Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Kiểm Định Cầu

Được đăng lên bởi tranhongquan31792
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2053 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Ki m

nh c u

GS.TS. NGUY N VI T TRUNG

GIÁO TRÌNH

KHAI THÁC, KI M NH,
A CH A,
NG C
NG C U

Printed: 5:16 PM 8/12/07

Page 1/72

Giáo trình Ki m

I NÓI

nh c u

U

Giáo trình môn h c: Khai thác, Ki m inh, s a ch a, t ng c
i 60 ti t gi ng trên l p

ng c u có n i dung t

ng ng

Tiêu chu n m i v thi t k c u 22 TCN 272-05 tuy ã ban hành tháng 8-2005 nh ng ph n l n
các c u c hi n có ã
c thi t k tr c ây theo các Tiêu chu n c nên các ki n th c v
tính toán trong Giáo trình này ch y u v n
c vi t theo Tiêu chu n ki m nh c u
ng
và Tiêu chu n th nghi m c u c ng nh theo Quy trình c v tính tóan c u 22 TCN 18- 79
ban hành n m 1979 c a B Giao thông V n t i.
Tác gi mong nh n
n xu t b n sau.

Printed: 5:16 PM 8/12/07

c s phê bình góp ý c a

c gi

hoàn thi n giáo trình này trong

Page 2/72

Giáo trình Ki m

nh c u

CL C
CH

NG 1: NH NG V N

CHUNG......................................................................................... 5

1.1. Khái quát v môn h c: ...........................................................................................................................5
1.2. Tình hình khai thác c u Vi t Nam. ......................................................................................................5
1.2.1. Tình tr ng c u c ng n c ta hi n nay. .........................................................................................5
1.2.2. Tình tr ng qu n lý và khai thác:......................................................................................................5
1.2.3. K t lu n:........................................................................................................................................6
1.3. Yêu c u chung c a công tác qu n lý khai thác ........................................................................................6
1.4. T ch c b o d ng và s a ch a. ............................................................................................................7
1.4.1. B o d ng th ng xuyên ...............................................................................................................7
1.4.2. S a ch a l n..................................................................................................................................7

CH NG 2:...................................................................................................................................... 8
KI M TRA VÀ ÁNH GIÁ PHÂN LO I ..............................................................................
Giáo trình Kim nh cu
Printed: 5:16 PM 8/12/07 Page 1/72
GS.TS. NGUYN VIT TRUNG
GIÁO TRÌNH
KHAI THÁC, KIM NH,
A CHA,
NG CNG CU
Giáo Trình Kiểm Định Cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Kiểm Định Cầu - Người đăng: tranhongquan31792
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Giáo Trình Kiểm Định Cầu 9 10 681