Ktl-icon-tai-lieu

 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SỮA  VINAMILK

Được đăng lên bởi anhtinhyeu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 15581 lần   |   Lượt tải: 20 lần
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SỮA 
VINAMILK
1. Khái quát về công ty sữa Vinamilk

Vinamilk là tên viết tắt của công ty sữa Việt Nam, được thành lập trên quyết 
định 
số155/2003QĐ­BCN ngày 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về chuyển doanh 
nghiệp 
Nhà nước Công Ty sữa Việt Nam thành Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam. Giấy 
phép đăng 
ký kinh doanh: Lần đầu số 4103001932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 
Hồ Chí 
Minh cấp ngày 20/11/2003. Lần 8 số: 0300588569 cấp ngày 12/10/2009.
Tên giao dịch theo tiếng anh là:  VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK 
COMPANY
Mã chứng khoán (Hose): VNM
Trụ sở giao dịch: số 36 – 38 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Văn phòng giao dịch: số 148­186­188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.Hồ Chí 
Minh
Website: 
Đến năm 2009 Vinamilk có 9 nhà máy dọc theo đất nước
Vốn điều lệ của công ty hiện nay là:  1.590.000.000.000 đồng ( một nghìn năm 
trăm chin 
mươi tỷ đồng)
Biểu đồ 1: Cơ cấu vốn điều lệ của công ty Vinamilk
Đơn vị : %
50%
37%
13%
Cổ đông nhà nước
Cổ đông bên ngoài
Cổ đông bên trong

2. Một số đặc điểm chính của công ty

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:
Năm 1976: tiền thân là công ty Sữa, Cafè Miền Nam, trực thuộc Tổng cục Công 
nghiệp 

thực phẩm, với 6 đơn vị là Nhà máy sữa Thống Nhất, Nhà máy sữa Trường Thọ, 
Nhà máy 
sữa Dielac, Nhà máy Café’ Biên Hòa, Nhà máy bột Bích Chi và Lubico.

1

Năm 1978: Công ty được chuyển cho Bộ Công nghệp thực phẩm quản lý và đổi 
tên thành 
Xí Nghiệp Liên Hợp Sữa Café và Bánh kẹo I
Năm 1992: Chính thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam và thuộc sự quản lý 
trực tiếp 
của Bộ Công nghiệp nhẹ.
Năm 1996: liên hiệp với công ty cổ phần Dông lạnh Quy Nhơn lập xí nghiệp 
liên doanh 
sữa Bình Đinh.
Năm 2003: Chính thức chuyển đổi thành công ty Cổ phần vào tháng 11/2003 và 
đổi tên 
thành công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 
Năm 2004: Mua công ty Cổ phần sữa Sài Gòn, tăng vốn điều lệ của công ty lên 
1590 tỷ 
đồng
Năm 2005: Mua số cổ phần còn lại của đối tác liên doanh  trong công ty liên 
doanh sữa 
Bình Định. Khánh thành nhà máy sữa Nghệ An vào ngày 30/06/2005 ( đặt tại khu 
công 
nghiệp Cửa Lò­ Nghệ An). Liên doanh với công ty SABmiller Asia B.V để thành 
lập công 
ty TNHH lên doanh SABMiller Việt Nam  vào tháng 8/2005. Sản phẩm đầu tiên 
của công 
ty liên doanh mang thương hiệu  Zorok tung ra thị trường vào giữa năm 2007.
Năm 2006: niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 
19/01/2006. Vào tháng 11/2006 mở chương trình trang trại bò sữa
Năm 2007: Mua cổ ...
PH N I: GI I THI U V CÔNG TY S A
VINAMILK
1. Khái quát v công ty s a Vinamilk
Vinamilk là tên vi t t t c a công ty s a Vi t Nam, đ c thành l p trên quy t ế ượ ế
đ nh
s 155/2003QĐ-BCN ngày 10 năm 2003 c a B Công nghi p v chuy n doanh
nghi p
Nhà n c Công Ty s a Vi t Nam thành Công ty C Ph n S a Vi t Nam. Gi y ướ
phép đăng
ký kinh doanh: L n đ u s 4103001932 do S K ho ch và Đ u t thành ph ế ư
H Chí
Minh c p ngày 20/11/2003. L n 8 s : 0300588569 c p ngày 12/10/2009.
Tên giao d ch theo ti ng anh là: VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK ế
COMPANY
Mã ch ng khoán (Hose): VNM
Tr s giao d ch: s 36 – 38 Ngô Đ c K , Qu n 1, Tp.H Chí Minh ế
Văn phòng giao d ch: s 148-186-188 Nguy n Đình Chi u, Qu n 3, Tp.H Chí
Minh
Website: www.vinamilk.com.vn
Đ n năm 2009 Vinamilk có 9 nhà máy d c theo đ t n cế ướ
V n đi u l c a công ty hi n nay là: 1.590.000.000.000 đ ng ( m t nghìn năm
trăm chin
m i t đ ng)ươ
Bi u đ 1: C c u v n đi u l c a công ty Vinamilk ơ
Đ n v : %ơ
50%
37%
13%
C đông nhà n c ướ
C đông bên ngoài
C đông bên trong
2. M t s đ c đi m chính c a công ty
2.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty:
Năm 1976: ti n thân là công ty S a, Cafè Mi n Nam, tr c thu c T ng c c Công
nghi p
 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SỮA  VINAMILK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SỮA  VINAMILK - Người đăng: anhtinhyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SỮA  VINAMILK 9 10 465