Ktl-icon-tai-lieu

Giấy chứng nhận người bào chữa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÒA ÁN.................... (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:../.../HS-GCNNBC (2)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng...... năm.......

GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BÀO CHỮA
TÒA........................
Căn cứ vào Điều 38 (39) và Điều 56 của Bộ luật Tố tụng hình sự; (3)
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự............... "4" thụ lý số..../..../HSST (HSPT) (5) ngày....
tháng.... năm....;
Sau khi xem xét đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào
chữa,
CHỨNG NHẬN:
1. Ông (Bà): (6)...............................................................................................
Là người bào chữa cho bị can (các bị can) hoặc bị cáo (các bị cáo): (7).........
.........................................................................................................................
Trong vụ án hình sự.........................................................................................
2. Ông (Bà) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo đúng quy định của
pháp luật.
Nơi nhận:

TÒA................................

- Người bảo chữa .........;

......................... (8)

- Bị can (bị cáo)............;
- Lưu hồ sơ vụ án.
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03a:
(1) Ghi tên Tòa án: nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần
ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4); nếu là Tòa án phúc thẩm Tòa
án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao - Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà
Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra giấy chứng nhận người bào chữa (Ví dụ: Số:
145/2004/HS-GCNNBC).
(3) Nếu Chánh án, Phó Chánh án Tòa án cấp giấy chứng nhận người bào chữa thì bỏ Điều
39; nếu Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao cấp giấy
chứng nhận người bào chữa thì bỏ Điều 38.
(4) Ghi sơ thẩm hay phúc thẩm.

(5) Nếu sơ thẩm thì ghi HSST; nếu phúc thẩm thì ghi HSPT
(6) Ghi rõ họ tên; nếu là luật sư thì ghi luật sư của Văn phòng luật sư nào thuộc Đoàn luật
sự nào; nếu là người đại diện hợp pháp thì ghi là người đại diện hợp pháp của bị can, bị
cáo nào; nếu là bào chữa viên nhân dân thì ghi là bào chữa viên nhân dân.
(7) Nếu trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì ghi "bị can" và sau khi có quyết
định đưa vụ án ra xét xử thì ghi "bị cáo".
(8) Nếu Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; nếu Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh
án; nếu Chánh tòa hoặc Phó Chánh tòa...
TÒA ÁN.................... (1)
Số:../.../HS-GCNNBC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng...... năm.......
GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BÀO CHỮA
TÒA........................
Căn cứ vào Điều 38 (39) và Điều 56 của Bộ luật Tố tụng hình sự; (3)
Căn cứ vào hồ vụ án hình sự............... "4" thụ số..../..../HSST (HSPT) (5) ngày....
tháng.... năm....;
Sau khi xem xét đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào
chữa,
CHỨNG NHẬN:
1. Ông (Bà): (6)...............................................................................................
Là người bào chữa cho bị can (các bị can) hoặc bị cáo (các bị cáo): (7).........
.........................................................................................................................
Trong vụ án hình sự.........................................................................................
2. Ông (Bà) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo đúng quy định của
pháp luật.
Nơi nhận:
- Người bảo chữa .........;
- Bị can (bị cáo)............;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TÒA................................
......................... (8)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03a:
(1) Ghi tên Tòa án: nếu a án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu Tòa án quân sự khu vực cần
ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4); nếu là Tòa án phúc thẩm Tòa
án nhân dân tối cao t ghi: Tòa án nhân dân tối cao - a phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà
Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra giấy chứng nhận người bào chữa (Ví dụ: Số:
145/2004/HS-GCNNBC).
(3) Nếu Chánh án, Phó Chánh án Tòa án cấp giấy chứng nhận người bào chữa thì bỏ Điều
39; nếu Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao cấp giấy
chứng nhận người bào chữa thì bỏ Điều 38.
(4) Ghi sơ thẩm hay phúc thẩm.
Giấy chứng nhận người bào chữa - Trang 2
Giấy chứng nhận người bào chữa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy chứng nhận người bào chữa 9 10 635