Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý lỗi tiên tiến cho mạng lõi MPLS

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Lỗ Văn Quang

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỖI TIÊN TIẾN CHO MẠNG LÕI MPLS

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ NGỌC GIAO

Phản

biện

1:

……………………………………………………………………………

Phản

biện

2:

…………………………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỞ ĐẦU
Từ những năm cuối cùng của thế kỷ trước công nghệ MPLS đã khẳng định được
tính ưu việt của nó trong việc xây dựng mạng lõi ( mạng đường trục ) trong kiến trúc
NGN. Lý giải điều này do tính đơn giản của công nghệ chuyển mạch như dù giảm thiểu
khả năng cung cấp dung lượng lớn và điều quan trọng nhất là phối hợp rất hiệu quả với
công nghệ IP ở lớp trên.
Trước đây khi nói đến mạng dựa trên công nghệ MPLS chúng ta thấy đề cập nhiều đến
khía cạnh công nghệ và khả năng cung cấp dịch vụ , chưa quan tâm nhiều đến khía cạnh
vận hành, quản trị , bảo dưỡng OAM đến với mạng MPLS . Các vấn đề liên quan đến
OAM chỉ hạn chế trong các quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị do các hang chế tạo
thiết bị cung cấp. Tuy nhiên, các nội dung về OAM trong MPLS phong phú liên quan đến
vấn đề tự chữa mạng , các giải pháp công nghệ ,các công cụ phần mềm hỗ trợ để khai
thác quản lý mạng MPLS hiệu quả và chi phí thấp nhất.
Nội dung của luận văn bao gồm 3 chương
-

Chương I : Giới thiệu tổng quan về công nghệ MPLS. Trong chương này đi sâu
phân tích , xem xét 3 nội dung chính là đặc điểm công nghệ , xây dựng mạng lõi
trên miền MPLS và quản lý lưu lượng trong MPLS

-

Chương II : Trình bày các vấn đề liên quan đến vận hành , quản trị, bảo dưỡng
OAM mạng MPLS . Trong chương này đưa ra các yêu cầu chung , các nội dung
vận hành , bảo dưỡng , quản trị mạng MPLS

-

Chương III : Giới thiệu hệ thống quản lý lỗi tiên tiến cho mạng lõi MPLS do hãng
AT&T phát triển và ứng dụng thành công trong mạng MPLS của Hoa Kỳ

Phần cuối cùng của luận văn là các nội dung nghiên cứu tiếp theo liên quan đến OAM
trong MPLS

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MPLS
1.1.

Tổng quan về công nghệ MPLS

1.1.1. Phương thức chuyển mạch nhãn đa giao thức
MPLS là một công nghệ mới trong mạng IP, là sự thay đổi của...
HC VIN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Lỗ Văn Quang
H THNG QUN LÝ LI TIÊN TIN CHO MNG LÕI MPLS
Chuyên ngành: K thuật điện t
Mã s: 60.52.70
TÓM TT LUẬN VĂN THC SĨ
HÀ NI - 2012
Hệ thống quản lý lỗi tiên tiến cho mạng lõi MPLS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý lỗi tiên tiến cho mạng lõi MPLS - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hệ thống quản lý lỗi tiên tiến cho mạng lõi MPLS 9 10 401