Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 7

Được đăng lên bởi Hắc Đạo
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−ơng 7: các phần tử khí nén và điện khí nén
7.1. cơ cấu chấp hành
Cơ cấu chấp hành có nhiệm vụ biến đổi năng l−ợng khí nén thành năng l−ợng cơ học.
Cơ cấu chấp hành có thể thực hiện chuyển động thẳng (xilanh) hoặc chuyển động
quay (động cơ khí nén).
ở trạng thái làm việc ổn định, thì khả năng truyền năng l−ợng có ph−ơng pháp tính
toán giống thủy lực.
Ví dụ:
A
v
Công suất: N = p.Q
(khí nén)
Ft
N
Vận tốc:
(cơ cấu chấp hành)
v=
Ft
Flx + Ft
⎧
⎪p.A = Flx + Ft ⇒ p = A
⎪
Cụ thể:
⎨
⎪v = Q
⎪
⎩
A
Một số xilanh, động cơ khí nén th−ờng gặp:
Xilanh tác dụng đơn (tác dụng một chiều)

Q

p

Flx

Xilanh tác dụng hai chiều (tác dụng kép)

Xilanh tác dụng hai chiều có cơ cấu giảm chấn không điều chỉnh đ−ợc

Xilanh tác dụng hai chiều có cơ cấu giảm chấn điều chỉnh đ−ợc

Xilanh quay bằng thanh răng

96

Động cơ khí nén 1 chiều, 2 chiều

7.2. Van đảo chiều
Van đảo chiều có nhiệm vụ điều khiển dòng năng l−ợng bằng cách đóng, mở hay
chuyển đổi vị trí, để thay đổi h−ớng của dòng năng l−ợng.
7.2.1. Nguyên lý hoạt động của van đảo chiều
Khí nén ra (2)

Thân van
Nòng van
(pittông điều khiển)

Tín hiệu tác
động (12)

Lò xo
Nối với nguồn Xả khí (3)
khí nén (1)
Hình 7.1. Nguyên lý hoạt động của van đảo chiều

Khi ch−a có tín hiệu tác động vào cửa (12), thì cửa (1) bị chặn và cửa (2) nối với
cửa (3).
Khi có tín hiệu tác động vào cửa (12) (khí nén), lúc này nòng van sẽ dịch chuyển
về phía bên phải, cửa (1) nối với cửa (2) và cửa (3) bị chặn.
Tr−ờng hợp tín hiệu tác động vào cửa (12) mất đi, d−ới tạc dụng của lực lò xo,
nòng van trở về vị trí ban đầu.
7.2.2. Ký hiệu van đảo chiều
Chuyển đổi vị trí của nòng van đ−ợc biểu diễn bằng các ô vuông liền nhau với các
chữ cái 0, a, b, c, ... hay các số 0, 1, 2, ...
a

0

b

a

b

Vị trí “0” đ−ợc ký hiệu là vị trí, mà khi van ch−a có tác động của tín hiệu ngoài
vào.
Đối với van có 3 vị trí, thì vị trí giữa là vị trí “0”, còn đối với van có 2 vị trí, thì vị
trí “0” có thể là a hoặc b, th−ờng vị trí b là vị trí “0”.
Cửa nối van đ−ợc ký hiệu nh− sau: Theo t/c ISO5599
Theo t/c ISO1219
Cửa nối với nguồn khí
1
P
Cửa nối làm việc
2, 4, 6, ...
A, B, C, ...
Cửa xả khí
3, 5, 7, ...
R, S, T, ...
Cửa nối với tín hiệu điều khiển
12, 14, ...
X, Y, ...

97

Bên trong ô vuông của mỗi vị trí là các đ−ờng thẳng có hình mũi tên, biểu diễn
h−ớng chuyển động của dòng khí qua van. Tr−ờng hợp dòng bị chặn, đ−ợc biểu diễn
bằng dấu gạch ngang.
4(B)
2(A)
Cửa nối điều khiển12(X)

0

1

Cửa 1 nối với cửa 4

14(Y) cửa nối điều khiển
Cửa 1 nối với cửa 2

3(R) cửa xả khí khô...
Ch¬ng 7: c¸c phÇn tö khÝ nÐn vµ ®iÖn khÝ nÐn
7.1. c¬ cÊu chÊp hµnh
C¬ cÊu chÊp hµnh cã nhiÖm vô biÕn ®æi n¨ng lîng khÝ nÐn thµnh n¨ng lîng c¬ häc.
C¬ cÊu chÊp hµnh cã thÓ thùc hiÖn chuyÓn ®éng th¼ng (xilanh) hoÆc chuyÓn ®éng
quay (®éng c¬ khÝ nÐn).
ë tr¹ng th¸i lµm viÖc æn ®Þnh, th× kh¶ n¨ng truyÒn n¨ng lîng cã ph¬ng ph¸p tÝnh
to¸n gièng thñy lùc.
VÝ dô:
Q
F
lx
p
F
t
v
A
C«ng suÊt: N = p.Q (khÝ nÐn)
VËn tèc:
t
F
N
v =
(c¬ cÊu chÊp hµnh)
Cô thÓ:
=
+
=+=
A
Q
v
A
FF
pFFA.p
tlx
tlx
Mét sè xilanh, ®éng c¬ khÝ nÐn thêng gÆp:
Xilanh t¸c dông ®¬n (t¸c dông mét chiÒu)
Xilanh t¸c dông hai chiÒu (t¸c dông kÐp)
Xilanh t¸c dông hai chiÒu cã c¬ cÊu gi¶m chÊn kh«ng ®iÒu chØnh ®îc
Xilanh t¸c dông hai chiÒu cã c¬ cÊu gi¶m chÊn ®iÒu chØnh ®îc
Xilanh quay b»ng thanh r¨ng
96
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 7 - Người đăng: Hắc Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hệ thống điều khiển thủy khí - Chương 7 9 10 221