Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Autocad 2D - 2007

Được đăng lên bởi Thang Kho Chung Tinh
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 3239 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Giáo trình Autocad 2D - 2007
Tr

KS Nguy n H i H ng

ng

i H c Qu c gia Hà N i - H c vi n vnskills
Giáo trình Autocad 2D - 2007.
Ng i so n th o: KS Nguy n H i H ng.

CH

NG I

PH N I

GI I THI U AUTOCAD 2007
(Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] ho c Computer-Aided Drafting
[com·puter aide]
và thi t k v i s tr giúp c a máy tính)
CÁC THAO TÁC C N THI T
I.1. Kh i ng AutoCAD 2007
kh i ng AutoCAD 2007, ta có th th c hi n theo các cách sau:
• Double click vào bi u t ng trên màn hình n n.
• Click theo
ng d n Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \
AutoCAD 2007.

Hình 1.1. Màn hình AutoCad khi m i kh i

ng

Chú ý: N u h p tho i Create New Drawing không xu t hi n ta th c hi n nh
sau: Trên thanh Menu ch n Tools\Options\System. Ch n ô “Show Startup
dialog” /Apply/ok. Hay nh p vào dòng l nh (giá tr bi n là 1).
Command: Filedia
Enter new value for FILEDIA <1>:
Thông th ng ch n Metric/ Ok

2

Giáo trình Autocad 2D - 2007

KS Nguy n H i H ng

Cross
Menubar

Cross

Toolbar
Command

Graphics

UCSicon
Status

Hình 1.2. Màn hình

h a AutoCAD 2007

Hình 1.3. Graphics Area - Vùng th c hi n b n v
Menu Bar
: Thanh ch a các l nh File, Edit, View, …
Status Line
: Dòng tr ng thái (hi n th các tr ng thái nh : Grip,Snap).
Command Line : Dòng l nh (nh p các m nh l nh v vào dòng này).
UCSicon
: Bi u t ng h t a .
Toolbar
: Thanh công c (ch a nhi u bi u t ng, m i bi u t ng là
nh trong toolbar).
Cross-hair
: Giao m c a hai s i tóc theo ph ng X và Y.
Cursor
: Con ch y
Screen Menu
: Danh m c (theo m c nh danh m c này không m ).
t t
hay m th c hi n nh sau: Trên menu Bar ch n Tool/ Options/ Display/ ch n ô
“Display screen menu”.
Chú ý:

Giáo trình Autocad 2D - 2007

3

KS Nguy n H i H ng

Ch in hoa: Tên menu
Ch
u in hoa sau có d u hai ch m: Tên l nh
Ch
u in hoa sau không có d u hai ch m: Tên l a ch n

(Ít dùng

n Screen Menu vì không thu n ti n).

Hình 1.4. Graphics Area - Vùng th c hi n b n v
I.2. L u tr
I.2.1. L u b n v v i tên m i
Khi m m t b n v m i v , ta nên t tên ngay, b ng cách:
* Trên thanh Menu
: Ch n File\Save as
* T bàn phím
: Nh n t h p phím Crtl-Shift-S

Giáo trình Autocad 2D - 2007

4

KS Nguy n H i H ng

* T dòng Command
: Gõ vào saveas (ho c saveas) sau ó ch n
th m c c n l u, t tên và ch n save trong h p tho i.

ng d n,

Hình 1.5. H p tho i Save Drawing As
I.2.2. L u b n v ã có tên s n
* Trên thanh Standard Toolbar : Click vào bi u t ng <
* T bàn phím
: Nh n Ctrl + S
* Trên thanh Menu
: Ch n File\Save
* T dòng Command
: Gõ vào save sau ó ch n save trong h p t...
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
1
Trng i Hc Quc gia Hà Ni - Hc vin vnskills
Giáo trình Autocad 2D - 2007.
Ngi son tho: KS Nguyn Hi Hng.
CHNG I
PHN I
GII THIU AUTOCAD 2007
(Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] hoc Computer-Aided Drafting
[com·puter aide]  và thit k vi s tr giúp ca máy tính)
CÁC THAO TÁC CN THIT
I.1. Khi ng AutoCAD 2007
 khi ng AutoCAD 2007, ta có th thc hin theo các cách sau:
Double click vào biu tng trên màn hình nn.
Click theo ng dn Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \
AutoCAD 2007.
nh 1.1. Màn hình AutoCad khi mi khi ng
Chú ý: Nu hp thoi Create New Drawing không xut hin ta thc hin nh
sau: Trên thanh Menu chn Tools\Options\System. Chn ô “Show Startup
dialog” /Apply/ok. Hay nhp vào dòng lnh (giá tr bin là 1).
Command: Filedia
Enter new value for FILEDIA <1>:
Thông thng chn Metric/ Ok
Giáo trình Autocad 2D - 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Autocad 2D - 2007 - Người đăng: Thang Kho Chung Tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Giáo trình Autocad 2D - 2007 9 10 894