Ktl-icon-tai-lieu

Hành trình thay đồi của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÀNH TRÌNH THAY ĐỔI
CỦA DOANH NGHIỆP
Xã hội phát triển, môi trường thay đổi nhanh hơn, yêu cầu của
khách hàng ngày càng cao hơn, đa dạng hơn, cạnh tranh mỗi
ngày một quyết liệt hơn, áp lực của nhà đầu tư ngày một nhiều...
Kinh doanh chỉ có một con đường duy nhất: "tiến về phía trước".
Doanh nghiệp cố gắng để phát triển liên tục, mở rộng qui mô,
tăng thu nhập CBNV... Theo từng thời điểm, ban lãnh đạo ngồi
lại, tiến hành xây dựng lại chiến lược, điều chỉnh mô hình quản lý,
đầu tư cho đội ngũ nhân sự, tạo môi trường làm việc tốt để CBNV
trở thành tài sản và đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của
doanh nghiệp.

Mỗi sự thay đổi về mục tiêu phát triển, về chiến lược, về quản lý

là mỗi bước trong tiến trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Thay đổi
được xem như là phương thức để tồn tại và phát triển doanh
nghiệp. Mọi CBNV cùng nhau thay đổi, bắt đầu từ suy nghĩ đến
hành động, trong đó người đứng đầu doanh nghiệp luôn ở vị trí
tiên phong. Sau mỗi năm, doanh nghiệp tiến hành khảo sát, đánh
giá lại mình để tìm ra bức tranh thực về mình, để từ đó đề ra giải
pháp phù hợp nhằm tạo ra "trạng thái" tốt hơn với mục tiêu: tối đa
hóa sự đóng góp của CBNV, tối đa hóa giá trị gia tăng cho khách
hàng... Sau mỗi hai đến năm năm (tùy thuộc từng doanh nghiệp
và sự biến đổi của môi trường bên ngoài), doanh nghiệp tiến
hành sự thay đổi lớn - mang tính đột phá - xây dựng chiến lược
phát triển mới với mục tiêu mới là nắm bắt cơ hội mới, phát triển
nhanh hơn, bền vững hơn, tối đa hóa giá trị dài hạn của doanh
nghiệp. Đi theo với thời gian, đi theo với sự thay đổi, doanh
nghiệp từng bước lớn lên cả về lượng lẫn về chất.

Trong quá trình thay đổi, doanh nghiệp luôn chọn hướng đi từ
gốc đến ngọn. Doanh nghiêp ưu tiên cho việc xây dựng chiến

lược. Tất cả mọi hành động của doanh nghiệp, cụ thể là mô hình
quản lý, đội ngũ nhân sự đều hướng đến việc hỗ trợ tốt nhất cho
chiến lược đề ra. Xây dựng chiến lược, doanh nghiệp luôn xem
trọng hai yếu tố: nhanh và bền vững.

Một chiến lược đúng thì các thành tố cấu thành chiến lược phải
đúng (từ mục tiêu, cho đến việc chọn con đường, cho đến cách
thức đi, những nguồn lực cần thiết và phương thức vận hành
chiến lược theo từng giai đoạn sao cho phù hợp). Trong quá trình
xây dựng chiến lược, doanh nghiệp luôn "đứng trên đỉnh núi" để
nhìn bao quát và sâu sắc mọi vấn đề. Không ôm đồm mọi thứ,
doanh nghiệp xác định rõ: làm cái gì và không làm cái gì, cái nào
cần ưu tiên trước, bước nào là nền tảng cho các bước tiếp theo,
các nguồn lực được phân bổ như thế n...
HÀNH TRÌNH THAY ĐỔI
CA DOANH NGHIỆP
Xã hội phát triển, môi trường thay đổi nhanh hơn, yêu cầu của
khách hàng ngày càng cao hơn, đa dạng hơn, cạnh tranh mỗi
ngày một quyết liệt hơn, áp lực của nhà đầu tư ngày một nhiều...
Kinh doanh chỉ có một con đường duy nhất: "tiến về phía trước".
Doanh nghip cố gắng để phát triển liên tục, mở rộng qui mô,
tăng thu nhập CBNV... Theo từng thời điểm, ban lãnh đạo ngồi
lại, tiến hành xây dựng lại chiến lược, điều chỉnh mô hình quản lý,
đầu tư cho đội ngũ nhân sự, tạo môi trường làm việc tốt để CBNV
trở thành tài sản và đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của
doanh nghiệp.
Mỗi sự thay đổi về mục tiêu phát triển, về chiến lược, về quản lý
Hành trình thay đồi của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành trình thay đồi của doanh nghiệp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hành trình thay đồi của doanh nghiệp 9 10 333