Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 5

Được đăng lên bởi Hắc Đạo
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 5293 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Ch−ơng 5: ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền
động thủy lực
5.1. ứng dụng truyền động thủy lực
5.1.1. Mục đích
Trong hệ thống truyền động bằng thủy lực, phần lớn do các nhà chế tạo, sản xuất ra
và có những yêu cầu về các thông số kỹ thuật đ−ợc xác định và tiêu chuẩn hóa.
Mục đích của ch−ơng này là giới thiệu cho sinh viên các sơ đồ lắp của hệ thống thủy
lực trong các máy.
5.1.2. Các sơ đồ thủy lực
5.1.2.1. Máy dập thủy lực điều khiển bằng tay

m
1.0

a

A

1.2

P T
0.2

0.3

P

b

1.1
T
0.1

Hình 5.1. Máy dập điều khiển bằng tay
0.1 Bơm; 0.2 Van tràn; 0.3 áp kế;
1.1 Van một chiều;
1.2 Van đảo chiều 3/2, điều khiển bằng tay gạt;
1.0 Xilanh.

Khi có tín hiệu tác động bằng tay, xilanh A mang đầu dập đi xuống. Khi thả tay ra,
xilanh lùi về.

76

5.1.2.2. Cơ cấu rót tự động cho quy trình công nghệ đúc
1.0
1.0
P 1.3
1.2
1.1

A

A

B
1.1

0.2
T

B

P

P

A

T

T
0.3

P

0.2

0.3

P

0.1
T

0.1

Hình 5.2. Sơ đồ mạch thủy lực cơ cấu rót phôi tự động
0.1 Bơm; 0.2 Van tràn; 0.3 áp kế;
1.3 Van một chiều;
1.1 Van đảo chiều 4/2, điều khiển bằng tay gạt;
1.0 Xilanh; 1.2 Van cản.

Để chuyển động của xilanh, gàu xúc đi xuống đ−ợc êm, ta lắp thêm một van cản
1.2 vào đ−ờng xả dầu về.
5.1.2.3. Cơ cấu nâng hạ chi tiết sơn trong lò sấy

Hình 5.3. Cơ cấu nâng hạ chi tiết sơn trong lò sấy

77

1.0
m

1.0
B
m
1.1

A

T

X
A

B

P

A

B

P

1.2

T

1.1

0.2
T

0.3

P
0.1

0.2

0.3

P

T

0.1

Hình 5.4. Sơ đồ mạch thủy lực nâng hạ chi tiết đ−ợc sơn trong lò sấy
0.1 Bơm; 0.2 Van tràn; 0.3 áp kế;
1.1 Van đảo chiều 4/3, điều khiển bằng tay gạt;
1.2 Van một chiều điều khiển đ−ợc h−ớng chặn;
1.0 Xilanh.

Để cho chuyển động của xilanh đi xuống đ−ợc êm và có thể dừng lại vị trí bất kỳ,
ta lắp thêm van một chiều điều khiển đ−ợc h−ớng chặn 1.2 vào đ−ờng nén của xilanh.
5.1.2.4. Cơ cấu kẹp chặt chi tiết gia công

2

1

3

Hình 5.5. Cơ cấu kẹp chặt chi tiết gia công
1. Xilanh; 2. Chi tiết; 3. Hàm kẹp.

Khi tác động bằng tay, pittông mang hàm kẹp di động đi ra, kẹp chặt chi tiết. Khi
gia công xong, gạt bằng tay cần điều khiển van đảo chiều, pittông lùi về, hàm kẹp mở
ra.
Để cho xilanh chuyển động đi tới kẹp chi tiết với vận tốc chậm, không va đập với
chi tiết, ta sử dụng van tiết l−u một chiều.
Trên sơ đồ, van tiết l−u một chiều đặt ở trên đ−ờng ra và van tiết l−u đặt ở đ−ờng
vào (hãy so sánh hai cách này).

78

1.0

1.0

A

A

1.2
1.1

1.2
B

B
1.1

0.2

0.1

T

A

B

P

T
0.3

P

T

B

P
0.2

A

T
0.3

P
0.1

Hình 5.6. Sơ đồ mạch thủy lực cơ cấu kẹp chặt chi tiết gia công
0.1 Bơm; 0.2 Van...
Ch¬ng 5: øng dông vµ thiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn
®éng thñy lùc
5.1. øng dông truyÒn ®éng thñy lùc
5.1.1. Môc ®Ých
Trong hÖ thèng truyÒn ®éng b»ng thñy lùc, phÇn lín do c¸c nhµ chÕ t¹o, s¶n xuÊt ra
vµ cã nh÷ng yªu cÇu vÒ c¸c th«ng sè kü thuËt ®îc x¸c ®Þnh vµ tiªu chuÈn hãa.
Môc ®Ých cña ch¬ng nµy lµ giíi thiÖu cho sinh viªn c¸c s¬ ®å l¾p cña hÖ thèng thñy
lùc trong c¸c m¸y.
5.1.2. C¸c s¬ ®å thñy lùc
5.1.2.1. M¸y dËp thñy lùc ®iÒu khiÓn b»ng tay
H×nh 5.1. M¸y dËp ®iÒu khiÓn b»ng tay
a
b
0.1
1.1
1.0
1.2
0.2
0.3
T
P
P
T
A
m
0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 0.3 ¸p kÕ;
1.1 Van mét chiÒu;
1.2 Van ®¶o chiÒu 3/2, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t;
1.0 Xilanh.
Khi cã tÝn hiÖu t¸c ®éng b»ng tay, xilanh A mang ®Çu dËp ®i xuèng. Khi th¶ tay ra,
xilanh lïi vÒ.
76
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 5 - Người đăng: Hắc Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 5 9 10 764