Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình kĩ thuật điện

Được đăng lên bởi khanhnguyen
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 3891 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Kỹ thuật điện là ngành kỹ thuật ứng dụng các hiện tượng điện từ để biến đổi năng
lượng, đo lường, điều khiển, xử lý tín hiệu. Năng lượng điện ngày nay trở nên rất cần
thiết và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống và sản xuất của con người.
Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện được biên soạn dành cho sinh viên các ngành
kỹ thuật không chuyên về Điện thuộc trường Đại học Thủy Sản Nha Trang
Nội dung bài giảng gồm ba phần chính:
Phần I: Mạch điện và đo lường điện
Gồm 5 chương cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện ( thông số, mô hình,
các định luật cơ bản), các phương pháp tính toán mạch điện một pha và ba pha ở chế độ
xác lập, đồng thời giới thiệu các cơ cấu đo lường điện và các đại lương không điện
Phần II: Máy điện
Trình bày nguyên lý, cấu tạo, các tính năng kỹ thuật và các ứng dụng của các loại
máy điện cơ bản thường gặp
Phần III: Thí nghiệm Kỹ thuật điện
Gồm 5 bài thí nghiệm giúp sinh viên củng cố phần lý thuyết đã học và sử dụng
thành thạo các thiết bị điện và dụng cụ đo trong thực tế.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Khai Thác – Hàng Hải, Bộ
môn Điện – Điện tử hàng hải, và Trung tâm Công nghệ phần mềm thuộc Trường Đại Học
Thủy Sản Nha Trang đã quan tâm và tạo mọi điều kiện cho tác giả hoàn thành bài giảng
này.
KS. NGUYỄN TUẤN HÙNG

1

PHẤN I. MẠCH ĐIỆN VÀ ĐO LƯỜNG
CHƯƠNG I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ
MẠCH ĐIỆN
1.1. MẠCH ĐIỆN, KẾT CẤU HÌNH HỌC CỦA MẠCH ĐIỆN
1.1.1. Mạch điện
Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện nối với nhau bằng các dây dẫn (phần tử
dẫn) tạo thành những vòng kín trong đó dòng điện có thể chạy qua. Mạch điện thường
gồm các loại phần tử sau: nguồn điện, phụ tải (tải), dây dẫn.
D©y dÉn

mf

®

a

b

§c

1

3
2

c

Hình 1.1.a
a. Nguồn điện: Nguồn điện là thiết bị phát ra điện năng. Về nguyên lý, nguồn điện là
thiết bị biến đổi các dạng năng lượng như cơ năng, hóa năng, nhiệt năng thành điện năng.

Hình 1.1.b
b. Tải: Tải là các thiết bị tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành các dạng năng
lượng khác như cơ năng, nhiệt năng, quang năng v…v. (hình 1.1.c)

2

Hình 1.1.c
c. Dây dẫn: Dây dẫn làm bằng kim loại (đồng, nhôm ) dùng để truyền tải điện
năng từ nguồn đến tải.

1.1.2. Kết cấu hình học của mạch điện
a. Nhánh: Nhánh là một đoạn mạch gồm các phần tử ghép nối tiếp nhau, trong đó
có cùng một dòng điện chạy từ đầu này đến đầu kia.
b. Nút: Nút là điểm gặp nhau của từ ba nhánh trở lên.
c. Vòng: Vòng là lối đi khép kín qua các nhánh.
d. Mắt lưới : vòng mà bên trong không có vòng nào khác

1.2. CÁC...
LI NÓI ĐẦU
K thut đin là ngành k thut ng dng các hin tượng đin t để biến đổi năng
lượng, đo lường, điu khin, x lý tín hiu. Năng lượng đin ngày nay tr nên rt cn
thiết và đóng vai trò vô cùng quan trng trong đời sng và sn xut ca con người.
Bài ging đin t môn K thut đin được biên son dành cho sinh viên các ngành
k thut không chuyên v Đin thuc trường Đại hc Thy Sn Nha Trang
Ni dung bài ging gm ba phn chính:
Phn I: Mch đin và đo lường đin
Gm 5 chương cung cp các kiến thc cơ bn v mch đin ( thông s, mô hình,
các định lut cơ bn), các phương pháp tính toán mch đin mt pha và ba pha ch
ế độ
xác lp, đồng thi gii thiu các cơ cu đo lường đin và các đại lương không đin
Phn II: Máy đin
Trình bày nguyên lý, cu to, các tính năng k thut và các ng dng ca các loi
máy đin cơ bn thường gp
Phn III: Thí nghim K thut đin
Gm 5 bài thí nghim giúp sinh viên cng c phn lý thuyế
t đã hc và s dng
thành tho các thiết b đin và dng c đo trong thc tế.
Tác gi xin chân thành cm ơn Ban ch nhim khoa Khai Thác – Hàng Hi, B
môn Đin – Đin t hàng hi, và Trung tâm Công ngh phn mm thuc Trường Đại Hc
Thy Sn Nha Trang đã quan tâm và to mi điu kin cho tác gi hoàn thành bài ging
này.
KS. NGUYN TUN HÙNG
1
giáo trình kĩ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình kĩ thuật điện - Người đăng: khanhnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
giáo trình kĩ thuật điện 9 10 384