Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2146 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao
đẳng Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi
Đoàn Thị Duyên
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số : 602285
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Long
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiểu về thư viện trường Đại học Hà Nội với quá trình triển khai ứng dụng
phần mềm Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol. Khảo sát, phân tích thực trạng và kết quả
triển khai ứng dụng Libol 6.0 tại Thư viện trường Đại học Hà Nội. Đưa ra những nhận
xét, đánh giá và đề xuất những giải pháp khắc phục nhược điểm nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng phần mềm Libol 6.0 tại Thư viện trường Đại học Hà Nội.
Keywords. Khoa học thư viện; Hệ quản trị thư viện; Quản trị; Phần mềm thư viện

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền
kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các
tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hoá, kinh tế, v.v… trên quy mô toàn cầu. Đặc biệt
là toàn cầu hóa về kinh tế. Một mặt, tạo cơ hội cho những tổ chức, cá nhân có năng lực
phát huy được tiềm năng của mình, đem lại lợi ích cho cá nhân và cho cả xã hội. Mặt
khác, toàn cầu hóa kinh tế cũng đem đến tác động tiêu cực trong phát triển ổn định, bền
vững nhất là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Đó là việc đặt mục tiêu
kinh tế và lợi nhuận lên trên hết, làm giàu bất chính bằng bất cứ giá nào. Điều đó, góp
phần làm băng hoại nền đạo đức xã hội, làm cho quan hệ giữa người với người trở nên
lạnh lùng, xa lạ, "không tình, không nghĩa" và đây thực sự là một nguy cơ của sự suy
thoái đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay. Biểu hiện thông qua, lối sống sùng
bái vật chất, cá nhân, vị kỷ, thực dụng, đua đòi, ăn chơi xa hoa, lãng phí, sống truỵ lạc,
thác loạn, ưa dùng bạo lực... Lối sống đó đang phần nào tác động đến một bộ phận tầng
lớp thanh niên, sinh viên.
Chính vì thế, tại Đại hội IX, Đảng ta nhấn mạnh: “Đối với thế hệ trẻ, chăm lo giáo
dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, văn
hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển tài năng, sức sáng tạo, phát

huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đang là một yêu cầu
cấp bách.
Là một giảng viên của Trường Cao đẳng Tài chính - Kế toánQuảng Ngãi, nhận thấy
sự cần thiết và tầm quan trọng của vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên khi còn đang
ngồi trên ghế nhà trường là...
Giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao
đẳng Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi
Đoàn Thị Duyên
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số : 602285
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Long
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiểu về thư viện trường Đại học Hà Nội với quá trình triển khai ứng dụng
phần mềm Hệ quản trị thư viện tích hợp Libol. Khảo sát, phân tích thực trạng kết quả
triển khai ứng dụng Libol 6.0 tại Thư viện trường Đại học Nội. Đưa ra những nhận
xét, đánh g đề xuất những giải pháp khắc phục nhược điểm nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng phần mềm Libol 6.0 tại Thư viện trường Đại học Hà Nội.
Keywords. Khoa học thư viện; Hệ quản trị thư viện; Quản trị; Phần mềm thư viện
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Toàn cầu hóa khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong hội trong nền
kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các
tổ chức hay các nhân ở góc độ văn hoá, kinh tế, v.v trên quy toàn cầu. Đặc biệt
toàn cầu hóa về kinh tế. Một mặt, tạo hội cho những tổ chức, nhân năng lực
phát huy được tiềm ng của mình, đem lại lợi ích cho nhân cho cả hội. Mặt
khác, toàn cầu hóa kinh tế cũng đem đến tác động tiêu cực trong phát triển ổn định, bền
vững nhất đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Đó việc đặt mục tiêu
kinh tế lợi nhuận lên trên hết, làm giàu bất chính bằng bất cứ giá nào. Điều đó, p
phần làm băng hoại nền đạo đức hội, làm cho quan hệ giữa người với người trở nên
lạnh lùng, xa lạ, "không tình, không nghĩa" đây thực sự một nguy của sự suy
thoái đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay. Biểu hiện thông qua, lối sống sùng
bái vật chất, nhân, vị kỷ, thực dụng, đua đòi, ăn chơi xa hoa, lãng phí, sống tru lạc,
thác loạn, ưa dùng bạo lực... Lối sống đó đang phần nào tác động đến một bộ phận tầng
lớp thanh niên, sinh viên.
Chính thế, tại Đại hội IX, Đảng ta nhấn mạnh: “Đối với thế hệ trẻ, chăm lo giáo
dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tưởng đạo đức, lối sống, văn
hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển tài năng, sức sáng tạo, phát
Giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi 9 10 670