Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi chiến lược giữa các chính phủ trong việc hình thành chính sách thương mại

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(28).2008

HÀNH VI CHIẾN LƯỢC GIỮA CÁC CHÍNH PHỦ
TRONG VIỆC HÀNH THÀNH CHÍNH SÁCH
THƯƠNG MẠI
STRATEGIC BEHAVIOURS OF GOVERNMENTS IN THE FORMATION
OF TRADE POLICY
NGUYỄN TRUNG KIÊN
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Áp dụng lý thuyết trò chơi trong thươ ng mại quốc tế, bài viết này phân tích việc lựa
chọn chính sách thương mại thông qua trò chơi thuế quan giữa các chính phủ trong thị
trường quốc tế cạnh tranh không hoàn hảo. Nội dung phân tích tập trung làm sáng tỏ
vài trò của sự tương tác chiến lược tron g việc hình thành chính sách thương mại của
mỗi quốc gia.
ABSTRACT
Applying the game theory to international trade, this paper analyses the selection of
trade policy through the tariff game between governments in imperfect international
competition. The analysis focuses on clarifying the role of strategic interaction in the
formation of each country’s trade policy.

1. Mở đầu
Thương mại tự do giữa các quốc gia là chính sách thương mại lý tưởng mà các
quốc gia đều hướng đến. Thương mại tự do sẽ cho phép gia tăng phúc lợi quốc gia và
giảm các thiệt hại của xã hội trong sản xuất và tiêu dùng. Mặc dù, các nhà kinh tế
thường tranh luận việc chệch hướng khỏi thương mại tự do làm giảm phúc lợi xã hội,
trong thực tế, hầu như không có quốc gia nào tiếp cận hoàn toàn thương mại tự do. Các
quốc gia phát triển hay đang phát triển đều sử dụng các biện pháp thuế quan mặc dù biết
bảo hộ làm giảm lợi ích xã hội trên phạm vi thế giới. Rõ ràng, phải chăng có các nền
tảng lý thuyết chi phối đến việc lựa chọn chính sách thương mại của các quốc gia.
Trong những năm gần đây, các nhà kinh tế học đã sử dụng lý thuyết trò chơi
(game theory) vào việc phân tích các hành vi của các chủ thể kinh tế. Điều đặc biệt là lý
thuyết này quan tâm đến sự tương tác của các chủ thể kinh tế như người sản xuất, người
tiêu dùng, chính phủ trong việc ra quyết định. Trong các tình huống tương tác này, các
chủ thể cạnh tranh lẫn nhau và không biết chắc chắn đối thủ sẽ làm gì; nhưng tất cả đều
biết rằng kết cục của các tương tác phụ thuộc nhiều vào điều mà mỗi bên quyết định
làm. Chính vì v y chính sách thương mại của các quốc gia có thể hình thành do sự
ậ
tương tác hành vi chiến lược giữa các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế thế giới.
Phần còn lại của bài viết này có bố cục như sau. Phần 2 giới thiệu nền kinh tế
152

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(28).2008

của hai quốc gia. Phần 3 mô tả trò chơi thuế quan tươn...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - S5(28).2008
152
HÀNH VI CHIẾN LƯỢC GIỮA CÁC CHÍNH PHỦ
TRONG VIỆC HÀNH THÀNH CHÍNH SÁCH
THƯƠNG MẠI
STRATEGIC BEHAVIOURS OF GOVERNMENTS IN THE FORMATION
OF TRADE POLICY
NGUYỄN TRUNG KIÊN
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Áp dụng thuyết trò chơi trong thươ ng mại quốc tế, bài viết y phân tích việc lựa
chọn chính sách thương mại thông qua trò chơi thuế quan giữa các chính phủ trong thị
trường quốc tế cạnh tranh không hoàn hảo. Nội dung phân tích tập trung làm sáng tỏ
vài trò của sự ơng tác chiến ợc tron g việc nh thành chính sách thương mại của
mỗi quốc gia.
ABSTRACT
Applying the game theory to international trade, this paper analyses the selection of
trade policy through the tariff game between governments in imperfect international
competition. The analysis focuses on clarifying the role of strategic interaction in the
formation of each country’s trade policy.
1. Mở đầu
Thương mại tự do giữa các quốc gia là chính sách thương mại lý tưởng các
quốc gia đều hướng đến. Thương mại tự do sẽ cho phép gia ng phúc lợi quốc gia
giảm các thiệt hại của hội trong sản xuất tiêu dùng. Mặc dù, các nhà kinh tế
thường tranh luận việc chệch hướng khỏi thương mại tự do làm giảm phúc lợi hội,
trong thực tế, hầu như không quốc gia nào tiếp cận hoàn toàn thương mại tự do. Các
quốc gia phát triển hay đang phát triển đều sử dụng các biện pháp thuế quan mặc dù biết
bảo hộ làm giảm lợi ích hội trên phạm vi thế giới. Rõ ràng, phải chăng các nền
tảng lý thuyết chi phối đến việc lựa chọn chính sách thương mại của các quốc gia.
Trong nhng năm gần đây, các nhà kinh tế học đã sử dụng thuyết trò chơi
(game theory) vào việc phân tích các hành vi của các chủ thể kinh tế. Điều đặc biệt
thuyết này quan tâm đến sự tương tác của các chủ thể kinh tế như người sn xuất, người
tiêu dùng, chính phtrong việc ra quyết định. Trong các tình huống tương tác này, các
chthể cạnh tranh lẫn nhau không biết chắc chắn đối thủ sẽ làm gì; nhưng tất cả đều
biết rằng kết cục của các tương tác phụ thuộc nhiều vào điều mà mỗi bên quyết định
làm. Chính vì vậy chính sách thương mại của các quốc gia có thể nh thành do sự
tương tác hành vi chiến lược giữa các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế thế giới.
Phần còn lại của bài viết này có bố cục như sau. Phần 2 giới thiệu nền kinh tế
Hành vi chiến lược giữa các chính phủ trong việc hình thành chính sách thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi chiến lược giữa các chính phủ trong việc hình thành chính sách thương mại - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hành vi chiến lược giữa các chính phủ trong việc hình thành chính sách thương mại 9 10 117