Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống hồ sơ địa chính

Được đăng lên bởi vandong2007
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 3623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B

GIÁO D C VÀ ðÀO T O

TRƯ NG ð I H C QUY NHƠN

NGUY N TR NG ð I

GIÁO TRÌNH
H TH NG H SƠ ð A CHÍNH
(Dùng cho sinh viên ngành ð a chính)

Quy Nhơn, 2009

M CL C
M C L C ...................................................................................................................1
L I NÓI ð U.............................................................................................................4
Chương 1
H SƠ ð A CHÍNH
1.1. Khái ni m v h sơ ñ a chính ............................................................................... 5
1.1.1. Khái ni m .............................................................................................................. 5
1.1.2. N i dung h sơ ñ a chính ....................................................................................... 5
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa c a h sơ ñ a chính trong công tác qu n lý nhà nư c v ñ t ñai... 6
1.2. H th ng tài li u trong h sơ ñ a chính ................................................................10
1.2.1. H sơ tài li u g c, lưu tr và tra c u khi c n thi t. .............................................. 10
1.2.2. H sơ tài li u ñ a chính ph c v thư ng xuyên trong qu n lý ñ t ñai .................. 12
1.3. Cơ s d li u ñ a chính........................................................................................24
1.3.1. Các thành ph n c a cơ s d li u ñ a chính ......................................................... 24
1.3.2. D li u thu c tính ñ a chính................................................................................. 24
1.3.3. Yêu c u ñ i v i cơ s d li u ñ a chính............................................................... 35
1.3.4. Yêu c u ñ i v i ph n m m qu n tr cơ s d li u ñ a chính ................................ 36
1.3.5. L trình xây d ng cơ s d li u ñ a chính ........................................................... 36
1.4.Qu n lý h sơ ñ a chính........................................................................................37
1.4.1.Trách nhi m qu n lý h sơ ñ a chính .................................................................... 37
1.4.2. Phân lo i, s p x p h sơ ñ a chính và các tài li u có liên quan ............................ 38
1.4.3. B o qu n h sơ ñ a chính..................................................................................... 39
1.4.4. Th i h n b o qu n h sơ ñ a chính ...................................................................... 39
1.4.5. T ng h p báo cáo tình hình l p h sơ ñ a chính, c p gi y ch ng ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC QUY NHƠN
NGUYỄN TRỌNG ðỢI
GIÁO TRÌNH
HỆ THỐNG HỒ ðỊA CHÍNH
(Dùng cho sinh viên ngành ðịa chính)
Quy Nhơn, 2009
Hệ thống hồ sơ địa chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống hồ sơ địa chính - Người đăng: vandong2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Hệ thống hồ sơ địa chính 9 10 648