Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học- ebook

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 6290 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo trình
Chủ nghĩa xã hội khoa học
(dùng trong các trường đại học, cao đẳng)
(Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)

đồng Chủ biên:

GS,TS. Đỗ Nguyên Phương
TS. Nguyễn Viết Thông

Tập Thể tác giả:

PGS,TS. Đỗ Công Tuấn
PGS,TS. Nguyễn Đức Bách
GS,TS. Đỗ Nguyên Phương
TS. Nguyễn Viết Thông
TS. Dương Văn Duyên
TS. Phùng Khắc Bình
TS. Phạm Văn Chín
TS. Nguyễn Đình Đức
TS. Phạm Ngọc Anh
Th.S. Vũ Thanh Bình

1

Chương I
Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng
của chủ nghĩa xã hội khoa học
Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ
nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát
và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen
đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa
xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba bộ phận hợp thành là
triết học Mác - Lênin, kinh tế học chính trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội
khoa học, trở thành một học thuyết khoa học và hoàn chỉnh, trở thành hệ tư
tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân hiện đại, soi đường
cho cách mạng xã hội chủ nghĩa giải phóng nhân loại khỏi chế độ tư hữu,
áp bức bất công và nghèo nàn lạc hậu.

I. Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học
Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác-Lênin đã sử dụng hai thuật ngữ:
“chủ nghĩa xã hội khoa học” hoặc “chủ nghĩa cộng sản khoa học” cơ bản là
thống nhất về ý nghĩa. Hiện nay, chúng ta dùng thuật ngữ “chủ nghĩa xã
hội khoa học”.
1. Khái niệm chủ nghĩa xã hội khoa học
Chủ nghĩa xã hội khoa học là một ý nghĩa – về mặt lý luận nằm trong
khái niệm “chủ nghĩa xã hội”, là một trong ba bộ phận hợp thành của chủ
nghĩa Mác-Lênin, nghiên cứu sự vận động xã hội nhằm thủ tiêu chủ nghĩa
tư bản và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng xã hội cộng
sản chủ nghĩa.
Với tư cách là một bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ
nghĩa xã hội khoa học có những đặc điểm đáng chú ý:
Một là, chỉ rõ con đường hiện thực dựa vào khoa học để thủ tiêu tình
trạng người bóc lột người và đưa ra một tổ chức xã hội mới không biết đến
những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản mà những người theo chủ nghĩa xã
hội không tưởng đã hằng mơ ước.
2

Hai là, dựa vào những kết luận của hai bộ phận hợp thành khác của
chủ nghĩa Mác-Lênin là triết học duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và
kinh tế học chính trị.
Ba là, chủ nghĩa xã hội khoa học là thế giới quan, hệ tư tưởng chính
trị của giai cấp công nhân, biểu hiện những lợi ích của giai cấp này trong
nhiệm vụ x...
B Giáo dc và Đào to
Giáo trình
Ch nghĩa xã hi khoa hc
(dùng trong các trường đại hc, cao đẳng)
(Tái bn ln th hai có sa cha, b sung)
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học- ebook - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học- ebook - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học- ebook 9 10 645