Ktl-icon-tai-lieu

Hàm lượng chất rắn lơ lửng SS

Được đăng lên bởi Pe' Dju
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2901 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hàm lượng chất rắn lơ lửng SS
I)Khái niệm
SS(mg/l) là chất rắn lơ lửng có dạng hình phù . hàm lượngcác chất huyền phù là trọng lượng khô
của chất rắn còn lại trên giấy lọc , khi lọc một thể tích mẫu nước qua phễu lọc sấy 103-1050C tới
khi trọng lượng không đổi.
II) Nguyên tắc:
_Chất rắn lơ lửng là chất rắn không tan trong nước và giữ lại trên bề mặt của giấy lọc , hàm
lượng sấy khô và sử dụng phương pháp sấy khô mẫu ở nhiệt dộ thích hợp (1030C-1050Cđể tách
nước ra khỏi mẫu đến khối lượng không đổi nhằm xác định hàm lượng chất rắn có trong mẫu
nước.
III)Phương pháp hàm lượng chất rắn lơ lửng(SS)
_ Phương pháp trực tiếp: Lọc 50 ml mẫu nước qua giấy lọc cellulose acetate có đường kính của
lỗ lọc 0,45 mm đã biết trước trọng lượng. Sau đó mang giấy lọc sấy khô ở 1050C cho đến khi
trọng lượng giấy không đổi, lấy giấy để nguội trong bình hút ẩm, sau đó đem cân.hô ở 1050C đến
khi không đổi.
_Phương pháp đo quang:
IV)Các bước tiến hành thí nghiệm
B1:Nung giấy lọc sợi thuỷ tinh ở nhiệt độ 1030C khoảng giờ , để giấy lọc trong bình hút ẩm.
B2:Mang giấy đi cân bằng cân điện tử , ta được m1(g)
B3:Gấy tờ giấy vừa sấy hình phiễu sao cho có thể đút vừa miệng bình chứa.
B4:Hút 100ml nước thải cho từ từ vào miệng phiễu
B5:Chờ cho nước trong miếng lọc thấm qua giấy lọc chày xuống bình chứa .Sau đó đem miếng
lọc vừa lọc mẫu đi sấy ở 1050C .
B6: Lấy giấy lọc ra để bình hút ẩm cho tới nhiệt độ phòng ( khoảng 30 phút)
B7: khi mẫu ở nhiệt độ phòng ta dùng cân điện từ cân mẫu được m2(g)
V)Công thức:
(SS)(mg/l)=(m1-m2)*1000/V(ml mẫu|)

...
Hàm lượng chất rắn lơ lửng SS
I)Khái niệm
SS(mg/l) là chất rắn lơ lửng có dạng hình phù . hàm lượngcác chất huyền phù là trọng lượng khô
của chất rắn còn lại trên giấy lọc , khi lọc một thể tích mẫu nước qua phễu lọc sấy 103-105
0
C tới
khi trọng lượng không đổi.
II) Nguyên tắc:
_Chất rắn lơ lửng là chất rắn không tan trong nước và giữ lại trên bề mặt của giấy lọc , hàm
lượng sấy khô và sử dụng phương pháp sấy khô mẫu ở nhiệt dộ thích hợp (1030C-1050Cđể tách
nước ra khỏi mẫu đến khối lượng không đổi nhằm xác định hàm lượng chất rắn có trong mẫu
nước.
III)Phương pháp hàm lượng chất rắn lơ lửng(SS)
_ Phương pháp trực tiếp: Lọc 50 ml mẫu nước qua giấy lọc cellulose acetate có đường kính của
lỗ lọc 0,45 mm đã biết trước trọng lượng. Sau đó mang giấy lọc sấy khô ở 1050C cho đến khi
trọng lượng giấy không đổi, lấy giấy để nguội trong bình hút ẩm, sau đó đem cân.hô ở 105
0
C đến
khi không đổi.
_Phương pháp đo quang:
IV)Các bước tiến hành thí nghiệm
B1:Nung giấy lọc sợi thuỷ tinh ở nhiệt độ 103
0
C khoảng giờ , để giấy lọc trong bình hút ẩm.
B2:Mang giấy đi cân bằng cân điện tử , ta được m
1
(g)
B3:Gấy tờ giấy vừa sấy hình phiễu sao cho có thể đút vừa miệng bình chứa.
B4:Hút 100ml nước thải cho từ từ vào miệng phiễu
B5:Chờ cho nước trong miếng lọc thấm qua giấy lọc chày xuống bình chứa .Sau đó đem miếng
lọc vừa lọc mẫu đi sấy ở 105
0
C .
B6: Lấy giấy lọc ra để bình hút ẩm cho tới nhiệt độ phòng ( khoảng 30 phút)
B7: khi mẫu ở nhiệt độ phòng ta dùng cân điện từ cân mẫu được m
2
(g)
V)Công thức:
(SS
)(mg/l
)=(m
1
-m
2
)*1000/V
(ml mẫu|)
Hàm lượng chất rắn lơ lửng SS - Người đăng: Pe' Dju
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hàm lượng chất rắn lơ lửng SS 9 10 191