Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 2848 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGHIEÄP VUÏ QUAÛNG CAÙO VAØ TIEÁP THÒ - - Ths. Traàn Ngoïc Nam

CHÖÔNG 1

TOÅNG QUAN VEÀ

MARKETING – PROMOTION – ADVERTISING
I- LIEÂN HEÄ GIÖÕA MARKETING, CHIEÂU THÒ VAØ QUAÛNG CAÙO
Giöõa marketing, chieâu thò (promotion) vaø quaûng caùo (advertising) lieân heä vôùi nhau nhö sô ñoà döôùi ñaây :

PRODUCT
(Saûn phaåm)

Marketing -mix
(3C+4P)

TARGET
MARKET

GENERAL
MARKETING
(Marketing
truyeàn
thoáng)

MARKETING
- MIX
(Phöùc hôïp
Marketing)

Marketingmix
(4P)

THÒ
TRÖÔØNG

PLACE
(Phaân phoái)

Marketing -mix
(8P)

ADVERTISING
(Quaûng caùo)

PRICE
(Giaù caû)

MUÏC

PROMOTION
(Chieâu thò)

PUBLIC
RELATIONS
(Giao teá)

TIEÂU

SALES
PROMOTION
(Khuyeán thò)

PUBLICITY
(Tuyeân
truyeàn,
quaûng baù)

CUSTOMER
PROMOTION
(Khuyeán khích ngöôøi
tieâu duøng - tröïc tieáp)

TRADE PROMOTION
(Khuyeán khích ñaïi lyù
baùn haøng – giaùn tieáp)

PULL STRATEGY
(Chieán löôïc keùo)

PERSONAL
SELLING
(Baùn haøng
caù nhaân)

PUSH STRATEGY
(Chieán löôïc ñaåy)

Lieân heä giöõa Marketing- Promotion - Advertising

1

NGHIEÄP VUÏ QUAÛNG CAÙO VAØ TIEÁP THÒ - - Ths. Traàn Ngoïc Nam

I- MARKETING VAØ TIEÁP THÒ
1- Khaùc bieät giöõa Marketing vaø tieáp thò
Tieáp thò chæ laø moät phaàn, moät coâng ñoaïn trong quaù trình marketing. Do ñoù, khoâng neân hieåu marketing laø tieáp
thò. Chæ khi naøo ñöa haøng hoaù ra thò tröôøng ñeå tieâu thuï thì goïi laø tieáp thò (Tieáp xuùc vôùi thò tröôøng). Marketing laø quaù
trình, noù quay voøng töø yù töôûng, nghieân cöùu, thieát keá, saûn xuaát thöû, saûn xuaát ñaïi traø, phaân phoái, tieâu thuï vaø noái tieáp
nghieân cöùu (caûi tieán).
2- Ñònh nghóa Marketing

“

Marketing laø moät daïng hoïat ñoäng cuûa

con ngöôøi nhaèm thoûa maõn nhu caàu vaø
mong muoán cuûa hoï thoâng qua trao ñoåi.”
Philip Kotler.

“

Marketing is everything, everything is
Marketing”
Mc. Kenna

Trong saûn xuaát, kinh doanh, marketing laø moïi vieäc; moïi vieäc laø marketing. Töø giaùm ñoác ñeán anh baûo veä, chò
queùt doïn veä sinh ñeàu phaûi laøm marketing, phaûi laøm moïi vieäc thaät toát, thaät ñeïp. Nhöõng coâng vieäc naøo laøm toát laøm
ñeïp goïi laø marketing. Traùi laïi, nhöõng coâng vieäc naøo laøm khoâng toát, khoâng ñeïp goïi laø Demarketing – phaûn laïi
marketing, voâ hieäu hoaù marketing.

II- MARKETING VAØ MARKETING – MIX
Trong doanh nghieäp, laøm marketing laø laøm moïi vieäc, nhöng khi laøm marketing veà saûn phaåm, dòch vuï ñeå ñöa
saûn phaåm dòch vuï ñoù ñeán moät thò tröôøng muïc tieâu thì phaûi laøm marketing-mix (phöùc hôïp marketing hoaëc marketing
hoãn hôïp).
...
NGHIEÄP VUÏ QUAÛNG CAÙO VAØ TIEÁP THÒ - - Ths. Traàn Ngoïc Nam
1
I- LIEÂN HEÄ GIÖÕA MARKETING, CHIEÂU TVAØ QUAÛNG CAÙO
Giöõa marketing, chieâu thò (promotion) vaø quaûng caùo (advertising) lieân heä vôùi nhau nhö sô ñoà döôùi ñaây :
Lieân
heä
giöõa Marketing
-
Promotion
-
Advertising
MARKETING
(Marketing
truyeàn
thoáng)
MARKETING
- MIX
(Phöùc hôïp
Marketing)
Marketing -mix
(3C+4P)
Marketing -mix
(8P)
Marketing
-
mix
(4P)
TARGET
MARKET
THÒ
TRÖÔØNG
MUÏC
TIEÂU
PROMOTION
(Chieâu thò)
PRICE
(Giaù caû)
PRODUCT
(Saûn phaåm)
PLACE
(Phaân phoái)
ADVERTISING
(Quaûng caùo)
PUBLIC
RELATIONS
(Giao teá)
SALES
PROMOTION
(Khuyeán thò)
(Tuyeân
truyeàn,
quaûng baù)
PERSONAL
SELLING
(Baùn haøng
caù nhaân)
CUSTOMER
PROMOTION
(Khuyeán khích ngöôøi
tieâu duøng
-
tröïc tieáp)
TRADE PROMOTION
(Khuyeán khích ñaïi lyù
baùn haøng – giaùn tieáp)
PULL STRATEGY
(Chieán löôïc keùo)
PUSH S
TRATEGY
(Chieán löôïc ñaåy)
CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ
MARKETING
PROMOTION
ADVERTISING
Giáo trình Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Giáo trình Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị 9 10 571