Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 2

Được đăng lên bởi Hắc Đạo
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−ơng 2: cơ cấu biến đổi năng l−ợng và hệ
thống xử lý dầu
2.1. bơm và động cơ dầu (mô tơ thủy lực)
2.1.1. Nguyên lý chuyển đổi năng l−ợng
Bơm và động cơ dầu là hai thiết bị có chức năng khác nhau. Bơm là thiết bị tạo ra
năng l−ợng, còn động cơ dầu là thiết bị tiêu thụ năng l−ợng này. Tuy thế kết cấu và
ph−ơng pháp tính toán của bơm và động cơ dầu cùng loại giống nhau.
a. Bơm dầu: là một cơ cấu biến đổi năng l−ợng, dùng để biến cơ năng thành năng
l−ợng của dầu (dòng chất lỏng). Trong hệ thống dầu ép th−ờng chỉ dùng bơm thể tích,
tức là loại bơm thực hiện việc biến đổi năng l−ợng bằng cách thay đổi thể tích các
buồng làm việc, khi thể tích của buồng làm việc tăng, bơm hút dầu, thực hiện chu kỳ
hút và khi thể tích của buồng giảm, bơm đẩy dầu ra thực hiện chu kỳ nén.
Tuỳ thuộc vào l−ợng dầu do bơm đẩy ra trong một chu kỳ làm việc, ta có thể phân
ra hai loại bơm thể tích:
+/ Bơm có l−u l−ợng cố định, gọi tắt là bơm cố định.
+/ Bơm có l−u l−ợng có thể điều chỉnh, gọi tắt là bơm điều chỉnh.
Những thông số cơ bản của bơm là l−u l−ợng và áp suất.
b. Đông cơ dầu: là thiết bị dùng để biến năng l−ợng của dòng chất lỏng thành động
năng quay trên trục động cơ. Quá trình biến đổi năng l−ợng là dầu có áp suất đ−ợc đ−a
vào buồng công tác của động cơ. D−ới tác dụng của áp suất, các phần tử của động cơ
quay.
Những thông số cơ bản của động cơ dầu là l−u l−ợng của 1 vòng quay và hiệu áp
suất ở đ−ờng vào và đ−ờng ra.
2.1.2. Các đại l−ợng đặc tr−ng
a. Thể tích dầu tải đi trong 1 vòng (hành trình)

Hình 2.1. Bơm thể tích

Nếu ta gọi:
V- Thể tích dầu tải đi trong 1 vòng (hành trình);

17

A- Diện tích mặt cắt ngang;
h- Hành trình pittông;
VZL- Thể tích khoảng hở giữa hai răng;
Z- Số răng của bánh răng.
ở hình 2.1, ta có thể tích dầu tải đi trong 1 vòng (hành trình):
V = A.h 1 hành trình
V ≈ VZL.Z.2 1 vòng

(2.1)
(2.2)

b. áp suất làm việc
áp suất làm việc đ−ợc biểu diễn trên hình 2.2. Trong đó:
p

+/ áp suất ổn định p1;

t = 6s

p3
p2

+/ áp suất cao p2;

p

+/ áp suất đỉnh p3 (áp suất qua van tràn). p1
t
Hình 2.2. Sự thay đổi áp suất làm việc theo thời gian

c. Hiệu suất
Hiệu suất của bơm hay động cơ dầu phụ thuộc vào các yếu tố sau:
+/ Hiệu suất thể tích ηv
+/ Hiệu suất cơ và thủy lực ηhm
Nh− vậy hiệu suất toàn phần: ηt = ηv. ηhm

(2.3)

ở hình 2.3, ta có:
+/ Công suất động cơ điện: NE = ME. ΩE
+/ Công suất của bơm: N = p.Qv (2.5) ηh
Nh− vậy ta có công thức sau:
⎧M E
NE ⎨
p.Q v
N
NE =
=
(2.6) ⎩n E
ηtb
ηtb

η

ηh

p ηh
Qv

MA ⎫
⎬N A
nA ⎭

η

(2.4)

F⎫
⎬N A
v⎭

v
v
+/ Công suất ...
Ch¬ng 2: c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng lîng vµ hÖ
thèng xö lý dÇu
2.1. b¬m vµ ®éng c¬ dÇu (m« t¬ thñy lùc)
2.1.1. Nguyªn lý chuyÓn ®æi n¨ng lîng
B¬m vµ ®éng c¬ dÇu lµ hai thiÕt bÞ cã chøc n¨ng kh¸c nhau. B¬m lµ thiÕt bÞ t¹o ra
n¨ng lîng, cßn ®éng c¬ dÇu lµ thiÕt bÞ tiªu thô n¨ng lîng nµy. Tuy thÕ kÕt cÊu vµ
ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n cña b¬m vµ ®éng c¬ dÇu cïng lo¹i gièng nhau.
a. B¬m dÇu: lµ mét c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng lîng, dïng ®Ó biÕn c¬ n¨ng thµnh n¨ng
lîng cña dÇu (dßng chÊt láng). Trong hÖ thèng dÇu Ðp thêng chØ dïng b¬m thÓ tÝch,
tøc lµ lo¹i b¬m thùc hiÖn viÖc biÕn ®æi n¨ng lîng b»ng c¸ch thay ®æi thÓ tÝch c¸c
buång lµm viÖc, khi thÓ tÝch cña buång lµm viÖc t¨ng, b¬m hót dÇu, thùc hiÖn chu kú
hót vµ khi thÓ tÝch cña buång gi¶m, b¬m ®Èy dÇu ra thùc hiÖn chu kú nÐn.
Tuú thuéc vµo lîng dÇu do b¬m ®Èy ra trong mét chu kú lµm viÖc, ta cã thÓ ph©n
ra hai lo¹i b¬m thÓ tÝch:
+/ B¬m cã lu lîng cè ®Þnh, gäi t¾t lµ b¬m cè ®Þnh.
+/ B¬m cã lu lîng cã thÓ ®iÒu chØnh, gäi t¾t lµ b¬m ®iÒu chØnh.
Nh÷ng th«ng sè c¬ b¶n cña b¬m lµ lu lîng vµ ¸p suÊt.
b. §«ng c¬ dÇu: lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó biÕn n¨ng lîng cña dßng chÊt láng thµnh ®éng
n¨ng quay trªn trôc ®éng c¬. Qu¸ tr×nh biÕn ®æi n¨ng lîng lµ dÇu cã ¸p suÊt ®îc ®a
vµo buång c«ng t¸c cña ®éng c¬. Díi t¸c dông cña ¸p suÊt, c¸c phÇn tö cña ®éng c¬
quay.
Nh÷ng th«ng sè c¬ b¶n cña ®éng c¬ dÇu lµ lu lîng cña 1 vßng quay vµ hiÖu ¸p
suÊt ë ®êng vµo vµ ®êng ra.
2.1.2. C¸c ®¹i lîng ®Æc trng
a. ThÓ tÝch dÇu t¶i ®i trong 1 vßng (hµnh tr×nh)
H×nh 2.1. B¬m thÓ tÝch
NÕu ta gäi:
V- ThÓ tÝch dÇu t¶i ®i trong 1 vßng (hµnh tr×nh);
17
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 2 - Người đăng: Hắc Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 2 9 10 153