Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình môn tâm lý học quản lý

Được đăng lên bởi minh-thao-dang
Số trang: 227 trang   |   Lượt xem: 5028 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

GIÁO TRÌNH
TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
Tác giả: PGS. TS. Vũ Dũng
LỜI NÓI ĐẦU
Từ khi đất nước ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản
lí của Nhà nước theo định hướng XHCN, mở cửa và hội nhập thì việc đổi mới và nâng cao hoạt
động quản lí xã hội đã trở thành nhiệm vụ bức xúc. Hoạt động quản lí đã trở thành một trọng
những yếu tố có tầm quan trọng hàng đầu đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.Đã đến
lúc chúng ta cần phải nâng.cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí, nâng cao hiệu quả hoạt động
của các tổ chức trong mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội.
Những yêu cầu trên đã đặt ra cho chúng ta cần phải nghiên cứu về tâm lí của những người
lãnh đạo và của các tổ chức. Bởi lẽ mỗi con người, mỗi tổ chức xã hội là một thế giới tâm lí rất
phức tạp và phong phú. Thế giới tâm lí này là động lực nội tâm chi phối từ nhận thức đến hành vi
của các chủ thể.
Nắm bắt được nhu cẩu này của xã hội, trong.những năm gần đây đã có một số cuốn sách:
giáo khoa về Tâm lí học quản lí được dịch và biên soạn. Song, dường như chúng ta vẫn cần một
cuốn sách giáo khoa về Tâm lí học quản lí được trình bày có hệ thống hơn về một số vấn đề lí luận
cơ bản nhất, đề cập được những kiến thức mới, đề cập được thực tiễn của đời sống xã hội của đất
nước hiện nay.
Với những mục tiêu và mong muốn như vậy, chúng tôi quyết định biên soạn cuốn giáo trình
về Tâm lí học quản lí. Giáo trình đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất của Tâm lí
học quản lí, nhất là về lí luận, nên nó hữu ích cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh,
cũng như cho những người làm công tác nghiên cứu quan tâm đến những khía cạnh tâm lí của hoạt
động quản lí.
Việc biên soạn giáo trình này được chuẩn bị trong nhiều năm nay. Trong thập kỉ 90 của thế
kỉ 20, chúng tôi đã viết một số cuốn sách liên quan tới vấn đề Tâm lí học quản lí như: Giám đốc
Những yếu tố để thành công (1990), Cơ sở tâm lí của ê kíp lãnh đạo (1995), Tâm lí xã hội với
quản lí (1995)... Sau một số năm chuẩn bị tư liệu nghiên cứu các công trình của các tác giả trong
và ngoài nước, cuốn sách đã được bắt đầu viết từ năm.2004.Trong quá trình viết chúng tôi có sử
dụng một số kiến thức đã được trình bày trong các sách đã được công bố của mình.trước đó.
1

Cuốn sách được trình bày thành ba phần:
Phần thứ nhất - Những vấn đề chung. Trong phần này trình bày đối tượng, phương pháp
nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển của Tâm lí học quản lí (gồm hai chương).Trong phần
này, trình b...
1
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN
GIÁO TRÌNH
TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
Tác giả: PGS. TS. Vũ Dũng
LỜI NÓI ĐẦU
Từ khi đất nước ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản
của Nhà nước theo định hướng XHCN, mở cửa và hội nhập thì việc đổi mới và nâng cao hot
động qun xã hi đã tr thành nhim vụ bức xúc. Hoạt động quản đã tr thành một trọng
những yếu tố tầm quan trọng ng đầu đối với việc phát triển kinh tế - hi nước ta.Đã đến
lúc chúng ta cn phải nâng.cao năng lực của đội ngũ n bquản lí, nâng cao hiệu quả hoạt động
của các tổ chức trong mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội.
Những yêu cu trên đã đặt ra cho chúng ta cần phải nghiên cứu vtâm của những người
lãnh đạo và của các tổ chức. Bởi lẽ mỗi con người, mỗi tổ chức xã hội là một thế giới tâm rt
phức tạp và phong phú. Thế giới m y là động lực nội m chi phối từ nhận thức đến hành vi
của các chủ thể.
Nm bắt được nhu cẩu này của xã hi, trong.những năm gần đây đã một số cuốn ch:
giáo khoa v Tâm học quản được dịch và biên soạn. Song, dường như chúng ta vẫn cn một
cuốn sách giáo khoa về Tâm lí học quản lí được trình bày có hthống hơn về mt số vấn đề lí luận
bản nhất, đề cập được những kiến thức mới, đề cập được thực tiễn của đời sống xã hội của đất
nước hiện nay.
Với những mục tiêu mong muốn như vậy, chúng tôi quyết định biên son cuốn giáo trình
vm học quản lí. Giáo trình đề cập đến những vấn đề bản nhất, cốt yếu nhất của m lí
học quản lí, nhất là v luận, nên nó hu ích cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh,
cũng như cho những người làm công tác nghiên cu quan tâm đến những khía cạnh tâm lí của hoạt
động quản lí.
Việc biên son giáo trình y được chuẩn bị trong nhiều năm nay. Trong thập k90 của thế
k20, chúng tôi đã viết một số cuốn sách liên quan tới vn đề m học qun như: Giám đốc
Những yếu tố để tnh công (1990), sở m của ê kíp lãnh đạo (1995), m xã hi với
quản (1995)... Sau một snăm chuẩn bliệu nghiên cứu các công trình của các tác giả trong
ngoài nước, cuốn sách đã được bắt đầu viết từ năm.2004.Trong quá trình viết chúng tôi s
dụng một số kiến thức đã được trình bày trong các sách đã được công bố của mình.trước đó.
giáo trình môn tâm lý học quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình môn tâm lý học quản lý - Người đăng: minh-thao-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
227 Vietnamese
giáo trình môn tâm lý học quản lý 9 10 448