Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống câu hỏi học phần lịch sử các học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi Mun Sky
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỆ THỐNG CÂU HỎI HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
Câu 1: Tại sao W.Petty cho rằng: Giá trị hàng hoá chính là sự phản ánh giá trị tiền tệ cũng
như ánh sáng mặt trăng là sự phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Câu 2: W. Petty là nhà kinh tế học phản ánh bước quá độ từ chủ nghĩa trọng thương sang
kinh tế chính trị tư sản cổ điển.
Câu 3: Vì sao nói: W.Petty là người đặt nền móng cho lý thuyết giá trị - lao động.
Trả lời.
Câu 4: Vì sao nói: Ad. Smith là nhà lí luận giá trị lao động song lí luận giá trị - lao động của
ông vẫn chưa được nhiều và còn sai lầm.
Câu 5: A. Smith đã sai lầm trong quan niệm về cơ cấu giá trị, Ricardo đã khắc phục và sửa
chữa sai lầm đó như thế nào?
Câu 6: Phân tích lí thuyết bàn về Bàn tay vô hình của A. Smith. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
của lý thuyết này?
Câu7: Tại sao nói: Keynes là người sáng lập ra lí thuyết kinh tế vĩ mô hiện đại. Dùng lí
thuyết việc làm để chứng minh?
Câu 8: Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế hỗn hợp của Samuelson.
Câu 9: Thời kì tích luỹ nguyên thuỷ của chủ nghĩa tư bản cũng là thời kì thống trị của chủ
nghĩa trọng thương
Câu 10: Vì sao Monchetien cho rằng “nội thương” là một hệ thống ống dẫn, "ngoại thương"
là máy bơm. Muốn tăng của cải phải có ngoại thương nhập dẫn của cải qua nội thương?
Câu 11: Trình bày hoàn cảnh lịch sử ra đời của chủ nghĩa trọng thương. Câu ngạn ngữ” phi
thương bất phú” ở Việt Nam ta hiện nay còn phù hợp hay không?
Câu 12: Hãy làm rõ quan điểm sau “Thương mại là hòn đá thử vàng để thử sự phồn thịnh
của một quốc gia, không có phép nào để kiếm tiền trừ thương mại”?
câu 13: Hãy làm rõ quan điểm sau “Khối lượng tiền tệ chỉ có thể gia tăng bằng con đường
ngoại thương, trong họat động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu”?
Câu 14: Trình bày học thuyết về sản phẩm thuần tuý của phái trọng nông
Câu 15: Trình bày học thuyết chủ nghĩa tự do kinh tế
Câu 16: Quan điểm của Samnelson về vai trò của cú huých từ bên ngoài đối với sự tăng
trưởng ở các nước đang phát triển?
Câu 17: Trình bày đặc điểm, phương pháp luận chủ yếu của học thuyết Keynes
Câu 18: Trình bày lí thuyết về sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tế của Keyns.
Câu 19: Trình bày nội dung của cơ chế thị trường được Samuelson đề cập trong lí thuyết về
nền kinh tế hỗn hợp.
Câu 20: Trình bày đặc điểm của chủ nghĩa tự do mới
Câu 21: Trình bày học thuyết về nền kinh tế tập thể xã hội ở cộng hoà liên bang Đức:
câu 22: Trình bày lý thuyết ích lợi giới hạn của trường phái áo. Cho ví dụ minh họa.
trả lời.
Câu 23: Lí thuyết của Keynes một mặt là sự kế tục những điểm của trường phái tân cổ điển.
Mặt khác lại thể hiện như sự đối lập với trường phái này. Dựa vào học thuyết của trường
phái này khác với trường phái Keynes để chứng minh?
Câu 24: Phân tích đặc điểm, phương pháp luận của trường phái tân cổ điển để làm rõ
trường phái này vừa cổ điển chung lại vừa có đặc điểm khác biệt so với các quan điểm của
trường phái kinh tế tư sản cổ điển ở Anh
Hệ thống câu hỏi học phần lịch sử các học thuyết kinh tế - Trang 2
Hệ thống câu hỏi học phần lịch sử các học thuyết kinh tế - Người đăng: Mun Sky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hệ thống câu hỏi học phần lịch sử các học thuyết kinh tế 9 10 28