Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu một số quan điểm về tỷ giá và cán cân thương mại của Trung Quốc

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu một số quan điểm về tỷ giá và cán cân thương mại của
Trung Quốc

Kể cũng không có gì là quá lời khi ngày càng nhiều người cho rằng thế kỷ 21 là thế
kỷ của Trung Quốc. Từ một nước nghèo, chậm phát triển nhưng trong hơn 2 chục
năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đã liên tục phát triển với mức tăng trưởng cao
(trên 7,5%), nhờ đó mà cứ sau khoảng thời gian khoảng 10 năm là GDP của Trung
Quốc đã tăng gấp đôi. Bằng những nỗ lực cải cách mạnh mẽ trên nhiều mặt của
Chính phủ và nhân dân Trung Quốc mà quốc gia này đang trở thành nhà cung cấp
chính, cũng đồng thời là thị trường rộng lớn của những công ty đa quốc gia. Tăng
trưởng nhanh, dự trữ lớn, nguồn lao động dồi dào với giá rẻ và những cải cách liên
tục nhưng cũng rất thận trọng là những từ thường được nhắc tới khi nói về nền
kinh tế Trung Quốc. Dưới đây xin giới thiệu một số quan điểm về chính sách
thương mại và chính sách tỷ giá của Trung Quốc để bạn đọc tham khảo.
Mới đây, ngày 20/3/2006, Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc- Chu Hiểu
Xuyên đã có bài nói chuyện về 2 vấn đề: Cán cân thương mại và chính sách tỷ giá
của Trung Quốc.
5 yếu tố chính tạo nên thặng dư thương mại của Trung Quốc:
1. Quá trình toàn cầu hoá và việc phân công lao động ở mức cao, đã làm cho việc
thuê gia công hoặc nhập các bán thành phẩm từ một nhà cung cấp khác sẽ rẻ
hơn việc tự đầu tư sản xuất sản ra bán thành phẩm đó, cùng với nó là việc tái
cơ cấu lại các mắt xích của các nhà cung ứng đã trở thành xu hướng chính trong
mấy năm gần đây. Nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và sự tiến bộ về
cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc đã trở thành một nhà cung cấp nguyên liệu, bán
thành phẩm chủ yếu của thế giới.
2. Trung Quốc đã tận dụng được ưu thế của người đi sau trong các lợi thế cạnh
tranh. Do có những chính sách đi tắt, đón đầu đúng hướng, Trung Quốc và Ấn
Độ đã tập trung đào tạo lao động và phát triển công nghệ vào một số lĩnh vực và
sản phẩm nhất định như các sản phẩm về bán dẫn, điện tử và công nghệ thông
tin. Hiện tại Trung Quốc và Ấn Độ đã thực sự trở thành nhà cung cấp của thế
giới về sản phẩm này, do có được lợi thế so sánh vì có nguồn lao động dồi dào
với giá rẻ. Trước đây, các lĩnh vực này là ưu thế này của các nước phát triển,
nhưng nay do chi phí lao động tại các nước này cao, việc chuẩn bị các cơ sở sản
xuất và lực lượng lao động chưa tương xứng với sự phát triển và bùng nổ của
các sản phẩm này nên đã bị tụt hậu so với sự chuẩn bị của Trung Quốc và Ấn
Độ.
3. Việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chủ yếu là từ các ...
Gi i thi u m t s quan đi m v t giá và cán cân th ng m i c a ươ
Trung Qu c
K cũng không có gì là quá l i khi ngày càng nhi u ng i cho r ng th k 21 là th ườ ế ế
k c a Trung Qu c. T m t n c nghèo, ch m phát tri n nh ng trong h n 2 ch c ướ ư ơ
năm qua, n n kinh t Trung Qu c đã liên t c phát tri n v i m c tăng tr ng cao ế ưở
(trên 7,5%), nh đó c sau kho ng th i gian kho ng 10 năm GDP c a Trung
Qu c đã tăng g p đôi. B ng nh ng n l c c i cách m nh m trên nhi u m t c a ỗ ự
Chính ph nhân n Trung Qu c qu c gia này đang tr thành nhà cung c p
chính, cũng đ ng th i th tr ng r ng l n c a nh ng công ty đa qu c gia. Tăng ườ
tr ng nhanh, d tr l n, ngu n lao đ ng d i dào v i giá r nh ng c i cách liênưở
t c nh ng cũng r t th n tr ng nh ng t th ng đ c nh c t i khi nói v n n ư ườ ượ
kinh t Trung Qu c. D i đây xin gi i thi u m t s quan đi m v chính sáchế ướ
th ng m i và chính sách t giá c a Trung Qu c đ b n đ c tham kh o. ươ
M i đây, ngày 20/3/2006, Th ng đ c Ngân hàng nhân dân Trung Qu c- Chu Hi u
Xuyên đã bài nói chuy n v 2 v n đ : Cán cân th ng m i chính sách t giá ươ
c a Trung Qu c.
