Ktl-icon-tai-lieu

Hậu quả pháp lý sau quyết định tuyên bố phá sản

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hậu quả pháp lý khi tòa án có các quyết định sau:
Mở thủ tục phá sản: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 28 luật phá
sản thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì
tòa án phải quyết định mở thủ tục phá sản khi có săn cứ chứng minh rằng doanh
nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Hậu quả của quyết định này là: Mọi
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn được tiến hành bình thường,
tuy nhiên phải chịu sự giám sát, kiểm tra của thẩm phán và tổ quản lý, thanh lý tài sản.
Nếu xét thấy người quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều
hành hoặc nếu tiếp tục điều hành sẽ không có lợi cho việc bảo toàn tài sản của doanh
nghiệp, hợp tác xã thì theo đề nghị của hội đồng chủ nợ,thẩm phán ra quyết định cử
người khác quản lý và điều hành hoạt hợp động của doanh nghiệp, hợp tác xã(điều
30-luật phá sản). Điều này có nghĩa rằng mặc dù doanh nghiệp,hợp tác xã đang lâm
vào tình trạng phá sản nhưng pháp luật vẫn có những quy định nhằm ổn định sự tồn
tại của doanh nghiệp, hợp tác xã này, mặc dù điều này rất mong manh.
Thứ hai với sự kiểm tra giám sát của tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ công
quyền nhà nước muốn dự liệu khả năng tẩu tán tài sản của doanh nghiệp hợp tác xã
khi có quyết định mở thủ tục phá sản.nói chung doanh nghiệp hợp tác xã khi bị tuyên
bố mở thủ tục phá sản cơ hội duy trì sự ổn định và phát triển là rất khó và mong manh
vì đối tác sẽ rất thận trọng hoặc không dại gì lại hợp tác với một doanh nghiệp săp bị
tuyên
bố
phá
sản.
Mọi giao dịch của doanh nghiệp,hợp tác xã này đều bị hạn chế tới mức tối
thiểu và hầu hết đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của thẩm phán phụ trách giám
sát như cầm cố,thế chấp, vay tiền, chuyển đổi cổ phần hoặc quyền sở hữu…(điều
31) Áp dụng thủ tục phục hồi: Theo quy định tại điều 68 luật phá sản thì thủ tục phục
hồi được áp dụng khi hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua nghị quyết với các giải
pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh,kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu
cầu doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì
thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi. cũng theo quy định của điều này
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua nghị
quyết,doanh nghiệp hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi kinh doanh của
mình và nộp cho tòa án. bất cứ chủ nợ hoặc người nào nhận nghĩa vụ phục hồi hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã đều có quyền xây dựng dự thảo
phương án...
H u qu pháp lý khi tòa án có các quy t ế đ nh sau:
M th t c phá s n: Theo quy đ nh t i kho n 1 kho n 2 đi u 28 lu t phá ủ ụ
s n thì trong th i h n 30 ngày k t ngày th đ n yêu c u m th t c phá s n t ơ
tòa án ph i quy t đ nh m th t c phá s n khi săn c ch ng minh r ng doanh ế
nghi p, h p tác lâm vào tình tr ng phá s n. H u qu c a quy t đ nh này là: M i ế
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác v n đ c ti n hành bình th ng, ượ ế ườ
tuy nhiên ph i ch u s giám sát, ki m tra c a th m phán và t qu n lý, thanh lý tài s n.
N u xét th y ng i qu n c a doanh nghi p, h p tác không kh năng đi uế ườ
hành ho c n u ti p t c đi u hành s không có l i cho vi c b o toàn tài s n c a doanh ế ế
nghi p, h p tác thì theo đ ngh c a h i đ ng ch n ,th m phán ra quy t đ nh c ế
ng i khác qu n đi u hành ho t h p đ ng c a doanh nghi p, h p tác xã(đi uườ
30-lu t phá s n). Đi u này nghĩa r ng m c doanh nghi p,h p tác đang lâm
vào tình tr ng phá s n nh ng pháp lu t v n nh ng quy đ nh nh m n đ nh s t n ư ự ồ
t i c a doanh nghi p, h p tác xã này, m c dù đi u này r t mong manh.
Th hai v i s ki m tra giám sát c a t ch c cá nhân th c hi n nhi m v công
quy n nhà n c mu n d li u kh năng t u tán tài s n c a doanh nghi p h p tác ướ
khi quy t đ nh m th t c phá s n.nói chung doanh nghi p h p tác khi b tuyênế
b m th t c phá s n c h i duy trì s n đ nh phát tri n là r t khó và mong manh ơ
đ i tác s r t th n tr ng ho c không d i gì l i h p tác v i m t doanh nghi p săp b ẽ ấ
tuyên b phá s n.
M i giao d ch c a doanh nghi p,h p tác này đ u b h n ch t i m c t i ế
thi u h u h t đ u ph i s đ ng ý b ng văn b n c a th m phán ph trách giám ế
sát nh c m c ,th ch p, vay ti n, chuy n đ i c ph n ho c quy n s h u…(đi uư ế
31) Áp d ng th t c ph c h i: Theo quy đ nh t i đi u 68 lu t phá s n thì th t c ph c
h i đ c áp d ng khi h i ngh ch n l n th nh t thông qua ngh quy t v i các gi i ượ ế
pháp t ch c l i ho t đ ng kinh doanh,k ho ch thanh toán n cho các ch n và yêu ế
c u doanh nghi p, h p tác xây d ng ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh thì ươ
th m phán ra quy t đ nh áp d ng th t c ph c h i. cũng theo quy đ nh c a đi u này ế ủ ụ
trong th i h n 30 ngày k t ngày h i ngh ch n l n th nh t thông qua ngh
quy t,doanh nghi p h p tác ph i xây d ng ph ng án ph c h i kinh doanh c aế ươ
mình n p cho tòa án. b t c ch n ho c ng i o nh n nghĩa v ph c h i ho t ườ
đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác đ u quy n xây d ng d th o
ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh cho doanh nghi p, h p tác n p choươ
tòa án.
Nh v y khi áp d ng th t c ph c h i doanh nghi p,ư h p tác s hai
ph ng án đ l a ch n: m t xây d ng ph ng án ph c h i trong th i h n choươ ươ
phép(30 ngày) và đ a ra cho h i ngh ch n l n th hai quy t đ nh thông qua ph ngư ế ươ
án đó cũng nh đ a ph ng án ph c h i đó vào th c hi n. tuy nhiên d i s giámư ư ươ ướ
sát c a các ch n , đ nh kì sáu tháng doanh nghi p, h p tác xã ph i g i báo cáo v tình
hình th c hi n ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh; hai là doanh nghi p, h p tác ươ
s không xây d ng ph ng án ph c h i ch p nh n phá s n. đi u này cũng n y ươ
sinh m t b t c p n u nh doanh nghi p, h p tác không ch u xây ph ng án ph c ế ư ươ
h i mà ch có các ch n xây d ng ph ng án ph c h i và g i cho tòa án thi tòa án s ươ
gi i quy t nh th nào? quy t đ nh m th t c phá s n hay tri u t p h i ngh ch n ế ư ế ế
đ quy t đ nh v ph ng án ph c h i. ế ươ
Hậu quả pháp lý sau quyết định tuyên bố phá sản - Trang 2
Hậu quả pháp lý sau quyết định tuyên bố phá sản - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hậu quả pháp lý sau quyết định tuyên bố phá sản 9 10 258