Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu các đức tính của Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi linh_mangthit
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tư tưởng đạo đức HCM là sự kết
tinh những truyền thống tốt đẹp của
dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của
nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá
của Đảng và hân dân ta.
Tấm gương đạo đức HCM là tấm
gương đạo đức của một vĩ nhân , một
lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người
cộng sản vĩ đại, siêu Việt, vô sông “
khó ai có thể vượt hơn” nhưng đồng
thời cũng là tấm gương đạo đức của
một người Việt Nam chân chính ,
bình thường, gần gũi , ai cũng có thể
học theo, làm theo để trở thành một
người cách mạng, người công dân tốt
hơn trong xã hội. Ở Người hội tụ
nhiều tấm gương đạo đức cao cả mà
chúng ta cần phải học tập và noi
theo, trong đó có : cần, kiệm, liêm
chính, chí công vô tư.
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư là nền tảng của đời sống mới, là
phẩm chất trung tâm của đạo đức
cách mạng trong tư tưởng đạo đức
Hồ Chí Minh, là mối quan hệ đối với
tự mình. Hồ Chí Minh quan niệm
cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức
tính của con người và Người giải
thích cặn kẽ, cụ thể nội dung từng
khái niệm như sau:
+ Cần là lao động cần cù, siêng
năng; lao động có kế hoạch, sáng
tạo, có năng suất cao; lao động với
tinh thần tự lực cánh sinh, không
lười biếng, không ỷ lại, không dựa
dẫm. Phải thấy rõ “ lao động là nghĩa
vụ thiêng liêng, là nguồn sống, là
nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta”.
+ Kiệm là tiết kiệm sức lao động,
tiết kiệm thời giờ, tiết kiệm tiền của
dân, của nước, của bản thân mình.
Tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ;
“không xa xỉ, không hoang phí,
không bừa bãi, không phô trương,
hình thức…”.
+ Liêm là “luôn tôn trọng, giữ gìn
của công và của dân”, “không xâm
phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà
nước, của nhân dân”; “không tham
địa vị, không tham tiền tài, không
tham sung sướng, không tham tâng
bốc mình…”.
+ Chính là không tà, là thẳng
thắn, đúng đắn. Đối với mình không
tự cao, tự đại; đối với người không
nịnh trên, khinh dưới, không dối trá,
lừa lọc, luôn giữ thái độ chân thành,
khiêm tốn, đoàn kết. Đối với việc thì
để việc công lên trên, lên trước việc
tư, việc nhà. Được giao nhiệm vụ gì
quyết làm cho kỳ được, “việc thiện
dù nhỏ mấy cũng làm; việc ác thì dù
nhỏ mấy cũng tránh”.

+ Chí công vô tư là đem lòng chí
công vô tư đối với người, với
việc .“Khi làm bất cứ việc gì cũng
đừng nghĩ đến mình trước, khi
hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “lo
trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.
Cần, kiệm, liêm, chính có quan hệ
chặt chẽ với nhau và với chí công vô
tư.. Cần , kiệm, liêm chính sẽ dẫn
đến chí công vô tư. Ngược lại, đã chí
công vô tư, một lòng vì nước, vì dân,
vì Đảng thì nhất định sẽ t...
tưởng đạo đức HCM sự kết
tinh những truyền thống tốt đẹp của
dân tộc ta tinh hoa văn hóa của
nhân loại; là tài sản tinh thần giá
của Đảng và hân dân ta.
Tấm gương đạo đức HCM tấm
gương đạo đức của một vĩ nhân , một
lãnh tcách mạng đại, một người
cộng sản đại, siêu Việt, sông
khó ai thể vượt n” nhưng đồng
thời cũng tấm gương đạo đức của
một người Việt Nam chân chính ,
bình thường, gần gũi , ai cũng có thể
học theo, làm theo để trở thành một
người cách mạng, người công dân tốt
hơn trong hội. Người hội tụ
nhiều tm gương đạo đức cao cả
chúng ta cần phải học tập và noi
theo, trong đó có : cần, kiệm, liêm
chính, chí công vô tư.
Cần, kiệm, liêm, chính, c công
là nền tảng của đời sống mới, là
phẩm chất trung tâm của đạo đức
cách mạng trong tư tưởng đạo đức
Hồ Chí Minh, là mối quan hệ đối với
tự mình. Hồ Chí Minh quan niệm
cần, kiệm, liêm, chính bốn đức
tính của con người Người giải
thích cặn kẽ, c thể nội dung từng
khái niệm như sau:
+ Cần lao động cần cù, siêng
năng; lao động kế hoạch, sáng
tạo, năng suất cao; lao động với
tinh thần tự lực cánh sinh, không
lười biếng, không li, không dựa
dẫm. Phải thấy rõ “ lao động là nghĩa
vụ thiêng liêng, nguồn sống,
nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta”.
+ Kiệm tiết kiệm sức lao động,
tiết kiệm thời giờ, tiết kiệm tiền của
dân, của nước, của bản thân mình.
Tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ;
“không xa xỉ, không hoang phí,
không bừa bãi, không phô trương,
hình thức…”.
+ Li êm là “luôn tôn trọng, giữ gìn
của công của dân”, “không xâm
phạm một đồng xu, hạt thóc của N
nước, của nhân dân”; không tham
địa vị, không tham tiền tài, không
tham sung ớng, không tham tâng
bốc mình…”.
+ Chính không tà, thẳng
thắn, đúng đắn. Đối với mình không
tự cao, tự đại; đối với người không
nịnh trên, khinh dưới, không dối trá,
lừa lọc, luôn giữ thái độ chân thành,
khiêm tốn, đoàn kết. Đối với việc thì
để việc công lên trên, lên trước việc
tư, việc nhà. Được giao nhiệm vụ gì
quyết làm cho kỳ đưc, “việc thiện
nhỏ mấy cũng làm; việc ác thì
nhỏ mấy cũng tránh”.
