Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại – dịch vụ (Học viện Tài chính Hà Nội 2010)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2860 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHÖÔNG 1

TOÅNG QUAN VEÀ
DOANH NGHIEÄP
THÖÔNG MAÏI DÒCH
VUÏ

M C TIÊU MÔN H C
v Trang b nh ng ki n th c chuyên môn
ch y u v k toán tài chính doanh nghi p
thương m i, d ch v và xây d ng.
v Giúp sinh viên n m b t nghi p v k
toán m c đ chuyên sâu phù h p v i
chuyên ngành đào t o, k t thúc h c ph n
này sinh viên có kh năng v n d ng thành
th o nghi p v k toán liên quan đ n k
toán doanh nghi p thương m i, d ch v ,
xây d ng.

K T C U MÔN H C
Chương 1: T ng quan v doanh nghi p TM-DV
Chương 2: K toán ti n và các kho n tương đương ti n
Chương 3: K toán mua bán hàng hóa trong nư c
Chương 4: K toán xu t nh p kh u
Chương 5: K toán ho t đ ng kinh doanh d ch v
Chương 6: K toán doanh nghi p xây d ng
Chương 7: K toán tài s n c đ nh
Chương 8: K toán CPKD, CP thu TNDN và XĐ KQKD
Chương 9: Báo cáo tài chính

1

YÊU C U MÔN H C
vSinh viên ph i tham d t 80% th i gian
tr lên
vHoàn thành các bài t p cơ b n, ch đ ng
và có thái đ nghiêm túc trong h c t p
vTham gia ki m tra gi a h c ph n m i
đư c d thi
vThi cu i khóa

TÀI LI U THAM KH O

v Sách, giáo trình chính:
[1] TS. Tr n Phư c và t p th tác gi , K toán thương m i d ch v , Nhà
xu t b n Tài Chính, 2009
v Tài li u tham kh o:
[1] K toán tài chính - Trư ng Đ i H c Kinh T TP.HCM, Nhà Xu t B n
Th ng Kê, 2006
[2] K toán thương m i – Hà Xuân Th ch, Nhà Xu t B n Th ng Kê,
2005
[3] K Toán Thương M i, Tr n Phú Giang, Nhà Xu t B n Th ng Kê,
2005
[4] Lu t K toán, Nhà xu t b n Tài chính, 2005.
[5] H th ng chu n m c k toán Vi t Nam , Nhà xu t b n Tài chính,
2006.
[6] Ch đ k toán doanh nghi p, B Tài Chính, 2006
v Khác
[1]. H th ng các thông tư hư ng d n các chu n m c k toán do B
Tài Chính ban hành
2]. Các thông tư hư ng d n v thu thu nh p doanh nghi p và thu
GTGT do B Tài Chính ho c T ng c c thu ban hành

C1: T NG QUAN V DOANH NGHI P TMDV
M C TIÊU CHƯƠNG 1
Sau khi nghiên c u chương này, ngư i h c và
b nđ cs :
v Hi u đư c đ c đi m riêng bi t c a doanh
nghi p thương m i
v Bi t phương pháp t ch c công tác k toán
trong doanh nghi p thương m i như:
- T ch c v n d ng ch đ ch ng t k
toán;
- T ch c v n d ng h th ng tài kho n k
toán;
- T ch c v n d ng hình th c k toán & s
k toán;
- T ch c v n d ng ch đ báo cáo k toán.

2

C1: T NG QUAN V DOANH NGHI P TMDV

1.1. Đ c đi m doanh nghi p thương m i
d ch v
1.1.1 Các khái ni m
v Ho t đ ng kinh doanh thương m i: là
ho t đ ng lưu thông phân ph i hàng hóa
v Kinh doanh d ch v : là ngành kinh
doanh s n ph m vô hình.

C1: T NG QUAN V DOANH NGHI P TMDV
1.1. Đ c đi m doanh nghi p thương m i d ch v
1.1.2 Đ i tư ng ki...
1
CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ
DOANH NGHIP
THÖÔNG MAÏI DÒCH
VUÏ
MC TIÊU MÔN HC
v Trang b nhng kiến thc chuyên môn
ch yếu v kế toán tài chính doanh nghip
thương mi, dch v và xây dng.
v Giúp sinh viên nm bt nghip v kế
toán mc đ chuyên sâu phù hp vi
chuyên ngành đào to, kết thúc hc phn
này sinh viên kh năng vn dng thành
tho nghip v kế toán liên quan đến kế
toán doanh nghip thương mi, dch v,
xây dng.
KT CU MÔN HC
Chương 1: Tng quan v doanh nghip TM-DV
Chương 2: Kế toán tin và các khon tương đương tin
Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nưc
Chương 4: Kế toán xut nhp khu
Chương 5: Kế toán hot đng kinh doanh dch v
Chương 6: Kế toán doanh nghip xây dng
Chương 7: Kế toán tài sn c đnh
Chương 8: Kế toán CPKD, CP thuế TNDN và XĐ KQKD
Chương 9: Báo cáo tài chính
Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại – dịch vụ (Học viện Tài chính Hà Nội 2010) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại – dịch vụ (Học viện Tài chính Hà Nội 2010) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại – dịch vụ (Học viện Tài chính Hà Nội 2010) 9 10 446