Ktl-icon-tai-lieu

Hành chính học đại cương

Được đăng lên bởi Pin Kool
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HÀNH CHÍNH HỌC ĐẠI CƯƠNG
Chương I:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
I. Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản:
1. Hành chính là gì:
- Hành chính theo nghĩa rộng là chỉ những hoạt động, những tiến trình chủ yếu có liên
quan đến những biện pháp để thực thi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trước (VD:
Mục tiêu phát triển nông nghiệp là sử dụng triệt để các loại đất đai (đặc biệt là đồi núi trọc),
Chính phủ đề ra mục tiêu trồng rừng phủ xanh đồi trọc, giao đất, giao rừng cho nhân dân. Để
đạt mục tiêu dó, Chính phủ thực hiện các biện pháp như giao đất, giao rừng cho nhân dân, cho
vay vốn... và những hoạt động đó là các hoạt động hành chính, chỉ có cơ quan nhà nước mới
thực hiện được).
Khi có từ 2 người trở lên cùng làm việc với nhau, thì lúc đó xuất hiện một hình thức
thô sơ của quản lý. Dạng quản lý này chính là hoạt động hành chính, hay nói cách khác, hành
chính chính là một dạng của quản lý (quản lý có nghĩa rộng hơn hành chính, nói hành chính
nghĩa là đã bao hàm cả quản lý).
Hành chính như là một loại hoạt động chung nhất của các nhóm người hợp tác với nhau
để hoàn thành các mục tiêu mà họ muốn hướng tới. Như vậy, hành chính chính là những biện
pháp tổ chức các nhóm người hợp tác trong hoạt động với nhau để thực hiện những mục tiêu
mà cả nhóm người đó muốn hướng tới.
- Theo nghĩa hẹp, hành chính là những hoạt động quản lý các công việc của nhà nước
và như vậy, hành chính xuất hiện cùng với sự xuất hiện của nhà nước (khi nhà nước ra đời thì
cũng xuất hiện ngay hoạt động hành chính, nó cũng tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại và
phát triển của nhà nước).
2. Hành chính và quản lý:
- Như trên đã nói, hành chính là một dạng quản lý đặc biệt nhất, nhất la dạng quản lý
nhà nước. Hành chính theo nguồn gốc từ cổ (la-tinh) có 2 nghĩa:
+ Hành chính là sự giúp đỡ, hỗ trợ, hay là phục vụ của một người, một nhóm người đối
với một người hoặc một nhóm người khác.
+ Hành chính là sự quản lý, hướng dẫn hay cai trị của một người, một nhóm người này
đối với một người hoặc một nhóm người khác (cai trị ở đây là sự điều hành mang tính bắt
buộc.
Theo nghĩa thứ 2, quản lý là điều khiển, là tổ chức thực hiện công việc theo 4 nhóm
chức năng chính sau:
+ Lập kế hoạch, trong đó vạch ra mục tiêu cần đạt được. Chỉ ra các phương thức để đạt
được mục tiêu đó (VD: mục tiêu đặt ra là xoá đói, giảm nghèo thì phải có biện pháp tạo công
ăn việc làm, hướng dẫn sản xuất...).
+ Nhóm chức năng tổ chức phân cong, phối hợp các nguồn lực để thực hiện các mục
tiêu đã đặt ra.
+ Nhóm ...
HÀNH CHÍNH HỌC ĐẠI CƯƠNG
Chương I:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
I. Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản:
1. Hành chính là gì:
- Hành chính theo nghĩa rộng chỉ những hoạt động, những tiến trình chủ yếu liên
quan đến những biện pháp để thực thi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trước (VD:
Mục tiêu phát triển nông nghiệp sử dụng triệt để các loại đất đai (đặc biệt đồi núi trọc),
Chính phủ đề ra mục tiêu trồng rừng phủ xanh đồi trọc, giao đất, giao rừng cho nhân dân. Để
đạt mục tiêu dó, Chính phủ thực hiện các biện pháp như giao đất, giao rừng cho nhân dân, cho
vay vốn... và những hoạt động đó là các hoạt động hành chính, chỉ cơ quan nhà nước mới
thực hiện được).
Khi từ 2 người trở lên cùng làm việc với nhau, thì lúc đó xuất hiện một hình thức
thô sơ của quản lý. Dạng quản lý này chính là hoạt động hành chính, hay nói cách khác, hành
chính chính một dạng của quản (quản nghĩa rộng hơn hành chính, nói hành chính
nghĩa là đã bao hàm cả quản lý).
Hành chính như là một loại hoạt động chung nhất của các nhóm người hợp tác với nhau
để hoàn thành các mục tiêu mà họ muốn hướng tới. Như vậy, hành chính chính là những biện
pháp tổ chức các nhóm người hợp tác trong hoạt động với nhau để thực hiện những mục tiêu
mà cả nhóm người đó muốn hướng tới.
- Theo nghĩa hẹp, hành chính những hoạt động quản các công việc của nhà nước
và như vậy, hành chính xuất hiện cùng với sự xuất hiện của nhà nước (khi nhà nước ra đời thì
cũng xuất hiện ngay hoạt động hành chính, cũng tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại
phát triển của nhà nước).
2. Hành chính và quản lý:
- Như trên đã nói, hành chính một dạng quản đặc biệt nhất, nhất la dạng quản
nhà nước. Hành chính theo nguồn gốc từ cổ (la-tinh) có 2 nghĩa:
+ Hành chính là sự giúp đỡ, hỗ trợ, hay là phục vụ của một người, một nhóm người đối
với một người hoặc một nhóm người khác.
+ Hành chính sự quản lý, hướng dẫn hay cai trị của một người, một nhóm người này
đối với một người hoặc một nhóm người khác (cai trị đây sự điều hành mang tính bắt
buộc.
Theo nghĩa thứ 2, quản điều khiển, tổ chức thực hiện công việc theo 4 nhóm
chức năng chính sau:
+ Lập kế hoạch, trong đó vạch ra mục tiêu cần đạt được. Chỉ ra các phương thức để đạt
được mục tiêu đó (VD: mục tiêu đặt ra là xoá đói, giảm nghèo thì phải có biện pháp tạo công
ăn việc làm, hướng dẫn sản xuất...).
+ Nhóm chức năng tổ chức phân cong, phối hợp các nguồn lực để thực hiện các mục
tiêu đã đặt ra.
+ Nhóm chức năng hướng dẫn, lãnh đạo đối với tất cả các lực lượng đó.
+ Nhóm chức năng kiểm tra, đôn đốc xử các thông tin phản hồi (VD: như Chính
phủ thi hành chỉ thị cấm pháo nổ thì phải đầu chuyển đổi nghề cho các làng nghề sản
xuất pháo...).
- Nội dung hành chính ta nghiên cứu không bao hàm toàn bộ nội dung của quản
lý. Nội dung toàn diện của quản lý như quản nhà nước bao gồm cả quyền lập pháp, quyền
hành pháp và quyền tư pháp, mà trong đó hành chính chỉ là quyền hành pháp.
- Quản lý và hành chính là những hoạt động thực tiễn, nó mang tính quy luật, do đó
một khoa học. Mặt khác, hành chính còn được coi một nghệ thuật, bởi vì đối tượng của
Hành chính học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành chính học đại cương - Người đăng: Pin Kool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hành chính học đại cương 9 10 26