Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Nghiệp Vụ Ngân hàng - Tác giả: TS. Lê Thẩm Dương

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 3854 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nghieäp Vuï Ngaân Haøng

Nghieäp Vuï Ngaân Haøng

Hoïc khi naøo: Baát cöù löùc naøo.

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Vôùi yù nghóa laø ngaønh kinh doanh ñaëc bieät, Nghieäp vuï kinh doanh
ngaân haøng voán dó chöùa ñöïng tính toång hôïp, ña daïng, phöùc taïp vôùi
nhieàu dòch vuï khaùc nhau, chöùa ñöïng nhieàu kó thuaät nghieäp vuï khaùc
nhau. Do vaäy, ñoøi hoûi moät thôøi löôïng khaù lôùn cho vieäc nghieân cöùu
chuùng. Nhöng cuõng chính vì giôùi haïn naøy maø taäp toùm taét baøi giaûng
taäp trung cho caùc nghieäp vuï chính yeáu cuûa caùc dòch vuï chính yeáu
trong hoaït ñoäng kinh doanh Ngaân haøng, nhaèm boå trôï chung cho sinh
vieân kieán thöùc kinh teá – heä ñaøo taïo töø xa.

Hoïc nhö theá naøo: Baát cöù caùch naøo.
Hoïc vôùi söï giuùp ñôõ cuûa ai: Baát cöù ngöôøi naøo.
TP. Hoà Chí Minh – 2004
Tieán só Leâ Thaåm Döông

Muïc tieâu cuûa taäp baøi giaûng naøy nhaèm ñem laïi cho sinh vieân 5
maûng kieán thöùc lôùn:
Moät laø: Toång quan chung veà ñònh cheá taøi chính trong ñoù ñaëc bieät
laø Ngaân haøng vôùi caùc nghieäp vuï truyeàn thoáng cuûa noù ngaøy nay.
Hai laø: Maûng kieán thöùc lieân quan tôùi nghieäp vuï taøi saûn nôï cuûa
Ngaân haøng: Nghieäp vuï tieàn gôûi vaø dòch vuï thanh toaùn chính.
Ba laø: Maûng kieán thöùc lieân quan tôùi taøi saûn coù cuûa Ngaân haøng,
trong ñoù taäp trung cho taøi saûn coù tín duïng: Töø qui trình tín duïng;
phaân tích tín duïng; hôïp ñoàng tín duïng cho tôùi taùc nghieäp cuûa
töøng loaïi tín duïng cuï theå.
Boán laø: Kyõ thuaät ngöøa vaø xöû lyù nôï ñoái vôùi taùc nghieäp cuûa nhaân
vieân tín duïng.
Naêm laø: Caùc baøi taäp tình huoáng nhaèm thöïc taäp cho sinh vieân
trong quaù trình hoïc taäp.
Phöông phaùp hoïc cho sinh vieân ñoái vôùi moân hoïc naøy laø: Töø chæ
daãn caên baûn cuûa toùm taét baøi giaûng, sinh vieân laáy quaù trình töï nghieân
cöùu laøm phöông phaùp hoïc chính yeáu – Vôùi caùc taøi lieäu chính vaø taøi
lieäu tham khaûo ñaõ coù. Phöông chaâm cho quaù trình töï nghieân cöùu laø:
Hoïc ôû ñaâu: Baát cöù nôi naøo.

Trang 3

Trang 4

Nghieäp Vuï Ngaân Haøng

BAØI 1

KINH DOANH NGAÂN HAØNG – TOÅNG QUAN
Muïc tieâu
Hieåu ñöôïc cô caáu cuûa ñònh cheá taøi chính hoaøn chænh → Töø ñoù
khaúng ñònh ñöôïc, khoâng nhaàm laãn toå chöùc Ngaân haøng laø gì?
Hình dung böùc tranh toång quaùt veà kinh doanh Ngaân haøng thoâng
qua taát caû caùc dòch vuï maø noù cung öùng (caû truyeàn thoáng vaø hieän
ñaïi).
1. NGAÂN HAØNG LAØ GÌ?
1.1.

