Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu nội dung cơ bản của Cương lĩnh

Được đăng lên bởi Trần Việt Dũng
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2455 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG CƠ BẢN
CỦA CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG
ĐẤT NƯỚC TRONG TKQĐ LÊN
CNXH
(bổ sung, phát triển năm 2011)

1

MỘT
VẤNPHẢI
ĐỀ TỔNG
CHUNG
I.A.SỰ
CẦNSỐ
THIẾT
KẾT, BỔ SUNG VÀ PHÁT
TRIỂN CƯƠNG LĨNH NĂM 1991
 Ngay từ HNTW 9 (khóa VI - 8/1990) khi thảo luận về dự
thảo Cương lĩnh XD CNXH trong TKQĐ lên CNXH, TBT
Nguyễn Văn Linh đã phát biểu:
“Lúc này chúng ta chưa có đủ cơ sở để vẽ lại toàn bộ
bức tranh của XH tương lai một cách hoàn chỉnh.
Nhưng căn cứ vào những nguyên lý cơ bản của
CNMLN và tư tưởng của Chủ tịch HCM, căn cứ vào thực
tiễn XD CNXH ở nước ta, đặc biệt là Nghị quyết ĐH VI và
thực tiễn đổi mới XH ta trong hơn 3 năm qua, chúng ta có
thể vạch ra những nguyên tắc và phương hướng lớn
cho TKQĐ lên CNXH.
Đó là điều có thể làm được. Sau này, khi thực tiễn
bộc lộ những vấn đề mới, qua tổng kết, Cương lĩnh sẽ
không ngừng được bổ sung và hoàn chỉnh
từng bước”.
2



ĐH VII của Đảng (6/1991) đã thông qua Cương lĩnh XD
đất nước trong TKQĐ lên CNXH (gọi tắt là CL1991).
* CL 1991 có giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn đối với
sự nghiệp CM của đất nước ta trong suốt 2 thập kỷ qua.
* Khi CL năm 1991 ra đời đến nay, tình hình thế giới và
trong nước đã có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc:
- Nhiều vấn đề mới nảy sinh từng bước được Đảng ta
nhận thức và giải quyết có hiệu quả;
- Nhiều vấn đề liên quan đến Cương lĩnh đã có nhận thức
mới, sâu sắc hơn;
- Nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước
ta ngày càng rõ hơn;
- Đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới cần đặt
ra cần được giải đáp.
3





Vì vậy, tổng kết quá trình phát triển nhận thức và tổ
chức thực hiện Cương lĩnh năm 1991 làm cơ sở cho
việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991.
Đại hội X của Đảng (4/2006) đã khẳng định:
“Tổng kết lý luận, thực tiễn 20 năm đổi mới, chúng ta
càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của
Cương lĩnh XD đất nước trong TKQĐ lên CNXH
(1991), đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề
mới đặt ra cần được giải đáp.
Sau Đại hội X, Đảng ta tiếp tục nghiên cứu, bổ
sung và phát triển Cương lĩnh, làm nền tảng CT, tư
tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và ND
ta trong quá trình đưa nước ta đi lên CNXH".
(ĐCSVN: VKĐHĐB toàn quốc lần thứ X, Nxb. CTQG, H,
4
2006, tr.72-73).

II. VỀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU; TƯ TƯỞNG CHỈ
ĐẠO VIỆC TỔNG KẾT, BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN
CƯƠNG LĨNH NĂM 1991

1. Mục đích, yêu cầu


Tổng kết, đánh giá quá trình nhận thức, cụ thể
hóa bổ sung, phát triển và tổ chức chỉ đạo thực
hiện Cương lĩnh năm 1991 qua các nhiệm kỳ
ĐH. VIII (1996), ĐH. IX (2001), ĐH. X (...
1
NỘI DUNG CƠ BẢN
CỦA CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG
ĐẤT NƯỚC TRONG TKQĐ LÊN
CNXH
(bổ sung, phát triển năm 2011)
Giới thiệu nội dung cơ bản của Cương lĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu nội dung cơ bản của Cương lĩnh - Người đăng: Trần Việt Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Giới thiệu nội dung cơ bản của Cương lĩnh 9 10 15