Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục lý tưởng vì mục tiêu "Dân giầu, nước mạnh" cho thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2064 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Giáo dục lý tưởng vì mục tiêu "Dân giầu, nước
mạnh" cho thanh niên Việt Nam trong thời kỳ
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Đỗ Đức Duẩn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Triết học .Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đình Xây
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát cơ sở lý luận về giáo dục lý tưởng vì mục tiêu “dân giàu, nước
mạnh” cho thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đánh giá
thực trạng giáo dục lý tưởng vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” cho thanh niên trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề xuất những quan điểm, giải pháp
giáo dục lý tưởng vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” cho thanh niên trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Keywords. Triết học; Giáo dục lý tưởng; Thanh niên; Xã hội chủ nghĩa
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
Lý tưởng là một mục tiêu cao đẹp, hình ảnh mẫu mực tương đối hoàn chỉnh có sức lôi cuốn con
người vươn tới nó. Lý tưởng có vai trò quan trọng đối với con người, nó như “bàn chỉ nam”, là động lực
thôi thúc hoạt động mỗi con người đạt hiệu quả. L.Tôn-xtôi, một nhà văn nổi tiếng thế giới người Liên
Xô, đã khẳng định vai trò quan trọng của lý tưởng như sau:"Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có
lí tưởng là không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc
sống". Nhà triết học Didiro cũng từng nói rằng: “Nếu không có mục đích, anh không làm được điều gì
cả. Anh cũng không làm được điều gì vĩ đại nếu mục đích của anh tầm thường”.
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai,
vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy
sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Vì vậy, việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên để thanh niên
có lý tưởng đúng đắn, cao đẹp là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự
thành bại của cách mạng.
Để thanh niên “làm được điều vĩ đại”, và trở thành “nhân tố quyết định sự thành bại của cách
mạng”, thì thanh niên phải có được lý tưởng đúng đắn, cao đẹp, mang quy mô quốc gia, dân tộc, thời
đại, chứ không phải lý tưởng “tầm thường”, cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi; nghĩa là, lý tưởng mỗi cá nhân
thanh niên phải đồng nhất với lý tưởng xã hội, thời đại.
Trong thời đại hiện nay, lý tưởng đúng đắn, cao đẹp của thanh niên Việt Nam là phấn đầu vì một
xã hội “dân giàu, nước mạnh”, bởi như trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
ch...
1
Giáo dục lý tưởng vì mục tiêu "Dân giầu, nước
mạnh" cho thanh niên Việt Nam trong thời kỳ
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Đỗ Đức Duẩn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Triết học .Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đình Xây
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát sở lý luận về giáo dục tưởng mục tiêu “dân giàu, nước
mạnh” cho thanh niên trong thời kcông nghiệp hóa, hiện đại a đất ớc. Đánh g
thực trạng giáo dục lý tưởng mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” cho thanh niên trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề xuất những quan điểm, giải pháp
giáo dục lý tưởng vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” cho thanh niên trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Keywords. Triết học; Giáo dục lý tưởng; Thanh niên; Xã hội chủ nghĩa
Content.

1. 
tưởng một mục tiêu cao đẹp, hình ảnh mẫu mực tương đối hoàn chỉnh sức lôi cuốn con
người vươn tới nó. Lý tưởng có vai trò quan trọng đối với con người, nó như “bàn chỉ nam”, là động lực
thôi thúc hoạt động mỗi con người đạt hiệu quả. L.Tôn-xtôi, một nhà văn nổi tiếng thế giới người Liên
Xô, đã khẳng định vai trò quan trọng của tưởng như sau:"Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không
tưởng không có phương hướng kiên định, mà không phương hướng kiên định thì không có cuộc
sống". Nhà triết học Didiro cũng từng nói rằng: “Nếu không mục đích, anh không làm được điều
cả. Anh cũng không làm được điều gì vĩ đại nếu mục đích của anh tầm thường”.
Thanh niên lực lượng hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai,
vận mệnh dân tộc; lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy
sinh, gian khổ, sức khỏe sáng tạo. vậy, việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên để thanh niên
có lý tưởng đúng đắn, cao đẹp là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự
thành bại của cách mạng.
Để thanh niên làm được điều đại”, trở thành nhân tố quyết định sự thành bại của ch
mạng”, thì thanh niên phải được lý tưởng đúng đắn, cao đẹp, mang quy mô quốc gia, dân tộc, thời
đại, chứ không phải tưởng “tầm thường”, nhân, ích k, hẹp hòi; nghĩa là, tưởng mỗi nhân
thanh niên phải đồng nhất với lý tưởng xã hội, thời đại.
Trong thời đại hiện nay, lý tưởng đúng đắn, cao đẹp của thanh niên Việt Nam phấn đầu một
hội dân giàu, nước mnh”, bởi như trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: Đi lên chủ nghĩa hội là khát vọng của
nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp
Giáo dục lý tưởng vì mục tiêu "Dân giầu, nước mạnh" cho thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục lý tưởng vì mục tiêu "Dân giầu, nước mạnh" cho thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giáo dục lý tưởng vì mục tiêu "Dân giầu, nước mạnh" cho thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 9 10 865