Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu chế độ kế toán áp dụng tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2870 lần   |   Lượt tải: 23 lần
GIỚI THIỆU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU
VIỆT NAM
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, trong những năm gần đây, hệ thống kế
toán Việt Nam đang được cải cách, đổi mới và hoàn thiện để phù hợp với thông
lệ và chuẩn mực quốc tế. Sự ra đời của Luật Kế toán, việc ban hành hệ thống các
chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính đã
đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống kế toán Việt Nam trong nền kinh tế
hội nhập
Chế độ kế toán (CĐKT) áp dụng tại Tổng Cty xăng dầu Việt Nam (TCty) được xây
dựng trên nguyên tắc tuân thủ CĐKT doanh nghiệp của Bộ Tài chính, đồng thời kế thừa
các CĐKT đặc thù của TCty ban hành trước đây. CĐKT của TCty được Bộ tài chính
chấp thuận trước khi ban hành và áp dụng cho Văn phòng TCty, các Công ty (Cty) Xăng
dầu trực thuộc, Cty Cổ phần Petrolimex, Cty Liên doanh, liên kết với TCty.
Hệ thống tài khoản kế toán:
Hệ thống tài khoản (TK) kế toán của TCty được xây dựng trên cơ sở CĐKT doanh
nghiệp. Các TK cấp 1 được TCty ban hành tuân thủ theo CĐKT hiện hành, các TK cấp 2,
cấp 3 được quy định phù hợp với đặc điểm quản lý ngành hàng và cơ chế điều hành kinh
doanh của toàn ngành.
Xăng dầu là mặt hàng được cung cấp cho đời sống dân cư thông qua các cửa hàng
bán lẻ, cung cấp cho sản xuất công nghiệp và xuất khẩu nên nhóm TK nợ phải thu được
quy định chi tiết đồng thời theo đối tượng khách hàng và theo phương thức bán hàng của
ngành xăng dầu như phải thu của khách hàng mua buôn, khách hàng tổng đại lý và đại lý,
khách hàng tái xuất, phải thu của cửa hàng trực thuộc và khách hàng mua lẻ.
Nhóm TK hàng tồn kho như hàng mua đang đi đường, hàng hóa, hàng gửi bán, dự
phòng giảm giá hàng tồn kho… được xây dựng nhằm quản lý các ngành hàng mà TCty
đang kinh doanh, do vậy TK cấp 2 được xây dựng theo những mặt hàng chính như xăng
dầu; dầu mỡ nhờn; hóa chất, dung môi; gas, bếp gas và phụ kiện…Riêng nhóm TK là
hàng hóa được tổ chức chi tiết thêm TK cấp 3 để theo dõi giá hạch toán và chênh lêch giá
gốc và giá hạch toán đồng thời kế toán theo dõi chi tiết theo mã nguồn hàng, kho hàng,
mặt hàng áp dụng thống nhất toàn TCty.
Để phù hợp với loại hình kinh doanh gas, vỏ bình gas được giao cho khách hàng
theo hình thức bán khí gas đổi vỏ và đặt cược tiền mượn vỏ bình nên TCty mở thêm các
TK chi phí trả trước vỏ bình gas trong danh mục tài sản

Các khoản phải thu, phải trả nội bộ về hàng hóa, vốn kinh doanh, vốn đầu tư xây
dựng cơ bản cũng được tổ chức theo phạm vi phát sinh như nội bộ TCty, nội bộ Cty và
các đơn vị...
GII THIU CH Đ K TOÁN ÁP DNG
TI TNG CÔNG TY XĂNG DU
VIT NAM
Cùng vi s phát trin ca nn kinh tế, trong nhng năm gn đây, h thng kế
toán Vit Nam đang được ci cách, đi mi và hoàn thin đ phù hp vi thông
l và chun mc quc tế. S ra đi ca Lut Kế toán, vic ban hành h thng các
chun mc kế toán Vit Nam và chế đ kế toán doanh nghip ca B Tài chính đã
đánh du bước phát trin mi ca h thng kế toán Vit Nam trong nn kinh tế
hi nhp
Chế độ kế toán (CĐKT) áp dụng tại Tổng Cty xăng dầu Việt Nam (TCty) được xây
dựng trên nguyên tắc tuân thủ CĐKT doanh nghiệp của Bộ Tài chính, đồng thời kế thừa
các CĐKT đặc thù của TCty ban hành trước đây. CĐKT của TCty được Bộ tài chính
chấp thuận trước khi ban hành và áp dụng cho Văn phòng TCty, các Công ty (Cty) Xăng
dầu trực thuộc, Cty Cổ phần Petrolimex, Cty Liên doanh, liên kết với TCty.
Hệ thống tài khoản kế toán:
Hệ thống tài khoản (TK) kế toán của TCty được xây dựng trên cơ sở CĐKT doanh
nghiệp. Các TK cấp 1 được TCty ban hành tuân thủ theo CĐKT hiện hành, các TK cấp 2,
cấp 3 được quy định phù hợp với đặc điểm quản ngành hàng cơ chế điều hành kinh
doanh của toàn ngành.
Xăng dầu mặt hàng được cung cấp cho đời sống dân thông qua các cửa hàng
bán lẻ, cung cấp cho sản xuất công nghiệp xuất khẩu nên nhóm TK nợ phải thu được
quy định chi tiết đồng thời theo đối tượng khách hàng theo phương thức bán hàng của
ngành xăng dầu như phải thu của khách hàng mua buôn, khách hàng tổng đại lý và đại lý,
khách hàng tái xuất, phải thu của cửa hàng trực thuộc và khách hàng mua lẻ.
Nhóm TK hàng tồn kho như hàng mua đang đi đường, hàng hóa, hàng gửi bán, dự
phòng giảm giá hàng tồn kho… được y dựng nhằm quản các ngành hàng TCty
đang kinh doanh, do vậy TK cấp 2 được y dựng theo những mặt hàng chính như xăng
dầu; dầu mỡ nhờn; hóa chất, dung môi; gas, bếp gas phụ kiện…Riêng nhóm TK
hàng hóa được tổ chức chi tiết thêm TK cấp 3 để theo dõi giá hạch toán và chênh lêch giá
gốc giá hạch toán đồng thời kế toán theo dõi chi tiết theo nguồn hàng, kho hàng,
mặt hàng áp dụng thống nhất toàn TCty.
Để phù hợp với loại hình kinh doanh gas, vbình gas được giao cho khách hàng
theo hình thức bán khí gas đổi vỏ đặt cược tiền mượn vbình nên TCty mở thêm các
TK chi phí trả trước vỏ bình gas trong danh mục tài sản
Giới thiệu chế độ kế toán áp dụng tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam - Trang 2
Giới thiệu chế độ kế toán áp dụng tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giới thiệu chế độ kế toán áp dụng tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 9 10 832