Ktl-icon-tai-lieu

Glucide

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5973 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GLUCIDE
1- GIỚI THIỆU CHUNG :
Glucide là thành phần cấu tạo chính ở thực vật ( 80%), nó còn là thành phần dự trữ. Ngoài
ra glucide là chất cung cấp năng lượng chính cho các hoạt động sống của sinh vật.
Glucide thường được gọi là chất đường.
Glucide được tạo thành từ quá trình quang hợp của thực vật xanh.
AÙNH SAÙNG

6CO2

6H2O

C6H12 O6

6O2

DIEÄP LUÏC TOÁ
( CAÂY XANH )

2- PHÂN LOẠI :
Dựa vào khối lượng phân tử glucide có những dạng sau :
Đƣờng đa : thường được gọi là polysaccharide có khối lượng phân tử lớn, là thành phần
cấu tạo và chất dự trữ ở sinh vật như cellulose, tinh bột, glycogen.
Đƣờng nhỏ : thường được gọi là oligosaccharide có khối lượng phân tử nhỏ hơn, là sản
phẩm của sự phân cắt chưa hoàn toàn polysaccharide. Đó là những dạng trung gian trong
quá trình trao đổi chất.
Đƣờng đơn : thường được gọi là monosaccharide có khối lượng phân tử nhỏ nhất, sản
phẩm của sự phân cắt hoàn toàn polysaccharide, ví dụ như glucose, fructose,…..
3 - CẤU TẠO HÓA HỌC
3.1– ĐƢỜNG ĐƠN ( MONOSACCHARIDE ) :
3.1.1/ Định nghĩa :
Đường đơn là một rượu đa có chứa nhóm carbonyl ( C=O ), thường có vị ngọt, ở sinh vật
đường đơn thường có từ 3 đến 7 đơn vị carbon.

1

H

H
C

O

H

C

OH

H

C
H

OH

H

C

OH

C

H

O

C

OH

H

3.1.2/ Tên gọi :
Có 3 cách gọi tên cho đường đơn.
a/ Gọi tên theo chiều dài dây carbon
- Nếu có 3 C thì gọi là triose.
- Nếu có 4 C thì gọi là tetrose.
- Nếu có 5 C thì gọi là pentose.
- Nếu có 6 C thì gọi là hexose.
- Nếu có 7 C thì gọi là heptose.
b/ Gọi tên theo chức hoá học của nhóm C=O.
- Nếu là chức aldehid ( CHO ) thì gọi là aldose.
- Nếu là chức ceton (CO ) thì gọi là cetose.
c/ Gọi tên theo chiều dài dây carbon và theo chức hoá học của nhóm C=O
- Nếu có 3 C và chức aldehid ( CHO ) thì gọi là aldotriose.
- Nếu có 3 C và chức ceton (CO ) thì gọi là cetotriose.
H
H
C

H

H

C

C

H
ALDOSE
(ALDOTRIOSE)

O

OH

OH

H

C

OH

C

H

O

C

OH

H
CETOSE
(CETOTRIOSE)

2

H
H
C

H

H

C

OH

C

H

OH

H

C

OH

C

H

O

O

C

OH

H
CETOSE
(CETOTRIOSE)

ALDOSE
(ALDOTRIOSE)
3.1.3/ Dạng D & L :

Đồng phân D & L của đường đơn dựa vào vị trí nhóm OH của carbon áp chót ( đánh số từ
nhóm C=O ) trong công thức chiếu Fischer của phân tử.
- Nếu ở bên phải thì gọi là dạng D.
- Nếu ở bên trái thì gọi là dạng L.

H C1 O

H

H C2 OH

HO C2 H

H C3 OH
H

H

D - ALDOSE

C1 O

C3 OH
H

L - ALDOSE

3.1.4/ Dạng vòng và cấu hình α & β :
Liên kết giữa nhóm CO và OH trong phân tử đường đơn tạo thành một vòng hemiacetal,
nếu tạo thành vòng 6 cạnh thì gọi là dạng pyranose,...
1
GLUCIDE
1- GIỚI THIỆU CHUNG :
Glucide là thành phần cấu tạo chính ở thực vật ( 80%), nó còn là thành phần dự trữ. Ngoài
ra glucide chất cung cấp năng lượng chính cho các hoạt động sống của sinh vật.
Glucide thường được gọi là chất đường.
Glucide được tạo thành từ quá trình quang hợp của thực vật xanh.
6CO
2
6H
2
O
C
6
H
12
O
6
6O
2
AÙNH SAÙNG
DIEÄP LUÏC TOÁ
( CAÂY XANH )
2- PHÂN LOẠI :
Dựa vào khối lượng phân tử glucide có những dạng sau :
Đƣờng đa : thường được gọi polysaccharide khối lượng phân tử lớn, thành phần
cấu tạo và chất dự trữ ở sinh vật như cellulose, tinh bột, glycogen.
Đƣờng nhỏ : thường được gọi oligosaccharide khối lượng phân tử nhỏ hơn, là sản
phẩm của sự phân cắt chưa hoàn toàn polysaccharide. Đó những dạng trung gian trong
quá trình trao đổi chất.
Đƣờng đơn : thường được gọi monosaccharide có khối lượng phân tử nhỏ nhất, sản
phẩm của sự phân cắt hoàn toàn polysaccharide, ví dụ như glucose, fructose,…..
3 - CẤU TẠO HÓA HỌC
3.1 ĐƢỜNG ĐƠN ( MONOSACCHARIDE ) :
3.1.1/ Định nghĩa :
Đường đơn một rượu đa chứa nhóm carbonyl ( C=O ), thường vị ngọt, sinh vật
đường đơn thường có từ 3 đến 7 đơn vị carbon.
Glucide - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Glucide - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Glucide 9 10 815