Ktl-icon-tai-lieu

Hãy trình bày những mục đích và nguyên tắc tiêu chuẩn hoá VBQLNN. Tính chuẩn hoá VBQLNN hiện nay của NN ta đang ở mức độ nào và nên đựơc tiếp tục thực hiện ra sao?

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* VBQLHCNN là 1 hệ thống những VB đc hình thành trong hđ QL XH của CQHCNN và sự tham gia vào hđ QLHCNN của các tổ chức ctrị - XH mà bản chất của nó là chứa đựng ý chí chung hoặc những thông tin mang tính HCNN đc ban hành trong việc thực hiện thẩm quyền của từng CQ trong bộ máy HCNN.
Như vậy, VBQLNN là sp của CQHCNN mà thông qua đó NN QL XH bằng ý chí của mình. Để có 1 sp thống nhất thì việc ban hành VB phải có mục đích và nguyên tắc cụ thể.
QL là 1 qtrình: Chủ thể --> khách thể (bằng nội dung QL) ==> Xét theo đối tg.
* Mục đích trước tiên và bao trùm là có một hệ thống VBQLNN thống nhất trong cả nc chứ k thể mỗi địa phg xd văn bản theo mỗi cách khác nhau. Muốn thế, phải xd hệ thống các tiêu chuẩn để làm căn cứ cho các CQQLNN thực hiện việc soạn thảo và ban hành VBQLNN.
- Thống nhất về hình thức.
- Thống nhất về nội dung.
- Thống nhất qui trình xd.
- Thống nhất trong qtrình sd.
- Để dễ soạn thảo và ban hành.
- Để dễ sd.
* Muốn thực hiện đạt được mục đích nêu trên phải tuân thủ một số nguyên tắc:
- VBQLNN phải chuẩn để hiểu thống nhất vì vậy khi ban hành phải theo qui định cụ thể được qui định ở một số VB như:
+ Luật Ban hành VBQPPL ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL ngày 16/12/2002;
+ Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
+ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL;
+ Nghị định số 110/2003/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
+ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
- Xây dựng văn bản QLNN theo nguyên tắc xây dựng nền pháp chế XHCN, phải tuân thủ pháp luật.
- Tuân thủ nguyên tắc kiểm tra, đánh giá trong quá trình soạn thảo và ban hành VB để tránh chồng chéo, mâu thuẩn, trái pháp luật .theo quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý VBQPPL.
Hãy trình bày những mục đích và nguyên tắc tiêu chuẩn hoá VBQLNN. Tính chuẩn hoá VBQLNN hiện nay của NN ta đang ở mức độ nào và nên đựơc tiếp tục thực hiện ra sao? - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hãy trình bày những mục đích và nguyên tắc tiêu chuẩn hoá VBQLNN. Tính chuẩn hoá VBQLNN hiện nay của NN ta đang ở mức độ nào và nên đựơc tiếp tục thực hiện ra sao? 9 10 814