5 y u t chính t o nên th ng d th ng m i c a Trung Qu c:ế ư ươ
1. Quá trình toàn c u hoá vi c phân công lao đ ng m c cao, đã làm cho vi c
thuê gia công ho c nh p các bán thành ph m t m t nhà cung c p khác s r
h n vi c t đ u t s n xu t s n ra bán thành ph m đó, cùng v i vi c táiơ ư
c c u l i các m t xích c a các nhà cung ng đã tr thành xu h ng chính trongơ ướ
m y năm g n đây. Nh s h tr c a công ngh thông tin s ti n b v ế
c s h t ng Trung Qu c đã tr thành m t nhà cung c p nguyên li u, bánơ ạ ầ
thành ph m ch y u c a th gi i. ế ế
2. Trung Qu c đã t n d ng đ c u th c a ng i đi sau trong các l i th c nh ượ ư ế ườ ế
tranh. Do nh ng chính sách đi t t, đón đ u đúng h ng, Trung Qu c n ướ
Đ đã t p trung đào t o lao đ ng và phát tri n công ngh vào m t s lĩnh v c và
s n ph m nh t đ nh nh các s n ph m v bán d n, đi n t công ngh thông ư
tin. Hi n t i Trung Qu c n Đ đã th c s tr thành nhà cung c p c a th ế
gi i v s n ph m này, do đ c l i th so sánh ngu n lao đ ng d i dào ượ ế
v i giá r . Tr c đây, các lĩnh v c này u th này c a các n c phát tri n, ướ ư ế ướ
nh ng nay do chi phí lao đ ng t i các n c này cao, vi c chu n b các c s s nư ướ ơ
xu t l c l ng lao đ ng ch a t ng x ng v i s phát tri n bùng n c a ượ ư ươ
các s n ph m này nên đã b t t h u so v i s chu n b c a Trung Qu c n ị ụ
Đ .
3. Vi c thu hút đ u t tr c ti p n c ngoài (FDI) ch y u t các Công ty đa ư ế ướ ế
qu c gia đã th hi n vai trò ch đ o trong vi c phân b ngu n l c. S k t h p ế
gi a ngu n v n, công ngh t n c ngoài (các Công ty đa qu c gia) ngu n ướ
lao đ ng chuyên sâu v i giá r c a Trung Qu c đã bi n Trung Qu c thành nhà ế
cung c p chính các thành ph m bán thành ph m cho th gi i. Trung Qu c đã ế
phát tri n tr thành trung tâm gia công tái xu t cho các doanh nghi p n c ướ
ngoài, v i vi c gia tăng m ng l i cung c p, chính sách t giá m m d o uy ướ
tín trong th ng tr ng Trung Qu c cũng làm tăng giá tr th ng d tăng l iươ ườ ư
nhu n cho các công ty đa qu c gia.
4. T năm 1998-2004, trong quan h v i n c ngoài Trung Qu c luôn gi m c ướ
cân đ i, v i m c th ng d hàng năm trong kho ng t 20-30 t USD. Tuy v y, ư
Giới thiệu một số quan điểm về tỷ giá và cán cân thương mại của Trung Quốc - Trang 2
Giới thiệu một số quan điểm về tỷ giá và cán cân thương mại của Trung Quốc - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giới thiệu một số quan điểm về tỷ giá và cán cân thương mại của Trung Quốc 9 10 783