Ktl-icon-tai-lieu

Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XVI
Luác êëy àaä 12 giúâ àïm. Long coân ài lang thang ngoaâi
àûúâng nhû ngûúâi khöng coá chöî troå. Tiïët trúâi laånh ngùæt, laåi
thïm luán phuán mûa xuên.
Caác phöë xaá àaä vùæng ngùæt.
Thónh thoaãng laåi thêëy möåt ngûúâi ùn maây, nhû möåt caái
boáng uã ruä öm möåt manh chiïëu, lúâ àúâ ài tòm möåt caái maái
hiïn röång.
Boån phu xe xïëp xe haâng daâi trûúác cûãa nhûäng tiïåm
khiïu vuä, coá nhûäng boáng àiïån lêåp loâe chiïëu xanh àoã. Tûâ
bïn trong nhûäng tiïåm êëy àûa ra nhûäng àiïåu keân reáo rùæt,
böíng trêìm. Bïn ngoaâi, boån phu xe, anh thò co ro ài laåi nhû
coá veã trêìm tû mùåc tûúãng, anh thò àêåp caâng xe thònh thònh
xuöëng àûúâng, àïí dùçn vùåt caái xe, vaâ to tiïëng chûãi trúâi, chûãi
àêët, chûãi naån kinh tïë, thaânh ra cuäng laâ möåt thûá êm nhaåc
coá leä laåi coân ai oaán hún, hoùåc huâng duäng hún thûá cuãa
nhûäng àôa keân haát. Khöng bao giúâ Haâ Nöåi laåi phö baây
Giöng töë - Taác phêím vaâ dû luêån 191
http://ebooks.vdcmedia.com
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng 9 10 502