Ktl-icon-tai-lieu

Hãy cho biết thực tiễn xd và ban hành văn bản hiện nay trong các CQHCNN đã phát huy những vai trò của văn bản quản lý hành chính nhà nước ntn? Anh, chị có thể kiến nghị những gì về vấn đề này.

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VBQLNN nói chung, VBQLHC nói riêng có vai trò:
- Đảm bảo thông tin cho hđ QLNN;
- Phg tiện truyền đạt các quyết định quản lý;
- Phg tiện kiểm tra, theo dõi hđ của bộ máy lãnh đạo và QL;
- Công cụ xd hệ thống pháp luật.
Nhìn chung, hđ xd và ban hành VB trong các CQHCNN đã có nhiều tiến bộ, chất lượng của VB, nhất là VB quy phạm pháp luật từng bước đc nâng cao, ban hành đúng thẩm quyền, thống nhất, tương đối sát với yêu cầu thực tế và có tính khả thi cao. Cụ thể là:
- Đg lối, chủ trương, chính sách của Đảng đc thể chế đầy đủ, kịp thời; đưa các đg lối, chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cs;
- Các quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQHCNN đc ban hành theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
- Về thể thức, đã dần dần hoàn chỉnh, VB ban hành đúng thể thức, đảm bảo các thành phần sau: Quốc hiệu; tên cơ quan, tổ chức ban hành VB; số, ký hiệu của VB; địa danh và ngày, tháng, năm ban hành VB; tên loại và trích yếu nội dung của VB; nội dung VB; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức; nơi nhận; dấu chỉ mức độ khẩn, mật (đối với những VB loại khẩn, mật), tính pháp lý đc bảo đảm. Từ đó, đã phát huy được vai trò của VBQLNN: đảm bảo thông tin cho hđ QLNN; phg tiện hữu hiệu truyền đạt các quyết định QL; phg tiện kiểm tra, theo dõi hđ của bộ máy lãnh đạo và QL; công cụ xd hệ thống pháp luật.
- Về nội dung, phù hợp với đg lối, chủ trương, chính sách của Đảng; phù hợp với qui định của pháp luật; các qui phạm pháp luật, các qui định hay các vấn đề, sự việc đc trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác; cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu; sd câu, từ phổ thông, k gây nhiều cách hiểu. Mặt khác, trong qtrình xd đã tuân thủ theo qui trình do pháp luật qui định, đặc biệt là khâu lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Về bố cục, VB đảm bảo có các bố cục theo qui định, nhất là các VB qui phạm pháp luật, bố cục gồm: phần căn cứ pháp lý để ban hành, phần mở đầu và được bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm hoặc đc phân chia thành các phần, mục từ lớn đến nhỏ theo 1 trình tự nhất định.
Hãy cho biết thực tiễn xd và ban hành văn bản hiện nay trong các CQHCNN đã phát huy những vai trò của văn bản quản lý hành chính nhà nước ntn? Anh, chị có thể kiến nghị những gì về vấn đề này. - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hãy cho biết thực tiễn xd và ban hành văn bản hiện nay trong các CQHCNN đã phát huy những vai trò của văn bản quản lý hành chính nhà nước ntn? Anh, chị có thể kiến nghị những gì về vấn đề này. 9 10 555