Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án

Được đăng lên bởi hjroko-sakura
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: OXH hoàn toàn 2,2 g andehit đơn chức A thu được 3 g axit CT của A là:
A.CH3CH2CH2CHO
B.C2H5CHO
C.CH3CHO
D.CH2=CHCHO
Giải:
Phương pháp tăng giảm khối lượng.
O
 CHO 
  
-COOH
tppu
1mol
1mol
 tang 16g
theo bài 0,05 mol
 tang 0,8g
2, 2
MA 
 44
0, 05
Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 25g hỗn hợp muối cacbonat kim loại X(hóa trị I) và kim loại Y(hóa trị II)
bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được V lít khí CO2(đktc) và dung dịch Z.Cô cặn dung dịch Z thu
được 28,3g muối khan.Gía trị của V là:
A.4,48 lít
B.5,4 lít
C.5,6 lít
D.6,72 lít
Giải:
Phương pháp bảo toàn khối lượng:
Các ptpu:
X 2CO3 + 2HCl  2XCl + H 2O + CO 2 
YCO3

+2HCl

 YCl 2

+ H 2 O + CO 2 

Gọi n là số mol của CO2 bay ra ta có:
X 2CO3 + 2HCl  2XCl + H 2 O + CO 2 
+2HCl  YCl 2

YCO3
25

2n x 36,5

+ H 2 O + CO 2 

28,3

18n

44n

 n = 0,3mol
 V= 0,3 x 22,4 = 6,72 g
Bài 3: Nung m(g) sắt trong oxi thu được 3(g) chất rắn X, cho X tác dụng hoàn toàn với HNO 3
loãng dư thì thu được 0,56 lít khí NO sản phẩm khử dư duy nhất(đktc).Gía trị m bằng bao
nhiêu?
A.2,62
B.2,32
C.2,52
D.2,22
Giải:
0

5

0

Fe
  
 O2

X

H N O3

Chất khử là Fe
Chất oxh là O2,HNO3

3

2

F e, N O

0

Fe


3

F e + 3e

0

O2 + 2e
5

N  3e

2

2O
2

N

3nFe  4nO2  3nNO
m
3 m
0,56
 4.
 3.
56
32
22, 4
 m  2,52
3.

Theo ddingj luật bảo toàn e:

...
Bài 1: OXH hoàn toàn 2,2 g andehit đơn chức A thu được 3 g axit CT của A là:
A.CH
3
CH
2
CH
2
CHO B.C
2
H
5
CHO
C.CH
3
CHO D.CH
2
=CHCHO
Giải:
Phương pháp tăng giảm khối lượng.
CHO -COO
tppu 1 1mol tang 16g
bài 0,05 mol tang 0,8g
2,2
M 44
0,05
O
A
H
mol
theo

Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 25g hỗn hợp muối cacbonat kim loại X(hóa trị I) và kim loại Y(hóa trị II)
bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được V lít khí CO
2
(đktc) và dung dịch Z.Cô cặn dung dịch Z thu
được 28,3g muối khan.Gía trị của V là:
A.4,48 lít B.5,4 lít
C.5,6 lít D.6,72 lít
Giải:
Phương pháp bảo toàn khối lượng:
Các ptpu:
2 3 2 2
3 2 2 2
X CO + 2HCl 2XCl + H O + CO
YCO +2HCl YCl + H O + CO
Gọi n là số mol của CO
2
bay ra ta có:
2 3 2 2
3 2 2 2
X CO + 2HCl 2XCl + H O + CO
YCO +2HCl YCl + H O + CO
25 2n x 36,5 28,3 18n 44n
n = 0,3mol
V= 0,3 x 22,4 = 6,72 g
Bài 3: Nung m(g) sắt trong oxi thu được 3(g) chất rắn X, cho X tác dụng hoàn toàn với HNO
3
loãng dư thì thu được 0,56 lít khí NO sản phẩm khử dư duy nhất(đktc).Gía trị m bằng bao
nhiêu?
A.2,62 B.2,32
C.2,52 D.2,22
Giải:
5
0
2
3
0 3 2
,
H N O
O
Fe X F e N O
 
Chất khử là Fe
Chất oxh là O
2
,HNO
3
Giáo án - Trang 2
Giáo án - Người đăng: hjroko-sakura
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án 9 10 944