Ktl-icon-tai-lieu

Giới Thiệu về Six Sigma

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2709 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giới Thiệu về Six Sigma
6.11.2004
Ghi chú: Báo cáo này là tài liệu giới thiệu khái quát về Six Sigma dành cho các doanh nghiệp
Việt Nam chỉ nhằm mục đích hướng dẫn. Chương trình trợ giúp của Mekong Capital cho các
doanh nghiệp mà Quỹ Doanh Nghiệp Mekong đang đầu tư bao gồm việc hỗ trợ để tăng cường
năng lực của doanh nghiệp trong việc không ngừng cải tiến quy trình kinh doanh. Mekong
Capital hiện đang có hai chuyên viên Six Sigma Black Belt phụ trách việc hỗ trợ các doanh
nghiệp trong lĩnh vực này.

1. Six Sigma là gì?
1.1 Định nghĩa

Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót
hay khuyết tật đến mức 3,4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các nguồn
tạo nên dao động (bất ổn) trong các quy trình kinh doanh. Trong việc định nghĩa khuyết tật, Six Sigma
tập trung vào việc thiết lập sự thông hiểu tường tận các yêu cầu của khách hàng và vì thế có tính định
hướng khách hàng rất cao.
Hệ phương pháp Six Sigma dựa trên tiến trình mang tên DMAIC: Define (Xác Định), Measure (Đo
Lường), Analyze (Phân Tích), Improve (Cải Tiến) và Control (Kiểm Soát). Để tìm hiểu thêm về tiến trình
này, vui lòng tham khảo mục số 3 của tài liệu này về DMAIC.
Six Sigma không phải là một hệ thống quản lý chất lượng, như ISO-9001, hay là một hệ thống chứng
nhận chất lượng. Thay vào đó, đây là một hệ phương pháp giúp giảm thiểu khuyết tật dựa trên việc cải
tiến quy trình. Đối với đa số các doanh nghiệp Việt Nam, điều này có nghĩa là thay vì tập trung vào các
đề xướng chất lượng vốn ưu tiên vào việc kiểm tra lỗi trên sản phẩm, hướng tập trung được chuyển
sang cải thiện quy trình sản xuất để các khuyết tật không xảy ra.

1.2 Các chủ đề chính của Six Sigma
Một số chủ đề chính của Six Sigma được tóm lược như sau:
•
Tập trung liên tục vào những yêu cầu của khách hàng;
•
Sử dụng các phương pháp đo lường và thống kê để xác định và đánh giá mức dao động trong
quy trình sản xuất và các qui trình quản lý khác;
•
Xác định căn nguyên của các vấn đề;
•
Nhấn mạnh việc cải tiến quy trình để loại trừ dao động trong quy trình sản xuất hay các qui
trình quản lý khác giúp giảm thiểu lỗi và tăng sự hài lòng của khách hàng;
•
Quản lý chủ động đầy trách nhiệm trong việc tập trung ngăn ngừa sai sót, cải tiến liên tục và
không ngừng vươn tới sự hoàn hảo;
•
Phối hợp liên chức năng trong cùng tổ chức; và
•
Thiết lập những mục tiêu rất cao.

1.3 Các cấp độ trong Six Sigma

“Sigma” có nghĩa là độ lệch chuẩn (standard deviation) trong t...
Mekong Capital Gii Thiu v Six Sigma Trang 1 trên 17
Gii Thiu v Six Sigma
6.11.2004
Ghi chú: Báo cáo này là tài liu gii thiu khái quát v Six Sigma dành cho các doanh nghip
Vit Nam ch nhm mc đích hướng dn. Chương trình tr giúp ca Mekong Capital cho các
doanh nghip mà Qu Doanh Nghip Mekong đang đầu tư bao gm vic h tr để tăng cường
năng lc ca doanh nghip trong vic không ngng ci tiến quy trình kinh doanh. Mekong
Capital hin đang có hai chuyên viên Six Sigma Black Belt ph trách vic h tr các doanh
nghip trong lĩnh vc này.
1. Six Sigma là gì?
1.1 Định nghĩa
Six Sigma là mt h phương pháp ci tiến quy trình da trên thng kê nhm gim thiu t l sai sót
hay khuyết tt đến mc 3,4 li trên mi triu kh năng gây li bng cách xác định và loi tr các ngun
to nên dao động (bt n) trong các quy trình kinh doanh. Trong vic định nghĩa khuyết tt, Six Sigma
tp trung vào vic thiết lp s thông hiu tường tn các yêu cu ca khách hàng và vì thế có tính định
h
ướng khách hàng rt cao.
H phương pháp Six Sigma da trên tiến trình mang tên DMAIC: Define (Xác Định), Measure (Đo
Lường), Analyze (Phân Tích), Improve (Ci Tiến) và Control (Kim Soát). Để tìm hiu thêm v tiến trình
này, vui lòng tham kho mc s 3 ca tài liu này v DMAIC.
Six Sigma không phi là mt h thng qun lý cht lượng, như ISO-9001, hay là mt h thng chng
nhn cht lượng. Thay vào đó, đây là mt h phương pháp giúp gim thiu khuyết tt da trên vi
c ci
tiến quy trình. Đối vi đa s các doanh nghip Vit Nam, điu này có nghĩa là thay vì tp trung vào các
đề xướng cht lượng vn ưu tiên vào vic kim tra li trên sn phm, hướng tp trung được chuyn
sang ci thin quy trình sn xut để các khuyết tt không xy ra.
1.2 Các ch đề chính ca Six Sigma
Mt s ch đề chính ca Six Sigma được tóm lược như sau:
Tp trung liên tc vào nhng yêu cu ca khách hàng;
S dng các phương pháp đo lường và thng kê để xác định và đánh giá mc dao động trong
quy trình sn xut và các qui trình qun lý khác;
Xác định căn nguyên ca các vn đề;
Nhn mnh vic ci tiến quy trình để loi tr dao động trong quy trình sn xut hay các qui
trình qu
n lý khác giúp gim thiu li và tăng s hài lòng ca khách hàng;
Qun lý ch động đầy trách nhim trong vic tp trung ngăn nga sai sót, ci tiến liên tc và
không ngng vươn ti s hoàn ho;
Phi hp liên chc năng trong cùng t chc; và
Thiết lp nhng mc tiêu rt cao.
1.3 Các cp độ trong Six Sigma
“Sigma” có nghĩa là độ lch chun (standard deviation) trong thng kê, nên Six Sigma đồng nghĩa vi
sáu đơn v lch chun.
Cp Độ Sigma Li phn Triu Li phn Trăm
Mt Sigma 690.000,0 69,0000%
Hai Sigma 308.000,0 30,8000%
Ba Sigma 66.800,0 6,6800%
Bn Sigma 6.210,0 0,6210%
Năm Sigma 230,0 0,0230%
Sáu Sigma 3,4 0,0003%
Mc tiêu ca Six Sigma là ch có 3,4 li (hay sai sót) trên mi mt triu kh năng gây li. Nói cách
khác, đó là s hoàn ho đến mc 99,99966%.
Giới Thiệu về Six Sigma - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới Thiệu về Six Sigma - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giới Thiệu về Six Sigma 9 10 247