Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thủy điện 2

Được đăng lên bởi nguyennga226
Số trang: 305 trang   |   Lượt xem: 9453 lần   |   Lượt tải: 22 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Để đáp ứng nhu cầu học tập Thuỷ điện của sinh viên khoa Xây dựng Thuỷ
lợi - Thuỷ điện thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong giai đoạn mới,
chúng tôi biên soạn giáo trình "Turbine thuỷ lực - các thiết bị thuỷ lực và Công
trình trạm Thuỷ điện" (là giáo trình môn học Thuỷ điện 2). Giáo trình này được
biên soạn theo nội dung "Đề cương môn học Thuỷ điện" đã được nhà trường phê
duyệt năm 2005.
Giáo trình Thuỷ điện 2 gồm 17 chương, được trình bày trong hai phần lớn:
phần I (thiết bị thuỷ điện) và phần II (công trình Thuỷ điện):
Phần I - "Turbine thuỷ lực - các thiết bị thuỷ lực" của trạm thuỷ điện, gồm
8 chương (từ chương I đến chương VIII). Phần này dùng để giảng với 20 tiết trên
lớp, nội dung tìm hiểu: turbine thuỷ lực, thiết bị điều tốc, các thiết bị phụ và các
hệ thống thiết bị phụ thuỷ lực ... về cấu tạo, tính năng hoạt động cũng như lựa
chọn, tính toán xác định các thông số cơ bản và kích thước của thiết bị đủ phục
vụ cho thiết kế trạm thuỷ điện.
Phần II - "Công trình trạm thuỷ điện", gồm 9 chương dùng để giảng 40
tiết trên lớp, thuộc hai phần: Phần IIa -"Các công trình thuộc tuyến năng lượng"
với 7 chương (từ chương IX đến chương XV), bao gồm các công trình thuộc
tuyến năng lượng: cửa lấy nước, bể lắng cát, công trình dẫn nước, bể áp lực,
đường ống turbine, buồng điều áp. Nội dung trình bày về cấu tạo cũng như tính
toán xác định kích thước các công trình thông qua tính toán thuỷ lực và tính toán
dòng không ổn định của chúng. Phần IIb - "Nhà máy thuỷ điện", gồm 2 chương
XVI và XVII, nội dung trình bày các loại nhà máy thuỷ điện và một số thiết bị cơ
điện của chúng, cách bố trí, xác định kích thước nhà máy, tính toán ổn định và
tính kết cấu các phần dưới nước của nhà máy.
Giáo trình này đề cập khá đầy đủ nội dung chuyên môn của môn học Thủy
điện 2, đáp ứng 60 tiết giảng trên lớp và còn có thể dùng tham khảo thêm sau này
khi sinh viên ra trường tham gia vào lĩnh vực thiết kế công trình thuỷ điện sẽ gặp
phải.
Trong quá trình biên soạn giáo trình, do khả năng có hạn do vậy không
tránh khỏi thiếu sót, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và
bạn đọc để sửa chữa cho tốt hơn.
Tháng 5 - 2006
Tác giả

1

2

Phần I
TURBINE THỦY LỰC & CÁC THIẾT BỊ THỦY LỰC CỦA TTĐ
Turbine thủy lực là loại động cơ chạy bằng sức nước, nó nhận năng lượng dòng
nước để quay và kéo rô to máy phát điện quay theo để tạo ra dòng điện. Tổ hợp turbine
thủy lực và máy phát điện gọi là "Tổ máy phát điện thủy lực". Ở phần này chúng ta chỉ
nghiên cứu về turbine th...
1
LI NÓI ĐẦU
Để đáp ng nhu cu hc tp Thu đin ca sinh viên khoa Xây dng Thu
li - Thu đin thuc Trường Đại hc Bách khoa Đà Nng trong giai đon mi,
chúng tôi biên son giáo trình "Turbine thu lc - các thiết b thu lc và Công
trình trm Thu đin" (là giáo trình môn hc Thu đin 2). Giáo trình này được
biên son theo n
i dung "Đề cương môn hc Thu đin" đã được nhà trường phê
duyt năm 2005.
Giáo trình Thu đin 2 gm 17 chương, được trình bày trong hai phn ln:
phn I (thiết b thu đin) và phn II (công trình Thu đin):
Phn I - "Turbine thu lc - các thiết b thu lc" ca trm thu đin, gm
8 chương (t chương I đến chươ
ng VIII). Phn này dùng để ging vi 20 tiết trên
lp, ni dung tìm hiu: turbine thu lc, thiết b điu tc, các thiết b ph và các
h thng thiết b ph thu lc ... v cu to, tính năng hot động cũng như la
chn, tính toán xác định các thông s cơ bn và kích thước ca thiết b đủ phc
v cho thiết kế tr
m thu đin.
Phn II - "Công trình trm thu đin", gm 9 chương dùng để ging 40
tiết trên lp, thuc hai phn: Phn IIa -"Các công trình thuc tuyến năng lượng"
vi 7 chương (t chương IX đến chương XV), bao gm các công trình thuc
tuyến năng lượng: ca ly nước, b lng cát, công trình dn nước, b áp lc,
đường ng turbine, bung đi
u áp. Ni dung trình bày v cu to cũng như tính
toán xác định kích thước các công trình thông qua tính toán thu lc và tính toán
dòng không n định ca chúng. Phn IIb - "Nhà máy thu đin", gm 2 chương
XVI và XVII, ni dung trình bày các loi nhà máy thu đin và mt s thiết b cơ
đin ca chúng, cách b trí, xác định kích thước nhà máy, tính toán n định và
tính kết cu các phn dưới nước ca nhà máy.
Giáo trình này đề cp khá đầy đủ
ni dung chuyên môn ca môn hc Thy
đin 2, đáp ng 60 tiết ging trên lp và còn có th dùng tham kho thêm sau này
khi sinh viên ra trường tham gia vào lĩnh vc thiết kế công trình thu đin s gp
phi.
Trong quá trình biên son giáo trình, do kh năng có hn do vy không
tránh khi thiếu sót, mong nhn được nhiu ý kiến đóng góp ca đồng nghip và
bn đọc để sa cha cho tt hơn.
Tháng 5 - 2006
Tác gi
giáo trình thủy điện 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thủy điện 2 - Người đăng: nguyennga226
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
305 Vietnamese
giáo trình thủy điện 2 9 10 430