Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục - đào tạo tỉnh Bắc Giang trong những năm 1997-2007

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo dục - đào tạo tỉnh Bắc Giang trong
những năm 1997-2007
Ngô Thị Mai Hạnh
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Xanh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Trình bày có hệ thống thực trạng giáo dục-đào - tạo tỉnh Bắc Giang,
nghiên cứu chủ trương chính sách của Đảng, của tỉnh Bắc Giang đối với ngành giáo
dục - đào tạo. Khảo sát thực trạng giáo dục-đào tạo tỉnh Bắc Giang từ 1997-2007.
Qua khảo sát rút ra những thành tựu, hạn chế mạnh dạn đưa ra những kiến nghị, giải
pháp góp phần luận định giáo dục-đào tạo tỉnh Bắc Giang trong những năm tới.
Keywords. Giáo dục đào tạo; Thời kỳ hiện đại; Lịch sử Việt Nam; Bắc Giang; Lịch
sử giáo dục
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong sự nghiệp cách mạng, Đảng, nhà nước và nhân dân ta hết sức coi trọng vai trò
của giáo dục-đào tạo. Giáo dục-đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực cho sự
phát triển của xã hội.
Bắc Giang là vùng đất có bề dày lịch sử. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ
nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Giang dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, cần
cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và có truyền thống hiếu học. Trải qua các giai đoạn cách
mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống yêu nước và hiếu học ấy được nhân lên, phát
huy và ngày càng phát triển.
Vượt lên muôn vàn khó khăn, nhất là trong hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, sự
nghiệp giáo dục-đào tạo của tỉnh Bắc Giang đã góp phần tạo nên những lớp người có kiến
thức và nhiệt huyết cách mạng, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi tổ
quốc cần, cùng cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân
tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Khi đất nước ta giành được độc lập hoàn toàn, bước vào thời kỳ đẩy nhanh sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng ta tiếp tục xác định phát triển giáo dục-đào tạo là quốc
sách hàng đầu và chỉ rõ, đây là một trong những động lực quan trọng, là cơ sở, tiền đề để
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Quán triệt sâu sắc về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về
phát triển giáo dục-đào tạo, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng
lần thứ 2 (khoá VIII-1996), kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng
(khoá IX), sự nghiệp giáo dục-đào tạo tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan
trọng. Những thành tựu của ngành giáo dục-đào tạo không những góp phần quan trọng vào
việc nâng...
Giáo dục - đào tạo tnh Bc Giang trong
những năm 1997-2007
Ngô Thị Mai Hnh
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lch s Vit Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dn: PGS.TS. Phm Xanh
Năm bảo v: 2010
Abstract. Trình y h thng thc trạng giáo dục-đào - to tnh Bc Giang,
nghiên cứu ch trương chính sách của Đng, ca tnh Bắc Giang đi với ngành giáo
dc - đào tạo. Khảo sát thực trạng giáo dục-đào tạo tnh Bc Giang t 1997-2007.
Qua khảo sát rút ra những thành tựu, hn chế mnh dạn đưa ra những kiến ngh, gii
pháp góp phần luận định giáo dục-đào tạo tnh Bc Giang trong những năm tới.
Keywords. Giáo dục đào tạo; Thi k hiện đi; Lch s Vit Nam; Bc Giang; Lch
s giáo dục
Content
1. Lý do chn đề tài
Trong s nghiệp cách mng, Đảng, nhà nước nhân dân ta hết sc coi trọng vai trò
của giáo dục-đào tạo. Giáo dục-đào tạo được coi quc ch hàng đầu, động lc cho s
phát triển của xã hội.
Bắc Giang vùng đất bề dày lịch s. Trải qua hàng nghìn năm dng nước giữ
nước, nhân dân các dân tộc trong tnh Bc Giang dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, cn
cù, sáng tạo trong lao đng sn xuất và truyền thng hiếu hc. Trải qua các giai đoạn cách
mng, dưới s lãnh đạo ca Đảng, truyn thống yêu nước hiếu hc y được nhân lên, phát
huy và ngày càng phát triển.
Vượt lên muôn vàn khó khăn, nhất trong hai cuộc kháng chiến cu nước vĩ đại, s
nghiệp giáo dục-đào tạo ca tnh Bc Giang đã góp phần tạo nên những lp người kiến
thức nhit huyết cách mạng, sẵn sàng đi bt c nơi đâu, làm bất c nhim v khi tổ
quc cần, cùng cả nước làm nên những thng li v vang trong cuc đấu tranh giải phóng dân
tộc, xây dựng và bảo v t quc.
Khi đất nước ta giành được độc lập hoàn toàn, bước vào thời k đẩy nhanh s nghip
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng ta tiếp tục xác định phát triển giáo dục-đào tạo quốc
sách hàng đầu chỉ rõ, đây một trong nhng động lc quan trọng, s, tin đề để
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phc v cho s nghiệp phát triển đất nước.
Quán triệt sâu sắc v các quan đim, ch trương, chính sách của Đảng và Nhà nước v
phát triển giáo dc-đào to, thc hin Ngh quyết Hi ngh Ban chấp hành Trung ương Đảng
ln th 2 (khoá VIII-1996), kết lun ca Hi ngh ln th 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng
(khoá IX), sự nghiệp giáo dc-đào to tnh Bc Giang đã đt được nhiều thành tựu quan
trng. Nhng thành tu của ngành giáo dục-đào tạo không những góp phần quan trọng vào
việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế-hội ca tỉnh phát triển, thc
Giáo dục - đào tạo tỉnh Bắc Giang trong những năm 1997-2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục - đào tạo tỉnh Bắc Giang trong những năm 1997-2007 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo dục - đào tạo tỉnh Bắc Giang trong những năm 1997-2007 9 10 90