Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về trường thẩm mỹ trà my

Được đăng lên bởi ak36-21qta-gmail-com
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THẨM MỸTRÀ MY

5911 University Ave Ste 318
San Diego, CA92115
Tel : ( 619 ) 229 – 8188
Fax : ( 619 ) 229 – 8068
WWW. Tramybeautyschool.net

DANH MỤCLIỆT KÊ
CỦA TRƯỜNG
01/2013 đến 12/2013
Chuẩn nhận bởi : Bộ giáo dục liên bang
về nghệ thuật và khoa học

Chỉnh sửa 01/2013

Cơ sở giáo dục sẽ chỉnh sửa danh mục liệt kê vào đầu mổi năm và khi có sự
thay đổi trong trường hoặc từ các cơ quan có liên quan.
MỤC LỤC
2013
Lời chào mừng từ Hiệu Trưởng của trường............................................................................................................
Quan điểm nhà trường..............................................................................................................................................
Mục tiêu giáo dục khách quan..................................................................................................................................
Cơ sở vật chất.............................................................................................................................................................
NộiTrú…………………………………………………………………………………………………………
……..5
Thông tin giấy phép hoạt động của Trường............................................................................................................
Chương trình học ......................................................................................................................................................
Mục tiêu giáo dục.......................................................................................................................................................
Chính sách tuyển sinh................................................................................................................................................
Bằng chứng nhận GED..............................................................................................................................................
Thẩm định tín chỉ.......................................................................................................................................................
Lưu ý về học viên khuyết tật.....................................................................................................................................
Tiếng Anh coi như là ngôn ngử thứ hai...................................................................................................................
Ghi danh học viên lớp mới ...................................................


 !"#$
%&'()$$*
+,&'()$$*-(
.../01234!!%/
5#6789:
#;
-<$-=>$<$-
#42?4@1A&BC D!EF3%G1
H 4I42@JK4!4L3
#4M4N-<$-
Giới thiệu về trường thẩm mỹ trà my - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về trường thẩm mỹ trà my - Người đăng: ak36-21qta-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Giới thiệu về trường thẩm mỹ trà my 9 10 947