Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 1

Được đăng lên bởi Hắc Đạo
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
Trang

Phần 1 : hệ thống thủy lực ........................................ 6
Ch−ơng 1 : cơ sở lý thuyết...................................................................... 6
1.1. Lịch sử phát triển và khả năng ứng dụng của HTTĐ thủy lực................ 6
1.2. Những −u điểm và nh−ợc điểm của hệ thống điều khiển bằng thủy lực . 6
1.1.1. Ưu điểm.................................................................................................... 6
1.1.2. Nh−ợc điểm .............................................................................................. 6
1.3. Định luật của chất lỏng................................................................................ 6
1.2.1. áp suất thủy tỉnh ...................................................................................... 7
1.2.2. Ph−ơng trình dòng chảy............................................................................ 7
1.2.3. Ph−ơng trình Bernulli ............................................................................... 7
1.4. Đơn vị đo các đại l−ợng cơ bản ................................................................... 8
1.3.1. áp suất (p)................................................................................................ 8
1.3.2. Vận tốc (v)................................................................................................ 8
1.3.3. Thể tích và l−u l−ợng................................................................................ 8
1.3.4. Lực (F)...................................................................................................... 9
1.3.5. Công suất (N) ........................................................................................... 9
1.5. Các dạng năng l−ợng ................................................................................... 9
1.5.1. Sơ đồ thủy lực tạo chuyển động tịnh tiến ................................................. 9
1.5.2. Sơ đồ thủy lực tạo chuyển động quay..................................................... 10
1.6. Tổn thất trong hệ thống truyền động bằng thủy lực .............................. 11
1.7. Độ nhớt và yêu cầu đối với dầu thủy lực .................................................. 15
Ch−ơng 2 : cơ cấu biến đổi năng l−ợng và hệ thống
xử lý dầu.................................................... 17
2.1. Bơm dầu và động cơ dầu ........................................................................... 17
2.1.1. Nguyên lý chuyển đổi năng l−ợng ...........................................
Môc lôc
Trang
PhÇn 1 : hÖ thèng thñy lùc........................................ 6
Ch¬ng 1 : c¬ së lý thuyÕt...................................................................... 6
1.1. LÞch sö ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng øng dông cña HTT§ thñy lùc................ 6
1.2. Nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc.6
1.1.1. ¦u ®iÓm.................................................................................................... 6
1.1.2. Nhîc ®iÓm .............................................................................................. 6
1.3. §Þnh luËt cña chÊt láng................................................................................ 6
1.2.1. ¸p suÊt thñy tØnh ...................................................................................... 7
1.2.2. Ph¬ng tr×nh dßng ch¶y............................................................................ 7
1.2.3. Ph¬ng tr×nh Bernulli ............................................................................... 7
1.4. §¬n vÞ ®o c¸c ®¹i lîng c¬ b¶n ................................................................... 8
1.3.1. ¸p suÊt (p)................................................................................................ 8
1.3.2. VËn tèc (v)................................................................................................ 8
1.3.3. ThÓ tÝch vµ lu lîng................................................................................ 8
1.3.4. Lùc (F)...................................................................................................... 9
1.3.5. C«ng suÊt (N) ........................................................................................... 9
1.5. C¸c d¹ng n¨ng lîng ................................................................................... 9
1.5.1. S¬ ®å thñy lùc t¹o chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ................................................. 9
1.5.2. S¬ ®å thñy lùc t¹o chuyÓn ®éng quay..................................................... 10
1.6. Tæn thÊt trong hÖ thèng truyÒn ®éng b»ng thñy lùc .............................. 11
1.7. §é nhít vµ yªu cÇu ®èi víi dÇu thñy lùc.................................................. 15
Ch¬ng 2 : c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng lîng vµ hÖ thèng
xö lý dÇu.................................................... 17
2.1. B¬m dÇu vµ ®éng c¬ dÇu ........................................................................... 17
2.1.1. Nguyªn lý chuyÓn ®æi n¨ng lîng ......................................................... 17
2.1.2. C¸c ®¹i lîng ®Æc trng.......................................................................... 17
2.1.3. C«ng thøc tÝnh to¸n b¬m vµ ®éng c¬ dÇu............................................... 19
2.1.4. C¸c lo¹i b¬m........................................................................................... 20
2.1.5. B¬m b¸nh r¨ng ....................................................................................... 20
2.1.6. B¬m trôc vÝt............................................................................................ 22
2.1.7. B¬m c¸nh g¹t.......................................................................................... 23
2.1.8. B¬m pitt«ng ............................................................................................ 24
2.1.9. Tiªu chuÈn chän b¬m ............................................................................. 27
1
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 1 - Người đăng: Hắc Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 1 9 10 152