Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán Kế toán Chi phí đi vay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hạch toán Kế toán Chi phí đi vay
1. Trường hợp chi phí đi vay được tính vào chi phí
sản xuất, kinh doanh trong kỳ (không được vốn hoá).
Chi phí đi vay không đủ điều kiện để vốn hoá: gồm có 2
khoản, đó là:
- Chi phí lãi vay phải trả.
- Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động đi vay.
a) Đối với chi phí lãi vay phải trả: Việc trả lãi vay cho
người cho vay có thể trả theo định kỳ, trả trước cho nhiều
kỳ hoặc trả sau khi kết thúc hợp đồng hoặc khế ước vay.
* Nếu trả theo định kỳ:
Khi trả lãi vay, căn cứ vào chứng từ thanh toán, ghi:

Nợ TK635/ Có TK111, 112.
* Nếu trả lãi trước cho nhiều kỳ hạch toán.
- Khi trả lãi, ghi:
Nợ TK142: Liên quan trong 1 niên độ kế toán
Nợ TK242: Liên quan trên 1 niên độ kế toán
Có TK111, 112
- Khi phân bổ dần lãi vay vào chi phí, ghi:
Nợ TK635/ Có TK142, 242
* Nếu trả lãi vay sau khi kết thúc hợp đồng hoặc khế ước
vay.
- Định kỳ trích trước lãi vay vào chi phí, ghi:
Nợ TK635/ Có TK335
- Trả lãi vay khi kết thúc hợp đồng vay, ghi:

Nợ TK335/ Có TK111, 112
b) Khi phát sinh các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến
hoạt động đi vay, ghi:
Nợ TK635/ Có TK111, 112…
c) Trường hợp doanh nghiệp có thuê tài sản tài chính, thì
lãi thuê tài sản tài chính phải trả, ghi:
- Nếu nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài sản tài
chính, doanh nghiệp trả tiền ngay, ghi:
Nợ TK635/ Có TK111, 112
- Nếu nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài sản tài
chính, nhưng doanh nghiệp chưa có tiền trả, ghi:
NợTK635/ Có TK315
d) Trường hợp doanh nghiệp thanh toán lãi trả chậm của

tài sản mua theo phương thức trả chậm, trả góp cho bên
bán.
- Lãi phải trả cho bên bán khi mua tài sản ghi:
Nợ TK242/ Có TK111, 112
- Định kỳ phân bổ dần lãi trả chậm vào chi phí, ghi:
Nợ TK635/ Có TK242
2. Trường hợp chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hoá:
Chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hoá là chi phí liên quan
trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất
tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Các
chi phí đi vay chỉ được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc
chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng
tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định một cách đáng

tin cậy. Chi phí đi vay được vốn hoá tính cho 2 trường
hợp sau:
- Chi phí đi vay được vốn hoá liên quan đến từng khoản
vốn vay riêng biệt được xác định là chi phí đi vay thực tế
phát sinh từ các khoản vay trừ (-) đi các khoản thu nhập
phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời của các khoản vay
này.
- Chi phí đi vay được vốn hoá liên quan đến các khoản
vốn vay chung được tính toàn bộ chi...
Hạch toán Kế toán Chi phí đi vay
1. Trường hợp chi phí đi vay được tính vào chi phí
sản xuất, kinh doanh trong kỳ (không được vốn hoá).
Chi p đi vay không đủ điều kiện để vốn hoá: gồm có 2
khon, đó là:
- Chi phí lãi vay phi trả.
- Chi phí khác có liên quan trc tiếp đến hoạt động đi vay.
a) Đối với chi phí lãi vay phải trả: Việc trả lãi vay cho
người cho vay có thể trả theo định kỳ, trả trước cho nhiều
kỳ hoc trả sau khi kết thúc hợp đồng hoặc khế ước vay.
* Nếu trả theo định kỳ:
Khi trlãi vay, căn cứ vào chng từ thanh toán, ghi:
Hạch toán Kế toán Chi phí đi vay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạch toán Kế toán Chi phí đi vay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hạch toán Kế toán Chi phí đi vay 9 10 830