Ktl-icon-tai-lieu

gửi các bạn làm chủ nhiệm

Được đăng lên bởi trancao101010710
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2135 /SGD&ĐT-GDTrH

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2011

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống
hồ sơ, sổ sách trong trường trung học
từ năm học 2011 - 2012

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các trương phổ thông dân tộc nội trú;
- Các Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên.
Để thống nhất việc xây dựng, sử dụng và quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động
giáo dục trong trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ
thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung học) theo Điều lệ trường trung học cơ
sở, trường trung học phổ thông và truờng phổ thông có nhiều cấp học, Ban hành kèm theo Thông
tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Ninh quy định và hướng dẫn các trường trung học thực hiện một số
nội dung như sau:
A. QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG HỒ SƠ, SỔ SÁCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. Đối với nhà trường
1. Sổ đăng bộ;
2. Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;
3. Sổ theo dõi phổ cập giáo dục;
4. Sổ gọi tên và ghi điểm;
5. Sổ ghi đầu bài;
6. Học bạ học sinh;
7. Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
8. Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường;
9. Hồ sơ thi đua;
10. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên;
11. Hồ sơ kỷ luật;
12. Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến;
13. Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;
14. Sổ quản lý tài chính;
15. Hồ sơ quản lý thư viện;
16. Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh;
17. Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có).
II. Đối với tổ chuyên môn
Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn.
1

III. Đối với giáo viên
1. Giáo án (bài soạn);
2. Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp;
3. Sổ điểm cá nhân;
4. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).
* Lưu ý:
- Ngoài các loại hồ sơ sổ sách nêu trên, khuyến khích giáo viên các bộ môn, đặc biệt là
giáo viên môn Ngữ văn lập và sử dụng sổ chấm bài.
- Đối với các Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên (TTHN&GDTX), phải
lập và sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm
vụ giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông của đơn vị.
B. QUY ĐỊNH VIỆC GHI CHÉP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÍ
CÁC LOẠI HỒ SƠ, SỔ SÁCH CHUYÊN MÔN...
UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2135 /SGD&ĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống
hồ sơ, sổ sách trong trường trung học
từ năm học 2011 - 2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2011
Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các trương phổ thông dân tộc nội trú;
- Các Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên.
Để thống nhất việc xây dựng, sử dụng và quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động
giáo dục trong trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường ph
thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung học) theo Điều lệ trường trung học
sở, trường trung học phổ thông và truờng phổ thông có nhiều cấp học, Ban hành kèm theo Thông
tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Ninh quy định và hướng dẫn các trường trung học thực hiện một số
nội dung như sau:
A. QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG HỒ SƠ, SỔ SÁCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG
I. Đối với nhà trường
1. Sổ đăng bộ;
2. Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;
3. Sổ theo dõi phổ cập giáo dục;
4. Sổ gọi tên và ghi điểm;
5. Sổ ghi đầu bài;
6. Học bạ học sinh;
7. Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
8. Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường;
9. Hồ sơ thi đua;
10. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên;
11. Hồ sơ kỷ luật;
12. Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến;
13. Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;
14. Sổ quản lý tài chính;
15. Hồ sơ quản lý thư viện;
16. Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh;
17. Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có).
II. Đối với tổ chuyên môn
S ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn.
1
gửi các bạn làm chủ nhiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gửi các bạn làm chủ nhiệm - Người đăng: trancao101010710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
gửi các bạn làm chủ nhiệm 9 10 214