Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống chính trị việt nam hiện nay

Được đăng lên bởi Dang Hung
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nhóm 4
Hệ thống chính trị của nước ta hiện nay

I.Khái quát về hệ thống chínhtrị:

Hệ thống chính trịlà một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hộibao

gồmcác đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội hợp pháp

đượcliên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các

quátrình của đời sống xã hội, để củng cố, duy trì và phát triển chế độ

đươngthời phù hợp với lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền.

Cấu trúc hệ thống chính trị của nước ta hiện nay:

II. Các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị ở nước ta
1.Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng Sản, đội tiên phong của Giai cấp công nhân, đại

biểu trung thành với lợi ích của Giai cấp công nhân, Nhân

dân lao động và của cả dân tộc, vừa là bộ phận hợp thành,

vừa là lực lượng lãnh đạohệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

2.Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Là trụ cột trong hệ thống chính
trị XHCN, là tổ chức thể hiện và
thực hiện ý chí quyền lực của
nhân dân; thay mặt nhân dân,
chịu trách nhiệm trước nhân dân,
quản lý toàn bộ hoạt động của
đời sống xã hội.

3. Mặttrận Tổ quốc ViệtNam:
Cóvai trò quan trọng trong việc tập
hợp,vậnđộng, đoàn kết rộng rãi các tầng
lớpnhândân; đại diện cho quyền vàlợiích
hợppháp của nhân dân, đề xuất các
chủtrương chính sáchvềkinh tế, văn hóa,
xãhội; an ninh, quốc phòng.
 

4.Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam:
Làtổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công
nhân, đội ngũtríthức và những người lao động tự nguyện
lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây
dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi
mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước
Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội

5.Đoàn thanh niên cộng sản Hồ ChíMinh:
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ
chức chính trị - xã hội tập hợp tầng lớp thanh
niên, là đoàn thể của các thanh niên ưu tú,
đội hậu bịcủaĐảng,được thành lập trên

phạm vi cả nước

6.Hội Liên hiệp phụ nữ ViệtNam
Là tổchức chính trị - xã hội của giới nữ, có chức năng
đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp
pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý
Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng

7. HộiNông dân Việt Nam:
Là tổchức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ sở chính trị của
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

8.Hội Cựu chiến binh Việt Nam:
Là đoànthể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ q...
Nhóm 4
Hệ thống chính trị của nước ta hiện nay
hệ thống chính trị việt nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống chính trị việt nam hiện nay - Người đăng: Dang Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
hệ thống chính trị việt nam hiện nay 9 10 742