Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Thống Công Thức Chi Tiết Cơ Học Đất

Được đăng lên bởi nguyenchutam-93
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3144 lần   |   Lượt tải: 20 lần
HÖ thèng c«ng thøc c¬ häc ®Êt

Cauduongonline.com.vn

HÖ thèng c«ng thøc c¬ häc ®Êt
Lời nói đầu
Cơ học đất là một trong những môn cơ sở rất quan trọng đối với ngành xây dựng công trình.Lý
thuyết cơ học đất rất rộng,cần rất nhiều thời gian đọc tài liệu mới hiểu rõ được bản chất của các
vấn đề.Ở tài liệu này mình chỉ tổng hợp các công thức cần thiết từ các giáo trình cơ học đất mà
mình tham khảo được để giúp các bạn sinh viên dễ dàng vận dụng làm bài tập.Trong đó có
nhiều công thức nâng cao nhằm phục vụ cho các bạn có nhu cầu ôn thi Olympic cơ học toàn
quốc.
Với gần 200 công thức,nên có rất nhiều ký hiệu,mà mỗi trường đại học,mỗi tiêu chuẩn,quy trình
xây dựng lại có hệ thống ký hiệu khác nhau chẳng hạn như độ cố kết trường ĐHGTVT ký hiệu
là Qt ,độ bão hòa ký hiệu là Sr trong khi bên đại học Xây Dựng lại ký hiệu là U t và G...trong
cuốn cơ học đất tập 1 của Whitlow cũng liệt kê tất cả các ký hiệu cơ học đất thường dùng ( từ
trang 14 – trang 20 ) các bạn có thể tham khảo thêm ở đó.Trong tài liệu này mình sử dụng các
ký hiệu mà hội cơ học toàn quốc hay dùng để ra đề thi Olympic.Để cho các bạn khỏi nhầm
lẫn,sau mỗi công thức mình đều giải thích tất cả các ký hiệu.
Ở đây chỉ nêu ra hệ thống các công thức,muốn hiểu rõ bản chất cũng từng công thức các bạn
phải tham khảo các giáo trình cơ học đất hiện hành.Mình đã đọc qua nhiều giáo trình và nhận
thấy bài giảng cơ học đất của thầy Nguyễn Đình Dũng là dễ hiểu nhất,có nhiều ví dụ sinh động
nhất.Các bạn có thể tải về tại link sau :

Để nhớ công thức một cách nhanh nhất và lâu quên nhất thì phải làm thật nhiều bài tập.Tiện
đây mình cũng xin giới thiệu các tài liệu hay và cần thiết nếu các bạn có ý định tham gia cuộc
thi Olympic cơ học toàn quốc.
1. Bộ đề thi và hướng dẫn giải Olympic cơ học đất toàn quốc 1997 – 2008
Link : 
2.Cơ học đất – Whitlow ( bản tiếng Việt)
Tập 1 : 
Tập 2 : 

Chúc các bạn học tập thật tốt !

NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa

1

cÇu ®−êng bé A – k48

HÖ thèng c«ng thøc c¬ häc ®Êt

Cauduongonline.com.vn

Ch−¬ng i – tÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt

1.1.Các chỉ tiêu tính chất của đất
1.1.1.Träng l−îng thÓ tÝch.
Vk

§Ó tiÖn so s¸nh vµ tÝnh to¸n, c¸c kÝ hiÖu

Vn

Qn

Vr

sau ®©y ®−îc hiÓu lµ: ρ - khèi l−îng thÓ

Q

tÝch (N/cm3 ; kN/m3), hai ®¹i l−îng nµy cã

V

tÝch (g/cm3 ; T/m3) vµ γ - träng l−îng thÓ

Vh

Qh

thÓ tÝnh chuyÓn ®æi lÉn nh...
HÖ thèng c«ng thøc c¬ häc ®Êt Cauduongonline.com.vn
1
NguyÔn xu©n ®¹t – xu©n hßa cÇu ®−êng bé A – k48
H
HH
HÖ thèng c«ng thøc c¬ häc ®Êt
Ö thèng c«ng thøc c¬ häc ®ÊtÖ thèng c«ng thøc c¬ häc ®Êt
Ö thèng c«ng thøc c¬ häc ®Êt
Li nói đầu
Cơ hc đất mt trong nhng môn cơ s rt quan trng đối vi ngành xây dng công trình.Lý
thuyết cơ hc đất rt rng,cn rt nhiu thi gian đọc tài liu mi hiu rõ được bn cht ca các
vn đề. tài liu này mình ch tng hp các công thc cn thiết t các giáo trình cơ hc đất mà
mình tham kho được để giúp các bn sinh viên d dàng vn dng làm bài tp.Trong đó
nhiu công thc nâng cao nhm phc v cho các bn nhu cu ôn thi Olympic cơ hc toàn
quc.
Vi gn 200 công thc,nên có rt nhiu ký hiu,mà mi trường đại hc,mi tiêu chun,quy trình
xây dng li h thng hiu khác nhau chng hn như độ c kết trường ĐHGTVT ký hiu
t
Q
,độ bão hòa hiu
Sr
trong khi bên đại hc Xây Dng li hiu là
t
U
G...trong
cun cơ hc đất tp 1 ca Whitlow cũng lit tt c các hiu cơ hc đất thường dùng ( t
trang 14 trang 20 ) các bn th tham kho thêm đó.Trong tài liu này mình s dng các
hiu mà hi cơ hc toàn quc hay dùng để ra đề thi Olympic.Để cho các bn khi nhm
ln,sau mi công thc mình đều gii thích tt c các ký hiu.
đây ch nêu ra h thng các công thc,mun hiu bn cht cũng tng công thc các bn
phi tham kho các giáo trình cơ hc đất hin hành.Mình đã đọc qua nhiu giáo trình nhn
thy bài ging cơ hc đất ca thy Nguyn Đình Dũng d hiu nht,có nhiu d sinh động
nht.Các bn có th ti v ti link sau :
http://www.mediafire.com/?kbw0oa65m83mdqn
Để nh công thc mt cách nhanh nht lâu quên nht tphi làm tht nhiu bài tp.Tin
đây mình cũng xin gii thiu các tài liu hay cn thiết nếu các bn ý định tham gia cuc
thi Olympic cơ hc toàn quc.
1. B đề thi và hướng dn gii Olympic cơ hc đt toàn quc 1997 – 2008
Link : http://www.mediafire.com/view/?emxq3l05ddj0gqf
2.Cơ hc đất – Whitlow ( bn tiếng Vit)
Tp 1 : http://www.mediafire.com/view/?lw9j1w29myt96nn
Tp 2 : http://www.mediafire.com/view/?3ub13preaqjpq84
Chúc các bn hc tp tht tt !
Hệ Thống Công Thức Chi Tiết Cơ Học Đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Thống Công Thức Chi Tiết Cơ Học Đất - Người đăng: nguyenchutam-93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Hệ Thống Công Thức Chi Tiết Cơ Học Đất 9 10 492