Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thiết kế cầu

Được đăng lên bởi khoamau.92
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
CHƯƠNG 1 - MỞ ĐẦU
§1.1- TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CẦU TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI
Trên thế giới và trong nước ta ngành XDC có rất nhiều tiến bộ và đang không ngừng
phát triển trên cả các lĩnh vực phương pháp xây dựng, máy mọc thiết bị, vật liệu, công cụ
tính toán...
+ Với cầu BTCT phát triển chủ yếu là BTCT dự ứng lực và các phương pháp thi công:
- Lao lắp bằng cần cẩu: Các cấu kiện được chế tạo trong nhà máy hoặc trên bãi đúc, sau
khi vận chuyển đến công trường người ta dùng cần cẩu đưa vào vị trí và lắp ráp lại với
nhau
- Lao lắp bằng giá lao: (Giá di động, giá cố định, giá ba chân) Các cấu kiện được chế tạo
trong nhà máy hoặc trên bãi đúc, sau khi vận chuyển đến công trường đưa đến vị trí giá,
dùng giá nhấc lên, nếu là giá di động thì giá sẽ chở dầm ra vị trí rồi hà xuống gối, nếu là
giá cố định hoặc giá ba chân thì hệ thống múp và tời kéo sẽ đưa dầm di chuyển trên giá,
sàng ngang trên đà ngang để đưa dầm đến vị trí và hạ xuống gối
- Thi công trên đà giáo cố định: Đúc dầm ngay trên đà giáo cố định hoặc làm đường di
chuyển trên đà giáo cố định để đưa dầm ra rồi sàng ngang vào vị trí
- Thi công trên đà giáo di động: Đó là hệ thống dầm thép có chân kê lên hệ thống trụ
chính và các phần đã được xây dựng trước đó. Trên các dầm này có hệ thống quang treo
để treo ván khuôn để đổ bê tông một đoạn là một nhịp hoặc hơn một nhịp. Sau khi bê
tông đạt cường độ dàn giáo được chuyển sang làm tiếp cho nhịp khác
- Thi công theo phương pháp hẫng: Kết cấu nhịp được đúc hoặc lắp từ một trụ đối xứng
ra hai bên, khi đến giữa nhịp các mút thừa này được nối với nhau bằng cách đổ bê tông
tại chỗ hoặc lắp một nhịp dầm đeo hoặc nối khớp. Kết cấu nhịp được phân thành từng
đốt, các đốt được đúc tại chỗ trên ván khuôn di động hoặc lắp bằng những đốt đúc sẵn,

đúc lắp đến đâu kéo cốt thép dự ứng lực tới đó.
- Thi công theo phương pháp đúc đẩy hoặc lắp đẩy: Kết cấu nhịp được đúc hoặc lắp
từng đoạn liên tiếp trên nền đường đầu cầu, sau đó dùng kích đẩy theo chiều dọc cầu trên
các bàn trượt để đưa kết cấu nhịp ra vị trí.
+ Với cầu thép có thể lắp tại chỗ hoặc lắp ở chỗ khác sau đó mới lao dọc hoặc chở nổi
đưa kết cấu nhịp vào vị trí và hạ xuống gối
- Phương pháp lắp tại chỗ có thể thực hiện trên đà giáo, lắp hẫng hoặc bán hẫng:
2
• Lắp trên đà giáo Theo phương pháp này phải xây dựng các đà giáo để khi lắp mỗi nút
dàn ở biên dưới đều được kê trên chồng nề, dùng cần cẩu lắp đặt các thanh, hệ liên kết
sau đó hạ nhịp xuồng gối
• Lắp bán hẫng: Trước tiên ta lắp một số khoang làm đối trọng, các k...
1
CH NG 1 - M Đ UƯƠ
§1.1- TÌNH HÌNH XÂY D NG C U TRONG N C VÀ TRÊN TH GI I ƯỚ
Trên th gi i và trong n c ta ngành XDC có r t nhi u ti n b và đang không ng ng ế ướ ế
phát tri n trên c các lĩnh v c ph ng pháp xây d ng, máy m c thi t b , v t li u, công c ươ ế
tính toán...
+ V i c u BTCT phát tri n ch y u là BTCT d ng l c và các ph ng pháp thi công: ế ươ
- Lao l p b ng c n c u: Các c u ki n đ c ch t o trong nhà máy ho c trên bãi đúc, sau ượ ế
khi v n chuy n đ n công tr ng ng i ta dùng c n c u đ a vào v trí và l p ráp l i v i ế ườ ườ ư
nhau
- Lao l p b ng giá lao: (Giá di đ ng, giá c đ nh, giá ba chân) Các c u ki n đ c ch t o ượ ế
trong nhà máy ho c trên bãi đúc, sau khi v n chuy n đ n công tr ng đ a đ n v trí giá, ế ườ ư ế
dùng giá nh c lên, n u là giá di đ ng thì giá s ch d m ra v trí r i hà xu ng g i, n u là ế ế
giá c đ nh ho c giá ba chân thì h th ng múp và t i kéo s đ a d m di chuy n trên giá, ư
sàng ngang trên đà ngang đ đ a d m đ n v trí và h xu ng g i ư ế
- Thi công trên đà giáo c đ nh: Đúc d m ngay trên đà giáo c đ nh ho c làm đ ng di ườ
chuy n trên đà giáo c đ nh đ đ a d m ra r i sàng ngang vào v trí ư
- Thi công trên đà giáo di đ ng: Đó là h th ng d m thép có chân kê lên h th ng tr
chính và các ph n đã đ c xây d ng tr c đó. Trên các d m này có h th ng quang treo ượ ướ
đ treo ván khuôn đ đ bê tông m t đo n là m t nh p ho c h n m t nh p. Sau khi bê ơ
tông đ t c ng đ dàn giáo đ c chuy n sang làm ti p cho nh p khác ườ ượ ế
- Thi công theo ph ng pháp h ng: K t c u nh p đ c đúc ho c l p t m t tr đ i x ng ươ ế ượ
ra hai bên, khi đ n gi a nh p các mút th a này đ c n i v i nhau b ng cách đ bê tông ế ượ
t i ch ho c l p m t nh p d m đeo ho c n i kh p. K t c u nh p đ c phân thành t ng ế ượ
đ t, các đ t đ c đúc t i ch trên ván khuôn di đ ng ho c l p b ng nh ng đ t đúc s n, ượ
giáo trình thiết kế cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thiết kế cầu - Người đăng: khoamau.92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
giáo trình thiết kế cầu 9 10 925