Ktl-icon-tai-lieu

Hệ quản lý văn bản hồ sơ công việc

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 11 lần
QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHÍNH

MÔ HÌNH TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VB&HSCV
Tiếp nhận và
chuyển giao VB
đến

Giải quyết công việc

Ban hành
VB đi

Giải quyết VB đến
Tiếp nhận và vào
sổ VB đến

HIỆU QUẢ

THỰC HIỆN
KHAI THÁC THÔNG TIN

DỮ LIỆU CHÍNH

Phân phối VB
đến
Chuyển giao VB

Soạn thảo VB
Giải quyết công việc, vụ
việc
Theo dõi hồi báo,
theo dõi thực hiện VB

Ký duyệt VB
Vào sổ VB
Làm thủ tục
gửi VB đi

Lập HSCV

# Sổ VB điện tử
(VBDEN)
# VB gốc
# Thông tin phân
giải quyết VB
đến

Văn thư
Người phân VB

# VB dự thảo (điện tử)
# Phiếu trình
# Các loại hồ sơ: HSXL; HSST;
HSHB; HSGQCV, HSVB
# Thông tin liên quan
# Thông tin tham gia xử lý
# Thông tin quá trình (vết) xử lý

Lãnh đạo cơ quan
Lãnh đạo đơn vị

# Sổ VB điện
tử (VBDI)
# VB gốc

Lãnh đạo
cơ quan
Văn thư

Chuyên viên
# Các loại Sổ VB
# Danh sách các VB, công việc quan trọng trình lãnh đạo
# Các loại báo cáo, thống kê về quản lý VB,
# Các loại báo cáo, thống kê về tình hình giải quyết công việc
# Tra cứu, tìm kiếm thông tin theo tiêu thức (đa dạng và phong phú)
# Xem, trích dẫn, sao chép VB gốc
# Hỗ trợ lưu trữ
# Cung cấp tin cho Trang TTĐT phục vụ điều hành

# Gửi/nhận VB (điện tử) giữa các cơ quan qua đường mạng
# Quản lý, lưu giữ toàn bộ thông tin dưới dạng điện tử
# Tạo các dòng xử lý, giải quyết công việc, trao đổi thông tin trên mạng
# Giải quyết công việc bằng hồ sơ (điện tử)
# Hỗ trợ theo dõi tình hình giải quyết công việc
# Hỗ trợ tạo lập các Sổ VB, báo cáo, thống kê
# Hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm thông tin nhanh, hiệu quả
# Hỗ trợ công tác lưu trữ
# Hỗ trợ cải cách hành chính

...
Tiếp nhận và vào
sổ VB đến
Phân phối VB
đến
Giải quyết VB đến
Soạn thảo VB
Giải quyết công việc, vụ
việc
Theo dõi hồi báo,
theo dõi thực hiện VB
Lập HSCV
Tiếp nhận và
chuyển giao VB
đến
Giải quyết công việc
Ban hành
VB đi
Ký duyệt VB
Vào sổ VB
Làm thủ tục
gửi VB đi
# Sổ VB điện tử
(VBDEN)
# VB gốc
# Thông tin phân
giải quyết VB
đến
# VB dự thảo (điện tử)
# Phiếu trình
# Các loại hồ sơ: HSXL; HSST;
HSHB; HSGQCV, HSVB
# Thông tin liên quan
# Thông tin tham gia xử lý
# Thông tin quá trình (vết) xử lý
# Sổ VB điện
tử (VBDI)
# VB gốc
MÔ HÌNH TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VB&HSCV
QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHÍNH
DỮ LIỆU CHÍNH
Văn thư
Người phân VB
Lãnh đạo cơ quan
Lãnh đạo đơn vị
Chuyên viên
Lãnh đạo
cơ quan
Văn thư
# Các loại Sổ VB
# Danh sách các VB, công việc quan trọng trình lãnh đạo
# Các loại báo cáo, thống kê về quản lý VB,
# Các loại báo cáo, thống kê về tình hình giải quyết công việc
# Tra cứu, tìm kiếm thông tin theo tiêu thức (đa dạng và phong phú)
# Xem, trích dẫn, sao chép VB gốc
# Hỗ trợ lưu trữ
# Cung cấp tin cho Trang TTĐT phục vụ điều hành
THỰC HIỆN
KHAI THÁC THÔNG TIN
# Gửi/nhận VB (điện tử) giữa các cơ quan qua đường mạng
# Quản lý, lưu giữ toàn bộ thông tin dưới dạng điện tử
# Tạo các dòng xử lý, giải quyết công việc, trao đổi thông tin trên mạng
# Giải quyết công việc bằng hồ sơ (điện tử)
# Hỗ trợ theo dõi tình hình giải quyết công việc
# Hỗ trợ tạo lập các Sổ VB, báo cáo, thống kê
# Hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm thông tin nhanh, hiệu quả
# Hỗ trợ công tác lưu trữ
# Hỗ trợ cải cách hành chính
HIỆU QUẢ
Chuyển giao VB
Hệ quản lý văn bản hồ sơ công việc - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hệ quản lý văn bản hồ sơ công việc 9 10 818