Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình
Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML

-1-

LỜI NÓI ĐẦU
Nhiệm vụ của công nghệ thông tin nói chung, công nghệ phần mềm nói riêng là
nghiên cứu các mô hình, phương pháp và công cụ để tạo ra những hệ thống phần mềm
chất lượng cao nhằm đáp ứng được những nhu cầu thường xuyên thay đổi, ngày một
phức tạp của thực tế. Nhiều hệ thống phần mềm đã được xây dựng theo các cách tiếp
cận truyền thống tỏ ra lạc hậu, không đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng.
Cách tiếp cận hướng đối tượng giúp chúng ta có được những công cụ, phương pháp
mới, phù hợp để giải quyết những vấn đề nêu trên. Cách tiếp cận này rất phù hợp với
cách quan sát và quan niệm của chúng ta về thế giới xung quanh và tạo ra những công
cụ mới, hữu hiệu để phát triển các hệ thống có tính mở, dễ thay đổi theo yêu cầu của
người sử dụng, đáp ứng được các tiêu chuẩn phần mềm chất lượng cao theo yêu cầu
của nền công nghệ thông tin hiện đại.
Giáo trình này trình bày cách sử dụng ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML
(Unified Modeling Language) để phân tích và thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận
hướng đối tượng. Cách tiếp cận hướng đối tượng đặt trọng tâm vào việc xây dựng lý
thuyết cho các hệ thống tổng quát như là mô hình khái niệm cơ sở. Hệ thống được xem
như là tập các thực thể tác động qua lại và trao đổi với nhau bằng các thông điệp để
thực hiện những nhiệm vụ đặt ra. Các khái niệm mới của mô hình hệ thống hướng đối
tượng và các bước thực hiện phân tích, thiết kế hướng đối tượng được mô tả, hướng
dẫn thực hiện thông qua ngôn ngữ chuẩn UML cùng phần mềm công cụ hỗ trợ mô
hình hoá Rational Rose.
Giáo trình được biên soạn theo yêu cầu giảng dạy, học tập môn học “Phân tích,
thiết kế hệ thống” của ngành Công nghệ thông tin và dựa vào kinh nghiệm giảng dạy
môn học này qua nhiều năm của các tác giả trong các khoá đào tạo cao học, đại học tại
các Đại học Khoa học Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội,
Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, v.v.
Giáo trình được trình bày trong tám chương. Chương mở đầu giới thiệu những
khái niệm cơ sở trong mô hình hoá hệ thống và hai cách tiếp cận chính để phát triển
các hệ thống phần mềm hiện nay là hướng thủ tục (chức năng) và hướng đối tượng.
Chương II giới thiệu ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML và vai trò của nó trong
quá trình phát triển phần mềm. Vấn đề phân tích các yêu cầu của hệ thống và cách xây
dựng biểu đồ ca sử dụng được nêu ở chương III. Chương IV trình bày những khái
niệm cơ bản về các lớp đối tượng và các mối quan hệ của chúng tron...
- 1 -
Giáo trình
Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML
Giáo trình Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất 9 10 24