Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kế toán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÍN THÀNH
Lê Dũng Hiệp

Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN
1.1. Một số vấn đề liên quan:
Lịch sử:
Kế toán ra đời do yêu cầu trong việc ghi nhận các thông tin cần thiết cho các hoạt động xá hội, loài ngườI
từ thấp đến cao, khởI điểm là nền sản xuất hàng hoá. Lúc này xá hộI đã có sự trao đổI sản phẩm giữa
những ngườI sản xuất vớI nhau. Từ đó phát sinh nhu cầu theo dõi tính toán hiệu quả của các hoạt động
này nhằm mục đích khai thác tốt nhất năng lực sẳn có. Tức là phảI thực hiện công tác kế toán để cung
cấp các thông tin cần thiết.
ThờI kỳ đầu trình độ sản xuất thô sơ, khôí lượng ít, nghiệp vụ trao đổI đơn giản thì ngườI chủ chỉ dùng trí
nhớ hoặc chỉ ghi nhận đơn giản để có thể nhận thức tình hình hoạt động cũng như kết quả hoạt động ấy.
Càng vế sau, khi nền kinh tế xá hội phát triển cao , khôí lượng sản phẩm nhiều, thì phảI dùng đến vài
quyển sổ ghi chép.Thời kỳ này chỉ ghi đơn.
Khi trình độ xã hội hoá lực lượng sản xuất và sự phân công lao động xã hộI đạt đến đỉnh cao thì trong một
cơ sở sản xuất nhất thiết phảI có các bộ phận thừa hành thực hiện các công việc có tính chuyên môn
nghiệp vụ như: kinh doanh, kỹ thuật, sản xuất,kế toán…NgườI chủ lúc này chỉ quản lý, xây dựng kế
hoạch, tô chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động trên cơ sở thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch
và cả những nhân tố bên ngoài thực tiễn hoạt động của cơ sở do các bộ phận chuyên môn cung cấp.
Đến 1542: Luca Paciolo - Người Ý - đã đặt nền móng và những nguyên lý cơ bản cho kế toán kép.
TK16: Kế toán kép được phát triển và hoàn thiện dần. Ngày nay, kế toán thực sự phát triển và trở thành
một công cụ không thể thiếu được trong nền kinh tế, đáp ứng theo sự phát triển đa dạng và nhanh chóng
của kinh tế và khoa học.

Khái niệm kế toán:
Kế toán là công việc ghi chép tính toán bằng con số biểu hiện dưới hình thức giá trị là chủ yếu để phản
ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của đơn vị. Cụ thể:
Ghi chép trên các chứng từ, sổ sách kế toán.: lập chứng từ để chứng minh tính hợp pháp về sự
hình thành và tình hình sử dụng vốn vào mục đích kinh doanh, luân chuyển chứng từ đúng tuyến
để cung cấp thông tin cho quản lý.
Ghi chép các NVKT phát sinh thông qua hệ thống tài khoản.
Ghi chép về những tình trạng thay đổi của các giao dịch quan hệ với nhau.
Ghi chép phân tích những ảnh hưởng của sự thay đổi đôí với tài sản của đơn vị.

