Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống Kiểm soát nội bộ

Được đăng lên bởi trinh-thien-nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 8611 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Mục đích – Nội dung
Chương 3: HỆ THỐNG
KIỂM SOÁT NỘI BỘ

KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Làm ăn thua lỗ

Tài sản bị mất mát

Mục tiêu của
doanh nghiệp
BCTC không trung thực

Vi phạm pháp luật

 Mục đích
• Hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ trong
một tổ chức.
• Lý do và trình tự nghiên cứu hệ thống kiểm
soát nội bộ.
 Nội dung
• Khái niệm
• Cơ cấu hệ thống KSNB
• Tìm hiểu và đánh giá KSNB

ĐỊNH NGHĨA KIỂM SOÁT NỘI BỘ
(Theo báo cáo của COSO- năm 1992)
“ Kiểm soát nội bộ là một quá trình do các nhà
quản lý và mọi nhân viên của đơn vị chi phối, nó
được thiết lập để cung cấp một sự bảo đảm hợp lý
nhằm thực hiện ba mục tiêu dưới đây :
– BCTC đáng tin cậy.
– Các luật lệ và quy định được tuân thủ.
– Hoạt động hữu hiệu và có hiệu quả.”

Chúng ta cần ban hành các chính
sách, thủ tục và tiêu chuẩn để đối
phó với những rủi ro đó !
4

1

Định Nghĩa
Con người

Các bộ phận hợp thành của KSNB
Mục tiêu

Hội đồng
quản trị

Quá trình

Nhà quản lý

Các nhân
viên khác

Hoạt động hữu
hiệu & hiệu quả

Giám sát

Kiểm soát
nội bộ

BCTC đáng
tin cậy

Hoạt động
kiểm soát

Đảm bảo hợp lý

Tuân thủ pháp
luật và các quy
định

Đánh giá rủi ro
Môi trường kiểm soát

(1) Môi trường kiểm soát
Cơ cấu tổ chức
Triết lý quản lý
& phong cách
điều hành

Tính chính
trực và giá trị
đạo đức

MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT

Cách thức phân
định quyền hạn
và trách nhiệm

Môi trường
kiểm soát

HĐQT & Ủy
ban kiểm toán
(Ban kiểm soát)

Kết luận:
luận:
Các nhân tố chính ảnh hưởng đến môi trường
kiểm soát bao gồm:
- Năng lực và đạo đức của nhà quản lý và nhân
viên
- Cơ cấu tổ chức khoa học (giúp các nhân viên
phát huy được khả năng của mình)

Năng lực đội
ngũ nhân
viên
Chính sách
nguồn nhân
lực

8

2

(2) Đánh giá rủi ro

(2) Đánh giá rủi ro

Quá trình đánh giá rủi ro gồm :
 Nhận dạng các rủi ro ảnh hưởng đến việc thực
hiện mục tiêu của đơn vị.
 Nhân tố tạo ra rủi ro; ảnh hưởng và khả năng xảy
ra rủi ro.
 Đề ra các biện pháp để đối phó với rủi ro.
- Traùnh neù ruûi ro
- Chuyeån giao ruûi ro
- Giảm ruûi ro
- Chaáp nhaän ruûi ro

• Xác định mục tiêu
• Nhận dạng rủi ro
• Phân tích và đánh giá rủi ro

9

VD về đánh giá rủi ro

RỦI RO TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Có rủi ro

 Một siêu thị ABC :
 Mục tiêu: Giữ vững và mở rộng thị phần hiện có.
 Nhận dạng rủi ro : ???
 Đánh giá tầm quan trọng của rủi ro : ???
 Các biện pháp để đối phó với rủi ro : ???

Prepared by Doan Van Hoat

10

Báo cáo tài chính
•Tài sản không có trên thực tế.
•Tài sản không thuộc quyền sở hữu của
đơn vị.
•Đánh giá không đúng giá trị tài sản và
các khoản công...
1
Chương 3: HỆ THỐNG
KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Mục đích Nội dung
Mục đích
Hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ trong
mt tổ chức.
do và trình tự nghiên cứu h thống kim
soát nội bộ.
Nội dung
Khái nim
cấu h thống KSNB
Tìm hiu và đánh giá KSNB
KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Mục tiêu của
doanh nghiệp
Làm ăn thua lỗ
BCTC không trung thực
Vi phạm pháp luật
Tài sản bị mất mát
phó với những rủi ro đó !
Chúng ta cần ban hành các chính
sách, thủ tục và tiêu chuẩn để đối
phó với những rủi ro đó !
4
Kiểm soát nội bộ một quá trình do các n
quản mọi nhân viên của đơn vị chi phối,
được thiết lập để cung cấp một s bảo đảm hợp
nhằm thực hiện ba mục tiêu dưới đây :
BCTC đáng tin cậy.
Các luật lệ và quy định được tuân thủ.
Hoạt động hữu hiệu và có hiệu quả.”
ĐỊNH NGHĨA KIỂM SOÁT NỘI B
(Theo báo cáo của COSO- năm 1992)
Hệ thống Kiểm soát nội bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống Kiểm soát nội bộ - Người đăng: trinh-thien-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hệ thống Kiểm soát nội bộ 9 10 107