Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Một số nguyên lý về độc chất học môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2513 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Chương 2.

MỘT SỐ NGUYÊN LÝ VỀ ĐỘC CHẤT HỌC
MÔI TRƯỜNG
2.1.

Các nguyên lý về độc chất liên quan đến hóa chất trong môi trường,
công nghiệp và trong tự nhiên

Độc chất học môi trường là một ngành khoa học trẻ phát triển nhanh
trong 40 năm qua. Độc chất học môi trường liên quan đến việc nghiên cứu nguồn
gốc, con đường, sự chuyển hóa và ảnh hưởng của các hóa chất nguy hại trong
môi trường. Nghiên cứu ảnh hưởng nguy hại mở rộng bắt đầu từ cá thể và quần
thể sinh vật cho đến hệ thống sinh thái. Nghiên cứu ảnh hưởng độc của các chất
gây ô nhiễm môi trường thật sự bắt đầu từ thập niên 60. Vào những năm đầu tiên
của ngành nghiên cứu độc chất học môi trường, các nhà khoa học quan tâm đến
việc sử dụng các hóa chất, hoặc hỗn hợp hóa chất có khả năng gây độc đặc biệt là
các hợp chất có nguồn gốc từ arsen và thủy ngân. Trước đây, hầu như việc áp
dụng arsen và thủy ngân đều mang tính tích cực bởi vì “tiện ích” của chúng như
là một chất độc để giả quyết các vấn đề cá nhân và chính trị.
Những người nghiên cứu về độc chất đầu tiên phải kể đến là các nhà vật
lý và giả kim. Một nhà vật lý người Thụy sĩ Paracedsus (1499-1541) đặc biệt nổi
tiếng với công thức tính mối tương quan giữa nồng độ và phản ứng. Ông đã quan
sát những bệnh nhân nhiễm độc ở nồng độ thấp thì thấy nó có tác dụng tích cực,
trái lại ở nồng độ cao thì phát hiện ra hiện tượng nhiễm độc. Nhà vật lý tiếp theo
là Orfila (1787-1853). Ông đã đăng tải một công trình quan trọng về độc tính của
các hợp chất tự nhiên, trong đó mô tả mối tương quan hiện tượng nhiễm độc của
bệnh nhân và thành phần các hóa chất có trong cơ thể của người bệnh (các mô).
Sau đó ông đã nghiên cứu các hoạt tính của kháng thể và cho rằng cơ thể con
người có thế đào thải các độc chất. Sau đó, nhiều công trình nghiên cứu về độc
chất đã được thực hiện trên độc vật. Và cũng từ đó, ngành độc chất học được
xem như là một ngành khoa học. Cho đến giữa thế kỷ 19, khi có sự phát triển
vượt bậc của hóa học, cùng với việc mở rộng quá trình tách chiết các hóa chất tự
nhiên và sản xuất những hợp chất nhân tạo mới, ngành độc chất bước qua một
giai đoạn phát triển mới. Cho dù độc chất học phát triển nhanh, nhưng vẫn dựa

vào 2 nền tảng sau:
1. Kiểm nghiệm các loại dược phẩm mới
2. Xác định ảnh hưởng độc tiềm ẩn từ các hợp chất tự nhiên và nhân tạo.
Kỷ nguyên này đánh giá sự khởi đầu của độc ngành độc chất học công
nghiệp, liên quan trực tiếp đến sức khỏe công nhân và nơi làm việc. Trong suốt
quá trình phát triển hóa học, người ta đã nhận diện được độc chất ...
Chương 2.
MT S NGUYÊN LÝ V ĐỘC CHT HC
MÔI TRƯỜNG
2.1. Các nguyên lý v độc cht liên quan đến hóa cht trong môi trường,
công nghip và trong t nhiên
Độc cht hc môi trường là mt ngành khoa hc tr phát trin nhanh
trong 40 năm qua. Độc cht hc môi trường liên quan đến vic nghiên cu ngun
gc, con đường, s chuyn hóa và nh hưởng ca các hóa cht nguy hi trong
môi trường. Nghiên cu nh hưởng nguy hi m rng bt đầu t cá th và qun
th sinh vt cho đến h thng sinh thái. Nghiên cu nh hưởng độc ca các cht
gây ô nhim môi trường tht s bt đầu t thp niên 60. Vào nhng năm đầu tiên
ca ngành nghiên cu độc cht hc môi trường, các nhà khoa hc quan tâm đến
vic s dng các hóa cht, hoc hn hp hóa cht có kh năng gây độc đặc bit là
các hp cht có ngun gc t arsen và th
y ngân. Trước đây, hu như vic áp
dng arsen và thy ngân đều mang tính tích cc bi vì “tin ích” ca chúng như
là mt cht độc để gi quyết các vn đề cá nhân và chính tr.
Nhng người nghiên cu v độc cht đầu tiên phi k đến là các nhà vt
lý và gi kim. Mt nhà vt lý người Thy sĩ Paracedsus (1499-1541) đặc bit ni
tiếng vi công thc tính mi tương quan gi
a nng độ và phn ng. Ông đã quan
sát nhng bnh nhân nhim độc nng độ thp thì thy nó có tác dng tích cc,
trái li nng độ cao thì phát hin ra hin tượng nhim độc. Nhà vt lý tiếp theo
là Orfila (1787-1853). Ông đã đăng ti mt công trình quan trng v độc tính ca
các hp cht t nhiên, trong đó mô t mi tương quan hin tượng nhim độc ca
b
nh nhân và thành phn các hóa cht có trong cơ th ca người bnh (các mô).
Sau đó ông đã nghiên cu các hot tính ca kháng th và cho rng cơ th con
người có thế đào thi các độc cht. Sau đó, nhiu công trình nghiên cu v độc
cht đã được thc hin trên độc vt. Và cũng t đó, ngành độc cht hc được
xem như là mt ngành khoa hc. Cho đến gia thế k
19, khi có s phát trin
vượt bc ca hóa hc, cùng vi vic m rng quá trình tách chiết các hóa cht t
nhiên và sn xut nhng hp cht nhân to mi, ngành độc cht bước qua mt
giai đon phát trin mi. Cho dù độc cht hc phát trin nhanh, nhưng vn da
Giáo trình Một số nguyên lý về độc chất học môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Một số nguyên lý về độc chất học môi trường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo trình Một số nguyên lý về độc chất học môi trường 9 10 76