Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình môn phương pháp tính .

Được đăng lên bởi Succeed
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 2565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I
TÍNH TOÁN VỚI CÁC SỐ GẦN ĐÚNG
§1. Sai số
I. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối
1. Sai số tuyệt đối
Định nghĩa 1. Cho A là một giá trị đúng của một đại lượng nào đó. a được gọi là giá trị
gần đúng của A hoặc xấp xỉ A nếu a khác A không đáng kể và được thay thế cho A trong
tính toán.
Định nghĩa 2. Sai số tuyệt đối của số gần đúng a đối với số đúng A , ký hiệu là Δ được xác
định như sau

Δ = a− A

(1)

Trên thực tế ta không biết được số đúng A vì vậy không xác định được sai số tuyệt
đối của số gần đúng a . Ta đưa thêm vào khái niệm sai số tuyệt đối giới hạn.
Định nghĩa 3. Sai số tuyệt đối giới hạn của số gần đúng a đối với số đúng A , ký hiệu là
Δ a , là một số không nhỏ hơn sai số tuyệt đối của số gần đúng a và gọi tắt là sai số tuyệt
đối.

a − A = Δ ≤ Δa
Ví dụ 1:

(2)

A = π ; a = 3,14; Δ = π − a ≤ 0, 01 ; Δ a = 0, 01
A = π ; a = 3,15; Δ = π − a ≤ 0, 01 ; Δ a = 0, 01

Từ định nghĩa trên ta thấy rằng sai số tuyệt đối không đơn trị. Sai số tuyệt đối của số
gần đúng a là một số bất kỳ thoả mãn (2). Vì vậy trong thực tế người ta thường chọn sai số
tuyệt đối là số nhỏ nhất có thể được thoả mãn (2).
Ví dụ 2: Cho A1 = 100000, 01; a1 = 100000; Δ 1 = A1 − a1 = 0, 01

A2 = 1, 01; a2 = 1; Δ 2 = A2 − a2 = 0, 01
Hai phép lấy gần đúng ở trên đều có cùng sai số tuyệt đối nhưng ta thấy phép lấy gần
đúng đầu tiên chính xác hơn phép lấy gần đúng thứ hai.

2. Sai số tương đối
Định nghĩa 4. Sai số tương đối số gần đúng a đối với số đúng A , ký hiệu là δ , là một số
được xác định như sau

δ=

a− A
A

(3)

Định nghĩa 5. Sai số tương đối giới hạn của số gần đúng a đối với số đúng A , ký hiệu là
δ a , là một số không nhỏ hơn sai số tương đối của số gần đúng a , và gọi tắt là sai số tương
đối.

δ=

a− A
≤ δa
A

Thông thường người ta tính δ a theo công thức: δ a =

(4)

Δa
.
a

(5)

Sai số tương đối thể hiện mức độ chính xác của số gần đúng a . δ a càng nhỏ thì sự
chính xác của số a càng lớn. Sai số tương đối thường được biểu diễn bằng phần trăm, phần
nghìn.
Chú ý: Sai số tuyệt đối có cùng thứ nguyên với số gần đúng còn sai số tương đối là số
không có thứ nguyên.
Ví dụ 3:

A1 = 100000, 01; a1 = 100000; Δ1 = A1 − a1 = 0, 01 ⇒ δ a1 =
A2 = 1, 01; a2 = 1; Δ 2 = A2 − a2 = 0, 01 ⇒ δ 2 =

Δ1
0, 01
=
= 0, 00001%
a1 100000

Δ 2 0, 01
=
= 1%
a2
1

II. Quy tròn số
Quy ước các số được viết dưới dạng thập phân. Một số thập phân a có dạng tổng
quát:

(

a = ± α m .10 m + α m −1 .10 m −1 + ... + α m − n .10 m − n
trong đó m ∈ , n ∈ , α i là các số nguyên không âm với i ≤ m .

)

(6)

...
CHƯƠNG I
TÍNH TOÁN VI CÁC S GN ĐÚNG
§1. Sai s
I. Sai s tuyt đối và sai s tương đối
1. Sai s tuyt đối
Định nghĩa 1. Cho
A
là mt giá tr đúng ca mt đại lượng nào đó. được gi là giá tr
gn đúng ca hoc xp x nếu a khác không đáng kđược thay thế cho trong
tính toán.
a
A A A A
Định nghĩa 2. Sai s tuyt đối ca s gn đúng đối vi s đúng a
A
, ký hiu là
Δ
được xác
định như sau
aA
Δ
=−
(1)
Trên thc tế ta không biết được s đúng
A
vì vy không xác định được sai s tuyt
đối ca s gn đúng
a. Ta đưa thêm vào khái nim sai s tuyt đối gii hn.
Định nghĩa 3
. Sai s tuyt đối gii hn ca s gn đúng đối vi s đúng a
A
, ký hiu là
, là mt s không nh hơn sai s tuyt đối ca s gn đúng và gi tt là sai s tuyt
đối.
a
Δ
a
a
aA−=ΔΔ
(2)
Ví d 1:
;3,14; 0,01Aa a
ππ
== Δ=
0,01
a
;
Δ
=
;3,15; 0,01Aa a
ππ
== Δ=
0,01
a
;
Δ
=
T định nghĩa trên ta thy rng sai s tuyt đối không đơn tr. Sai s tuyt đối ca s
gn đúng là mt s bt k tho mãn (2). Vì vy trong thc tế người ta thường chn sai s
tuyt đối là s nh nht có th được tho mãn (2).
a
Ví d 2: Cho
11111
100000,01; 100000; 0,01Aa Aa==Δ==
22222
1, 01; 1; 0, 01Aa Aa==Δ==
Hai phép ly gn đúng trên đều có cùng sai s tuyt đối nhưng ta thy phép ly gn
đúng đầu tiên chính xác hơn phép ly gn đúng th hai.
Giáo Trình môn phương pháp tính . - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình môn phương pháp tính . - Người đăng: Succeed
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Giáo Trình môn phương pháp tính . 9 10 439