Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bóng chuyền

Được đăng lên bởi nguyenvanhuynh0690
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 7 lần
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Số: 1

Môn học:BÓNG CHUYỀN
Tên bài học: -Giới thiệu môn bóng chuyền
-Ý nghĩa, tác dụng của tập luyện bóng chuyền
Số tiết: 1 tiết
Thời gian: 45 phút
Ngày giảng: …………………………..

I.

PHẦN GIỚI THIỆU

1. Vị trí: Là giáo án số 1 của chường trình giáng dạy môn bóng chuyền
2. Ý nghĩa bài học: Qua bài học sẽ giúp cho học sinh nắm bắt được kích thước của
sân bóng và các bài tập chuyên môn của bóng chuyền.

3. Nội dung chính: Bài học giới thiệu về kích thước sân bóng chuyền, ý nghĩa tác
dụng khi tập luyện bóng chuyền và các bài tập chuyên môn.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức: Nắm được kích thước của sân bóng và hiểu được ý nghĩa, tác dụng khi
tập luyện bóng chuyền.
2. Về kỹ năng: Biết cách vận dụng tập luyện môn bóng chuyền để naâng cao söùc khoûe
ñeå phuïc vuï cho hoïc taäp vaø lao ñoäng. Thuần thục các bài tập chuyên môn.
3. Về thái độ: Hoïc sinh nghieâm túc, traät töï trong giôø hoïc, tích cöïc töï giaùc học tập
III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
- Chương trình giảng dạy: Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
- Đề cương bài giảng, giáo trình môn học: Bài giáng Bóng Chuyền
- Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học:Giáo án, giáo trình bóng chuyền,
- Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh: Đặt một số
câu hỏi cho học sinh trả lời trực tiếp.
2. Học sinh:
- Những kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến bài học: Tìm hiếu sơ lược về môn
bóng chuyền.
- Tài liệu học tập: Giáo trình bóng chuyền, vở, bút ghi chép,…
3. Phương tiện, đồ dùng dạy học:

1

- Bóng chuyền, còi, giáo án,…
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức: 4 phút
- Kiểm tra sĩ số lớp học
- Nội dung nhắc nhở học sinh: Quán triệt một số nội dung khi học môn bóng chuyền
2. Kiểm tra bài cũ (thời gian………):
T
T

Tên học sinh

Nội dung (câu hỏi, bài tập) kiểm tra

Điểm

3. Bài mới:
- Đặt vấn đề vào bài mới: 01 phút
Giới thiệu 1 số giải đấu bóng chuyền trong nước cho học sinh biết.
- Nội dung và phương pháp:
Nội dung
(1)

Thời
Phương
gian
pháp
(phút)

(2)

I. Giới thiệu môn bóng chuyền
10’
1.Giới thiệu chương trình học môn bóng 01’
chuyền.
- Các động tác bổ trợ, chuyền bóng cao
tay, chuyền bóng thấp tay, kỹ thuật phát
bóng (thấp tay đối với nữ, cao tay đối với
nam).
2. Ý nghĩa và tác dụng khi tập luyện
02’
bóng chuyền
- Bồi dưỡng con người về mặt ý chí, phẩm
chất và đạo đức
- Tăng cường sức khỏe và nâng cao thể
lực
- Nâng cao tính kỹ luật, tập thế và tăng
cường tình đoàn kết giữa các đơn vị, Dân

Các hoạt động của giáo viên
và học sinh
Giáo viên

Học sinh

(4)

(5)

Thuy...
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 1
Môn học:BÓNG CHUYỀN
Tên bài học: -Giới thiệu môn bóng chuyền
-Ý nghĩa, tác dụng của tập luyện bóng chuyền
Số tiết: 1 tiết
Thời gian: 45 phút
Ngày giảng: …………………………..
I. PHẦN GIỚI THIỆU
1. Vị trí: Là giáo án số 1 của chường trình giáng dạy môn bóng chuyền
2. Ý nghĩa bài học: Qua bài học sẽ giúp cho học sinh nắm bắt được kích thước của
sân bóng và các bài tập chuyên môn của bóng chuyền.
3. Nội dung chính: Bài học giới thiệu về kích thước sân bóng chuyền, ý nghĩa c
dụng khi tập luyện bóng chuyền và các bài tập chuyên môn.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức: Nắm được kích thước của sân bóng và hiểu được ý nghĩa, tác dụng khi
tập luyện bóng chuyền.
2. Về kỹ năng: Biết cách vận dụng tập luyện môn ng chuyền để naâng cao söùc khoûe
ñeå phuïc vuï cho hoïc taäp vaø lao ñoäng. Thuần thục các bài tập chuyên môn.
3. Về thái độ: Hoïc sinh nghieâm túc, traät töï trong giôø hoïc, tích cöïc töï giaùc học tập
III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
- Chương trình giảng dạy: Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
- Đề cương bài giảng, giáo trình môn học: Bài giáng Bóng Chuyền
- Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học:Giáo án, giáo trình bóng chuyền,
- Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh: Đặt một số
câu hỏi cho học sinh trả lời trực tiếp.
2. Học sinh:
- Những kiến thức kinh nghiệm liên quan đến i học: Tìm hiếu lược về môn
bóng chuyền.
- Tài liệu học tập: Giáo trình bóng chuyền, vở, bút ghi chép,…
3. Phương tiện, đồ dùng dạy học:
1
Giáo án bóng chuyền - Trang 2
Giáo án bóng chuyền - Người đăng: nguyenvanhuynh0690
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án bóng chuyền 9 10 595