+ Chí công vô tư là đem lòng chí
công đối với người, với
việc .“Khi làm bất c việc cũng
đừng nghĩ đến mình trước, khi
hưởng thụ thì mình nên đi sau”, lo
trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.
Cần, kiệm, liêm, chính quan hệ
chặt chẽ với nhau và với chí công vô
tư.. Cần , kiệm, liêm chính sẽ dẫn
đến chí công vô tư. Ngược lại, đã chí
công vô tư, mt lòng vì nước, dân,
Đảng t nhất định s thực hiện
được cần, kiệm, liêm, chính.
Học tập tư tưởng cần, kiệm,
liêm, chính, chí công theo tư
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi
cán bộ, đảng viên cần thể hiện bằng
những việc làm thiết thực như sau:
- Tích cực lao động, học tập, công
tác với tinh thần lao động sáng tạo,
năng suất, chất lượng hiệu quả
cao; sử dụng lao động, vật tư, tiền
vốn của Nhà nước, của tập thể, của
chính mình một cách có hiệu quả.
- Tích cực học tập đnâng cao trình
độ chuyên môn,nghiệp vụ, năng
động, sáng tạo trong công việc, giải
quyết công việc với tinh thần trách
nhiệm cao. Sắp xếp công việc một
cách khoa học để sức phát triển
lâu dài.
- Quý trọng công sức lao động và tài
sản của tập thể, của nhân; không
xa hoa, lãng phí, không phô trương
hình thức.
- Luôn sử dụng phương pháp giảng
dạy mi phù hợp với đặc trưng b
môn để vừa nâng cao chất lượng
giảng dạy, vừa tiết kiệm sức lao
động, thời gian kinh phí của cơ
quan;ý thức tiết kiệm điện, nước,
điện thoại, văn phòng phẩm, đồng
thời sử dụng hiệu quả các trang thiết
bị hỗ trợ công tác như: đồ dùng dạy
học, máy móc thiết bị, không để lãng
phí của công, của tập thể.
- Kiên quyết chống chủ nghĩa
nhân, lối sống thực dụng, không để
cho lợi ích nhân chi phối. Chống
thói chạy theo danh vọng, địa vị,
giành giật lợi ích cho mình, lạm
dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm
đoạt của công ; cục bộ địa phương,
thu vén cho gia đình, cá nhân.
- Lấy hiệu quả công việc là niềm vui,
được phục vụ nhân dân là niềm hạnh
phúc; không coi chức v danh
vọng, quyền lực, điều kiện để
vung n cho bản thân; luôn chiến
đấu và phải chiến thắng chủ nghĩa cá
Nhân.
- Hết lòng phụng s t quốc, phục
vụ nhân dân; không nhũng nhiễu,
hạch sách nhân dân; không biến của
công thành của riêng.
- Thảng thắn, trung thực, bảo vệ
chân lý, bảo vệ đường lối quan điểm
của Đảng, bảo vệ người tốt; chân
thành, khiêm tốn; không chạy theo
chủ nghĩa thành tích, bao che, giấu
giếm khuyết điểm.
- Trong công việc phải ngay
thẳng, chính trực, công bằng, công
tâm, đánh giá kết quả học tập của
học sinh một cách chính xác, công
bằng, khách quan. Đối với nhân dân
phải kính trọng lễ phép; đối với đồng
nghiệp phải đoàn kết, chân thành
trên tinh thần đấu tranh xây dựng để
cùng nhau tiến bộ.
- Kiên quyết chống bệnh lười biếng,
chạy theo lối sống hưởng thụ, vị kỷ,
nói không đi đôi với làm, nói nhiều,
làm ích, làm dối, làm ẩu. thái độ
ràng, lên án và kiên quyết đấu
tranh chống tham nhũng, tiêu cực,
loại trừ mọi biểu hiện liêm, bất
chính ra khỏi đời sống xã hội.
- Tận tụy trong công việc, nói đi đôi
với làm, dám nghĩ, dám làm, dám
chịu tránh nhiệm việc của mình làm,
kiên quyết đấu tranh chống tham ô,
lãng phí, sống giản dị, trong sạch,
lành mạnh, là tấm gương sáng để học
sinh noi theo.
Hồ chí Minh nói: “trời có bốn mùa:
Xuân, Hạ, Thu, Đông; đất bốn
phương: Đông, Tây, Nam, Bắc;
người bốn đức Cần, kiệm, liêm,
chính. Thiếu mt mùa thì không
thành trời, thiếu một phương thì
không thành đất, và thiếu một đức thì
không thành người”. Để phấn đấu trở
thành con người mới hội chủ
nghĩa, min bộ, đảng viên cần nổ
lực hơn nữa trong việc học tập
làm theo tấm gương đạo đức của Bác
Hồ, trong đó nội dung “Cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
Tóm lại:
Học tập làm theo tấm gương đạo
đức HCM mt trong những biện
pháp để phát huy những mặt tích
cực, khắc phục những tiêu cực về
đạo đức, lối sống. Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức HCM
niềm vinh dự t hào đối với mỗi
cán b đảng viên, mỗi người Việt
Nam chúng ta . Để xứng đáng là một
cán bộ đảng viên của Đảng cộng sản
Việt Nam , do chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập , tổ chức và rèn luyện , việc
học tập làm theo tấm gương đạo
đức của người phải trở thành nhiệm
Giới thiệu các đức tính của Hồ Chí Minh - Trang 2
Giới thiệu các đức tính của Hồ Chí Minh - Người đăng: linh_mangthit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giới thiệu các đức tính của Hồ Chí Minh 9 10 641