Thước đo dùng trong hạch toán kế toán
Thướ...
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÍN THÀNH
Lê Dũng Hiệp
Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN
1.1. Một số vấn đề liên quan:
Lịch sử:
Kế toán ra đời do yêu cầu trong việc ghi nhận các thông tin cần thiết cho các hoạt độnghội, loài ngườI
từ thấp đến cao, khởI điểm nền sản xuất hàng hoá. Lúc này hộI đã sự trao đổI sản phẩm giữa
những ngườI sản xuất vớI nhau. Từ đó phát sinh nhu cầu theo dõi tính toán hiệu quả của các hoạt động
này nhằm mục đích khai thác tốt nhất năng lực sẳn có. Tức phảI thực hiện công tác kế toán để cung
cấp các thông tin cần thiết.
ThờI kỳ đầu trình độ sản xuất thô sơ, khôí lượng ít, nghiệp vụ trao đổI đơn giản thì ngườI chủ chỉ dùng trí
nhớ hoặc chỉ ghi nhận đơn giản để thể nhận thức tình hình hoạt động cũng như kết quả hoạt động ấy.
Càng vế sau, khi nền kinh tế hội phát triển cao , khôí lượng sản phẩm nhiều, thì phảI dùng đến vài
quyển sổ ghi chép.Thời kỳ này chỉ ghi đơn.
Khi trình độ xã hội hoá lực lượng sản xuất và sự phân công lao động xã hộI đạt đến đỉnh cao thì trong một
sở sản xuất nhất thiết phảI các bộ phận thừa hành thực hiện các công việc tính chuyên môn
nghiệp vụ như: kinh doanh, kỹ thuật, sản xuất,kế toán…NgườI chủ lúc này chỉ quản lý, xây dựng kế
hoạch, chức thực hiện kiểm tra các hoạt động trên sở thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch
và cả những nhân tố bên ngoài thực tiễn hoạt động của cơ sở do các bộ phận chuyên môn cung cấp.
Đến 1542: Luca Paciolo - Người Ý - đã đặt nền móng và những nguyên lý cơ bản cho kế toán kép.
TK16: Kế toán kép được phát triển hoàn thiện dần. Ngày nay, kế toán thực sự phát triển và trở thành
một công cụ không thể thiếu được trong nền kinh tế, đáp ứng theo sự phát triển đa dạng và nhanh chóng
của kinh tế và khoa học.
Khái niệm kế toán:
Kế toán công việc ghi chép tính toán bằng con số biểu hiện dưới hình thức giá trị chủ yếu để phản
ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của đơn vị. Cụ thể:
Ghi chép trên các chứng từ, sổ sách kế toán.: lập chứng từ để chứng minh tính hợp pháp về s
hình thành tình hình sử dụng vốn vào mục đích kinh doanh, luân chuyển chứng từ đúng tuyến
để cung cấp thông tin cho quản lý.
Ghi chép các NVKT phát sinh thông qua hệ thống tài khoản.
Ghi chép về những tình trạng thay đổi của các giao dịch quan hệ với nhau.
Ghi chép phân tích những ảnh hưởng của sự thay đổi đôí với tài sản của đơn vị.
Thước đo dùng trong hạch toán kế toán
Thước đo hiện vật: Đo lường các vật phẩm cùng phẩm chất thông qua k thuật cân, đo, đong
đếm.
Thước đo lao động: xác định số lượng và thời gian lao động cho một hoạt động nào đó.
Thước đo bằng tiền: s dụng tiền làm đơn vị thống nhất để phản ánh tất cả các chỉ tiêu kinh
tế.
Chức năng:
Chức năng chủ yếu của kế toán là phản ánh và giám đốc:
Phản ánh (chức năng thông tin): theo dõi toàn bộ các hiện tượng kinh tế tài chính phát sinh
trong quá trình hoạt động của đơn vị thông qua việc ghi chép, phân loại , xử tổng kết các dữ
liệu có liên quan để cung cấp thông tin về các hoạt động đã diễn ra.
Giám đốc(chức năng kiểm tra): thông qua các thông tin đã phản ánh hỗ trợ cho việc quản lý,
đánh giá, kiểm tra thực hiện các mục tiêu đề ra giúp cho hoạt động ngày càng hiệu quả hơn..
Hai chức năng này được tiến hành đồng thời: Phản ánh sở để giám đốc ngược lại thông qua giám
đốc sẽ giúp cho phản ánh được rõ ràng chính xác và đầy đủ hơn. Hai chức năng này được hỗ trợ thực hiện
bởi một hệ thống các phương pháp kế toán.
Tài liệu hỗ trợ ( Lưu hành nội bộ ) 1
Giáo trình kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kế toán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Giáo trình kế toán 9 10 667