Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 3

Được đăng lên bởi Hắc Đạo
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−ơng 3: các phần tử của hệ thống điều khiển
bằng thủy lực
3.1. khái niệm
3.1.1. Hệ thống điều khiển
Hệ thống điều khiển bằng thủy lực đ−ợc mô tả qua sơ đồ hình 3.1, gồm các cụm và
phần tử chính, có chức năng sau:
a. Cơ cấu tạo năng l−ợng: bơm dầu, bộ lọc (...)
b. Phần tử nhận tín hiệu: các loại nút ấn (...)
c. Phần tử xử lý: van áp suất, van điều khiển từ xa (...)
d. Phần tử điều khiển: van đảo chiều (...)
e. Cơ cấu chấp hành: xilanh, động cơ dầu.
Cơ cấu
chấp hành
Phần tử
nhận tín
hiệu

Phần tử
xử lý

Phần tử
điều khiển

Dòng năng
l−ợng tác động
lên quy trình

Cơ cấu tạo
năng l−ợng

Năng l−ợng điều khiển

Hình 3.1. Hệ thống điều khiển bằng thủy lực

3.1.2. Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều bằng thủy lực
Cấu trúc hệ thống điều khiển bằng thủy lực đ−ợc thể hiện ở sơ đồ hình 3.2.
1.0

Cơ cấu
chấp hành

m
1.1

Phần tử
điều khiển
Cơ cấu tạo
năng l−ợng

B

P

Dòng năng
l−ợng

A

T
0.3

P

0.2
T

0.1

Hình 3.2. Cấu trúc thống điều khiển bằng thủy lực

41

3.2. van áp suất
3.2.1. Nhiệm vụ
Van áp suất dùng để điều chỉnh áp suất, tức là cố định hoặc tăng, giảm trị số áp
trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực.
3.2.2. Phân loại
Van áp suất gồm có các loại sau:
+/ Van tràn và van an toàn
+/ Van giảm áp
+/ Van cản
+/ Van đóng, mở cho bình trích chứa thủy lực.
3.2.2.1. Van tràn và an toàn
Van tràn và van an toàn dùng để hạn chế việc tăng áp suất chất lỏng trong hệ thống
thủy lực v−ợt quá trị số quy định. Van tràn làm việc th−ờng xuyên, còn van an toàn làm
việc khi quá tải.
p1
Ký hiệu của van tràn và van an toàn:

p2

Có nhiều loại: +/ Kiểu van bi (trụ, cầu)
+/ Kiểu con tr−ợt (pittông)
+/ Van điều chỉnh hai cấp áp suất (phối hợp)
a. Kiểu van bi
Vít đ/c

x0
Lò xo
(độ cứng C)

x

p2

Vít đ/c

Lò xo
(độ cứng C)
p2

x0
x

Bi trụ
p1

Bi cầu
p1
Hình 3.3. Kết cấu kiểu van bi

Giải thích: khi áp suất p1 do bơm dầu tạo nên v−ợt quá mức điều chỉnh, nó sẽ thắng
lực lò xo, van mở cửa và đ−a dầu về bể. Để điều chỉnh áp suất cần thiết nhờ vít điều
chỉnh ở phía trên.
Ta có: p1.A = C.(x + x0) (bỏ qua ma sát, lực quán tính, p2 ≈ 0)
Trong đó:
x0 - biến dạng của lò xo tạo lực căng ban đầu;
C - độ cứng lò xo;

42

F0 = C.x0 - lực căng ban đầu;
x - biến dạng lò xo khi làm việc (khi có dầu tràn);
p1 - áp suất làm việc của hệ thống;
A - diện tích tác động của bi.
Kiểu van bi có kết cấu đơn giản nh−ng có nh−ợc điểm: không dùng đ−ợc ở áp suất
cao, làm việc ồn ào. Khi lò xo hỏng, dầu lập tức chảy về bể làm cho áp suất trong hệ
thống giảm đột ngột.
b. Kiểu van con tr−ợt
Vít đ/c
4

x
x0

C

Flx
x
p1...
Ch¬ng 3: c¸c phÇn tö cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn
b»ng thñy lùc
3.1. kh¸i niÖm
3.1.1. HÖ thèng ®iÒu khiÓn
HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc ®îc m« t¶ qua s¬ ®å h×nh 3.1, gåm c¸c côm vµ
phÇn tö chÝnh, cã chøc n¨ng sau:
a. C¬ cÊu t¹o n¨ng lîng: b¬m dÇu, bé läc (...)
b. PhÇn tö nhËn tÝn hiÖu: c¸c lo¹i nót Ên (...)
c. PhÇn tö xö lý: van ¸p suÊt, van ®iÒu khiÓn tõ xa (...)
d. PhÇn tö ®iÒu khiÓn: van ®¶o chiÒu (...)
e. C¬ cÊu chÊp hµnh: xilanh, ®éng c¬ dÇu.
H×nh 3.1. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc
PhÇn tö
nhËn tÝn
hiÖu
PhÇn tö
xö lý
C¬ cÊu
Êp hµnch h
PhÇn tö
®iÒu khiÓn
C¬ cÊu t¹o
n¨ng lîng
N¨n
g
lîn
g
®iÒu khiÓn
Dßn
g
n¨n
g
lîng t¸c ®éng
lªn quy tr×nh
3.1.2. S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu b»ng thñy lùc
CÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc ®îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å h×nh 3.2.
T
C¬ cÊu
Êp hµnch h
PhÇn tö
®iÒu khiÓn
C¬ cÊu t¹o
n¨ng lîng
Dßn
g
n¨n
g
lîng
1.0
0.1
1.1
0.2
0.3
P
P
T
A B
H
×nh 3.2. CÊu tróc thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc
m
41
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 3 - Người đăng: Hắc Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 3 9 10 8