NGAÂN HAØNG ÑAÀU TIEÂN ÑAÕ XUAÁT HIEÄN KHI NAØO?

Caùc nhaø söû hoïc vaø ngoân ngöõ hoïc mieâu taû Ngaân ha...
Nghieäp Vuï Ngaân Haøng
Trang 3
LÔØI NOÙI ÑAÀU
LÔØI NOÙI ÑAÀULÔØI NOÙI ÑAÀU
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Vôùi yù nghóa laø ngaønh kinh doanh ñaëc bieät, Nghieäp vuï kinh doanh
ngaân haøng voán dó chöùa ñöïng tính toång hôïp, ña daïng, phöùc taïp ùi
nhieàu dòch vuï khaùc nhau, chöùa ñöïng nhieàu thuaät nghieäp v khaùc
nhau. Do vaäy, ñoøi hoûi moät thôøi löôïng khaù lôùn cho vieäc nghieân cöùu
chuùng. Nhöng cuõng chính giôùi haïn naøy maø taäp toùm taét baøi giaûng
taäp trung cho caùc nghieäp vuï chính yeáu cuûa caùc dòch vuï chính yeáu
trong hoaït ñoäng kinh doanh Ngaân haøng, nhaèm boå trôï chung cho sinh
vieân kieán thöùc kinh teá – heä ñaøo taïo töø xa.
Muïc tieâu cuûa taäp baøi giaûng naøy nhaèm ñem laïi cho sinh vieân 5
maûng kieán thöùc lôùn:
Moät laø: Toång quan chung veà ñònh cheá taøi chính trong ñoù ñaëc bieät
laø Ngaân haøng vôùi caùc nghieäp vuï truyeàn thoáng cuûa noù ngaøy nay.
Hai laø: Maûng kieán thöùc lieân quan tôùi nghieäp vuï taøi saûn nôï cuûa
Ngaân haøng: Nghieäp vuï tieàn gôûi vaø dòch vuï thanh ton chính.
Ba laø: Maûng kieán thöùc lieân quan tôùi taøi saûn coù cuûa Ngaân haøng,
trong ñoù taäp trung cho taøi saûn coù tín duïng: Töø qui tnh tín duïng;
phaân tích tín duïng; hôïp ñoàng tín duïng cho tôùi taùc nghieäp cuûa
töøng loaïi tín duïng cuï theå.
Boán laø: Kyõ thuaät ngöøa vaø xöû lyù nôï ñoái vôùi taùc nghieäp cuûa nhaân
vieân tín duïng.
Naêm laø: Caùc baøi taäp tình huoáng nhaèm thöïc taäp cho sinh vieân
trong quaù trình hoïc taäp.
Phöông phaùp hoïc cho sinh vieân ñoái vôùi moân hoïc naøy laø: Töø chæ
daãn caên baûn cuûa toùm taét baøi giaûng, sinh vieân laáy quaù trình töï nghieân
cöùu laøm phöông phaùp hoïc chính yeáu Vôùi caùc taøi lieäu chính vaø taøi
lieäu tham khaûo ñaõ coù. Phöông chaâm cho quaù trình töï nghieân cöùu laø:
Hoïc ôû ñaâu: Baát cöù nôi naøo.
Nghieäp Vuï Ngaân Haøng
Trang 4
Hoïc khi naøo: Baát cöù löùc naøo.
Hoïc nhö theá naøo: Baát cöù caùch naøo.
Hoïc vôùi söï giuùp ñôõ cuûa ai: Baát cöù ngöôøi naøo.
TP. Hoà Chí Minh – 2004
Tieán só Leâ Thaåm Döông
Giáo trình Nghiệp Vụ Ngân hàng - Tác giả: TS. Lê Thẩm Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Nghiệp Vụ Ngân hàng - Tác giả: TS. Lê Thẩm Dương - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giáo trình Nghiệp Vụ Ngân hàng - Tác giả: TS. Lê Thẩm Dương 9 10 296